eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516767

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00471161/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
Informacje w tym zakresie znajdują się w § 11 i w § 11' projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
"ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:
§ 11
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia zaliczki na wykonanie robót budowlanych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, tj. w wysokości… złotych.
2. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki,
o którym mowa w § 11’ ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od daty wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.
4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie maksymalnie w czterech etapach:
4.1. ETAP PIERWSZY obejmuje rozliczenie maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych objętych tą fakturą. W ramach etapu rozliczona zostanie jednorazowo zaliczka, o której mowa w § 11 ust. 1. Rozliczenie zaliczki nastąpi w drodze pomniejszenia kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto wynikającego z faktury wystawionej za realizację etapu pierwszego. Rozliczenie wykonania zamówienia w zakresie wartości udzielonej zaliczki dokonane zostanie na podstawie kosztorysu szczegółowego (opracowanego przez Wykonawcę na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym złożonym przed podpisaniem umowy) oraz protokołu odbioru tychże robót.
4.2. ETAP DRUGI obejmuje rozliczenie kolejnych maksymalnie 30% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych objętych tą fakturą.
4.3. ETAP TRZECI obejmuje rozliczenie kolejnych maksymalnie 30% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych objętych tą fakturą.
4.4 ETAP CZWARTY (...)
Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w § 11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI:
§ 11’
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w wysokości równej kwocie udzielonej zaliczki, o której mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy. 2. Ustala się instrukcyjny termin wniesienia zabezpieczenia zaliczki na 14 dni od daty podpisania umowy. 3. Zamawiający zgodnie z art. 442 ustawy Pzp dopuszcza wniesienie zabezpieczenia zaliczki
w formie: a) gwarancji bankowej, lub b) gwarancji ubezpieczeniowej. 4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej na Powiat Nowosądecki w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci papierowej. 5.Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji musi zawierać następujące elementy: • nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), • nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), • nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, • sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) każdej kwoty do wysokości nieprzekraczającej 5% wynagrodzenia umownego brutto tj… złotych. 6. Zamawiający określa następujące okoliczności pozwalające na żądanie zwrotu zaliczki:
- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- zwłoka w realizacji robót w części objętej zaliczką,
- nieuzasadniona przerwa w realizacji umowy trwająca dłużej niż 10 dni,
- unikanie lub odmowa rozliczenia przez wykonawcę otrzymanej zaliczki. 7. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w terminie do 30 dni od daty rozliczenia przez Wykonawcę otrzymanej zaliczki, poprzez złożenie gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia."

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-28 10:00

Po zmianie:
2022-12-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-28 10:15

Po zmianie:
2022-12-30 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-26

Po zmianie:
2023-01-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.