eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.Ogłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1337921e-708a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471161/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12689332,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę:
• otwartego basenu pływackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposażeniem,
• boiska wielofunkcyjnego,
• kortu tenisowego,
• bieżni,
• skoczni do skoku w dal,
• boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem,
• boiska do squasha,
• chodników i parkingu,
• wiaty,
• siłowni plenerowej,
• systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła,
• małej architektury,
• ogrodzeń,
• muru oporowego,
• trybun i schodów zewnętrznych,
• zewnętrznej infrastruktury technicznej i ppoż.,
• zbiornika retencyjnego,
b) wycinkę i nasadzenie zieleni,
c) likwidację elementów betonowych jako pozostałości wcześniejszej zabudowy gospodarczej,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego, umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone
w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w „dokumentacji technicznej” /zwanej również „dokumentacją projektową”/, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się:
• Projekt zmieniony zagospodarowania działki opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt zmieniony architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,
• Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Projekt zmieniony techniczny opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny techniczny wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt konstrukcyjny wykonawczy wiaty oraz muru oporowego opracowany przez
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022,
• Projekt techniczny – drenaż odwadniający opracowany przez mgr inż. arch. Danutę Gosztyłę, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny/wykonawczy technologii basenowej opracowany przez mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 07/2022,
• Projekt techniczny instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania dyżurnego opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 08/2022,
• Opinia dendrologiczna dotycząca stanu wybranych drzew opracowana przez
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - czerwiec 2021,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez
mgr. inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – technologia basenowa opracowana przez
mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża elektryczna opracowane przez
mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża sanitarna opracowane przez mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022,
• dokument pn. „Informacje uzupełniające dotyczące nawierzchni sportowej” stanowiący uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja techniczna/Dokumentacja projektowa).

UWAGA:
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczące sposobu rozliczenia należy traktować jako niewiążące.
4. W celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzyskał:
1) Decyzję nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
2) Decyzję nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 września 2022 r. zmieniającą decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r.
Powyższe dokumenty zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga zakończenia wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 260 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2023 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43124100-9 - Drenaże

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11999996,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11999996,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11999996,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lucyna Matyja ”BUD-MAT”

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Krzysztof Łęczycki ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH, Józef Bodziony Zakład Ogólnobudowlany

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341638380

7.3.3) Ulica: Józefa Ignacego Kraszewskiego 188

7.3.4) Miejscowość: Krynica – Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 33-380

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres wykonywanych robót: wykonanie basenu wraz z technologią
Nazwa podwykonawcy: PEK-MONT Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 30, 09-230 Bielsk

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11999996,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.