eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...Ogłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.nowak@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b8c9401-583a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071936/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenia podnoszące świadomość osób z niepełnosprawnością

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408437

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2388/AZ/262/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 250566,67 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 207566,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami”,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 1 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 55100,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Radzenie sobie z agresją i metody rozwiązywania konfliktów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 2 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 44000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Projektowanie uniwersalnych wnętrz budynków i pomieszczeń dydaktycznych” oraz „Projektowanie uniwersalne otoczenia budynków”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 3 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 3 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 49200,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Tworzenie dostępnych treści na strony internetowe”, „Tworzenie dostępnych dokumentów z wykorzystaniem Adobe Acrobat Pro DC” oraz „Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Adobe Acrobat Pro DC”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 4 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 59266,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32520,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sense Consulting Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781456826

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32520,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sense Consulting Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781456826

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sense Consulting Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781456826

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ obie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.