eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.nowak@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b8c9401-583a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071936/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenia podnoszące świadomość osób z niepełnosprawnością

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

Zamawiający nie dopuszcza komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie
przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SWZ. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory stanowią załączniki do niniejszej SWZ.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42 60-627 Poznań;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799;
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2388/AZ/262/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami”,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 1 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne (prawo opcji) polegające na:
a) ograniczeniu do 1 (jednej) edycji zaplanowanego szkolenia, w sytuacji zrekrutowania zbyt małej liczby chętnych osób. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy między faktycznie zrealizowanymi szkoleniami, a maksymalną wartością brutto zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie realnego zapotrzebowania Zamawiającego,
b) Zamawiający dopuszcza w ramach prawa opcji możliwość udzielenia zamówienia dla dodatkowej liczby edycji, większej niż liczba edycji przewidziana w zamówieniu, do 50% wartości umowy, w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.

Zamówienie opcjonalne będzie obejmowało czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Kolejne edycje szkoleń będące przedmiotem zamówienia opcjonalnego będą realizowane w cenie (stawkach), którą Wykonawca podał w Formularzu oferty za realizację zamówienia podstawowego. Podstawą określenia wartości szkoleń zleconych w ramach zamówienia opcjonalnego będzie cena za jedną godzinę szkolenia (kolumna nr 5) zawarta w kalkulacji cenowej stanowiącej element Formularza oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jego udzielenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale 21 - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość – prezentacja szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekspert przez doświadczenie (aspekt społeczny)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Radzenie sobie z agresją i metody rozwiązywania konfliktów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 2 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne (prawo opcji) polegające na:
a) ograniczeniu do 1 (jednej) edycji zaplanowanego szkolenia, w sytuacji zrekrutowania zbyt małej liczby chętnych osób. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy między faktycznie zrealizowanymi szkoleniami, a maksymalną wartością brutto zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie realnego zapotrzebowania Zamawiającego,
b) Zamawiający dopuszcza w ramach prawa opcji możliwość udzielenia zamówienia dla dodatkowej liczby edycji, większej niż liczba edycji przewidziana w zamówieniu, do 50% wartości umowy, w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.
Zamówienie opcjonalne będzie obejmowało czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Kolejne edycje szkoleń będące przedmiotem zamówienia opcjonalnego będą realizowane w cenie (stawkach), którą Wykonawca podał w Formularzu oferty za realizację zamówienia podstawowego. Podstawą określenia wartości szkoleń zleconych w ramach zamówienia opcjonalnego będzie cena za jedną godzinę szkolenia (kolumna nr 5) zawarta w kalkulacji cenowej stanowiącej element Formularza oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jego udzielenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale 21 - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość – prezentacja szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekspert przez doświadczenie (aspekt społeczny)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Projektowanie uniwersalnych wnętrz budynków i pomieszczeń dydaktycznych” oraz „Projektowanie uniwersalne otoczenia budynków”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 3 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 3 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne (prawo opcji) polegające na:
a) ograniczeniu do 1 (jednej) edycji zaplanowanego szkolenia, w sytuacji zrekrutowania zbyt małej liczby chętnych osób. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy między faktycznie zrealizowanymi szkoleniami, a maksymalną wartością brutto zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie realnego zapotrzebowania Zamawiającego,
b) Zamawiający dopuszcza w ramach prawa opcji możliwość udzielenia zamówienia dla dodatkowej liczby edycji, większej niż liczba edycji przewidziana w zamówieniu, do 50% wartości umowy, w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.

Zamówienie opcjonalne będzie obejmowało czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Kolejne edycje szkoleń będące przedmiotem zamówienia opcjonalnego będą realizowane w cenie (stawkach), którą Wykonawca podał w Formularzu oferty za realizację zamówienia podstawowego. Podstawą określenia wartości szkoleń zleconych w ramach zamówienia opcjonalnego będzie cena za jedną godzinę szkolenia (kolumna nr 5) zawarta w kalkulacji cenowej stanowiącej element Formularza oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jego udzielenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale 21 - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość – prezentacja szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekspert przez doświadczenie (aspekt społeczny)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”.

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest usługa przeprowadzenia szkoleń pn. „Tworzenie dostępnych treści na strony internetowe”, „Tworzenie dostępnych dokumentów z wykorzystaniem Adobe Acrobat Pro DC” oraz „Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Adobe Acrobat Pro DC”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 4 został określony w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części 4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne (prawo opcji) polegające na:
a) ograniczeniu do 1 (jednej) edycji zaplanowanego szkolenia, w sytuacji zrekrutowania zbyt małej liczby chętnych osób. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy między faktycznie zrealizowanymi szkoleniami, a maksymalną wartością brutto zawartej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie realnego zapotrzebowania Zamawiającego,
b) Zamawiający dopuszcza w ramach prawa opcji możliwość udzielenia zamówienia dla dodatkowej liczby edycji, większej niż liczba edycji przewidziana w zamówieniu, do 50% wartości umowy, w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.

Zamówienie opcjonalne będzie obejmowało czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Kolejne edycje szkoleń będące przedmiotem zamówienia opcjonalnego będą realizowane w cenie (stawkach), którą Wykonawca podał w Formularzu oferty za realizację zamówienia podstawowego. Podstawą określenia wartości szkoleń zleconych w ramach zamówienia opcjonalnego będzie cena za jedną godzinę szkolenia (kolumna nr 5) zawarta w kalkulacji cenowej stanowiącej element Formularza oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jego udzielenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale 21 - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - prezentacja szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże zrealizowanie co najmniej 3 szkoleń o tematyce tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 1, w łącznym wymiarze minimum 48 h, zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000 zł brutto, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu usług (załącznik do SWZ – wzór wykazu usług) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.


b) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże dysponowanie 1 osobą, którą skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, która posiada:
 wykształcenie wyższe magisterskie
 minimum 2-letnie doświadczenie jako trener
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze minimum 48 h w ciągu ostatnich 3 lat, z tematyki szkolenia tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 1

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu osób (załącznik do SWZ – Wzór wykazu osób), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

CZĘŚĆ 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże zrealizowanie co najmniej 3 szkoleń o tematyce tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 2, w łącznym wymiarze minimum 48 h, zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000 zł brutto, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu usług (załącznik do SWZ – wzór wykazu usług) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.


b) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże dysponowanie 1 osobą, którą skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, która posiada:
 wykształcenie wyższe magisterskie
 minimum 2-letnie doświadczenie jako trener
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze minimum 48 h w ciągu ostatnich 3 lat, z tematyki szkolenia tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 2

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu osób (załącznik do SWZ – Wzór wykazu osób), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

CZĘŚĆ 3
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże zrealizowanie co najmniej 3 szkoleń o tematyce tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 3, w łącznym wymiarze minimum 48 h, zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000 zł brutto, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu usług (załącznik do SWZ – wzór wykazu usług) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.


b) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże dysponowanie 1 osobą, którą skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, która posiada:
 wykształcenie wyższe magisterskie
 minimum 2-letnie doświadczenie jako trener
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze minimum 48 h w ciągu ostatnich 3 lat, z tematyki szkolenia tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 3

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu osób (załącznik do SWZ – Wzór wykazu osób), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

CZĘŚĆ 4
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże zrealizowanie co najmniej 3 szkoleń o tematyce tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 4, w łącznym wymiarze minimum 48 h, zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000 zł brutto, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu usług (załącznik do SWZ – wzór wykazu usług) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.


b) w zakresie warunku zdolności zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże dysponowanie 1 osobą, którą skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, która posiada:
 wykształcenie wyższe magisterskie
 minimum 2-letnie doświadczenie jako trener
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze minimum 48 h w ciągu ostatnich 3 lat, z tematyki szkolenia tożsamej z tematem szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia w części 4

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu osób (załącznik do SWZ – Wzór wykazu osób), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 16 lit. „b” SWZ.
2. Wykaz usług, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 16 lit. „a” SWZ.
3. Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w Wykazie usług, o którym mowa w pkt 2 powyżej, określające, czy usługi, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowy środek dowodowy, składany na potwierdzenie wymagań jakościowych oraz zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – próbka szkolenia.

Próbka szkolenia złożona razem z ofertą w jednej z poniższych form:
a. plik zawierający informację dźwiękową i filmową, nagraną w jednym z formatów danych dopuszczonych w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (np. avi, mp4, mpg)
lub
b. film zawierający informację dźwiękową i filmową, udostępniony Zamawiającemu poprzez podanie w formularzu oferty linku do odtworzenia filmu

Przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu.
W przypadku niezłożenia próbki szkolenia lub w przypadku problemów z odtworzeniem próbki (dotyczy zarówno złożonego pliku jak i udostępnionego linku) oferta zostanie odrzucona, jako złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Przedmiotowy środek dowodowy (dotyczy środka złożonego w formie pliku) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ (zawiera m.in. kalkulację cenową), odpowiednio dla każdej części:
 Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Formularza oferty - Część 1
 Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Formularza oferty - Część 2
 Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Formularza oferty - Część 3
 Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Formularza oferty - Część 4

2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.

5. Jeżeli dotyczy:
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy.
- pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.

6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca przedstawia Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

7. Jeżeli dotyczy:
W przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Spółka cywilna, o której mowa w art. 860 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jest traktowana w rozumieniu ustawy Pzp jak Konsorcjum. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „wykonawcy”; należy wpisać dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
9. W przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego ma wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania:
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwiększających świadomość funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pn. „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.