eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zawarcie umowy ramowej na rezerwację i sprzedaż krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zawarcie umowy ramowej na rezerwację i sprzedaż krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 273 16 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zawarcie umowy ramowej na rezerwację i sprzedaż krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1ff71d5-76ee-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ - TOM I, Rozdział 1 ust. 14.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opis zawarty jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opis zawarty jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umowy ramowej na rezerwację i sprzedaż krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych dla osób wskazanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Rezerwacje i zakup biletów lotniczych dla osób wskazanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami w zakresie: tras, terminów i klas lotniczych, według obowiązujących taryf przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych cen.
b) Rezerwacja i zakup biletów kolejowych dla osób wskazanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zamówieniami w zakresie: tras, terminów i klas, według obowiązujących taryf przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych cen.
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji zostały zawarte w TOM II i TOM III SWZ.
Zamawiający w Opisie Przedmiotu zamówienia wskazał szacunkową ilość zamawianych krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych.
Określenie szacunkowego zapotrzebowania Zamawiającego nie stanowi jego zobowiązania zakupu wszystkich wskazanych tam biletów, w związku z czym, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający może zwiększyć liczbę rezerwacji lub zakupów biletów ponad wskazaną w jego szacunkowym zapotrzebowaniu.
4. W ramach umowy ramowej Zamawiający określił warunki i zasady realizacji dotyczące zamówień szczegółowych tj. zamówień jednostkowych.
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych lub kolejowych odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o zaproszenia do złożenia oferty, w których Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wszystkie szczegóły dotyczące lotu lub podróży kolejowych, niezbędne do przygotowania oferty.
5. Zamawiający zawrze Umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami, których oferty spełniają wszystkie wymagania SWZ oraz ustawy Pzp i otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 21. KRYTERIA OCENY OFERT niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy zostanie złożonych mniej ofert, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełniają wszystkie wymagania SWZ oraz ustawy Pzp.
6. Zasady kierowania zaproszeń do złożenia oferty na wykonanie poszczególnych zamówień jednostkowych :
1) Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych lub kolejowych w zależności od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego.
2) Szczegółowy opis zamówień w tym rodzaj biletu (lotniczy/kolejowy), trasa, termin i klasa zwanych dalej zamówieniami jednostkowymi każdorazowo wysyłany będzie wraz z zaproszeniem do złożenia oferty do Wykonawców, na adresy wskazane w Umowie ramowej. Zamawiający będzie wysyłał zaproszenia do złożenia oferty do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę.
3) Zamawiający każdorazowo w zaproszeniu do złożenia oferty określi jakimi kryteriami wyboru wykonawców będzie się kierował oraz określi wagi poszczególnych kryteriów, na podstawie
których dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryteriami oceny ofert w szczególności będą jedno lub kilka kryteriów z podanych poniżej:
a) cena oferty ogółem (najniższy koszt podróży),
b) najkrótszy czas całkowitej podróży do miejsca docelowego (tam i z powrotem),
c) najmniejsza liczba przesiadek (tam i z powrotem).
4) Wykonawcy będą zobowiązani do składania oferty w ciągu 2 godzin od przesłania przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zaproszeniu.
5) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy pzp.
6) Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryteriach każdorazowo określonych w zaproszeniu.
7) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty udzieli zamówienia jednostkowego wybranemu Wykonawcy, przesyłając stosowną informację bezpośrednio na jego adres e-mail.
8) Wybrany Wykonawca po otrzymaniu zamówienia jednostkowego dokona rezerwacji biletu lotniczego lub kolejowego, zgodnie z przesłaną ofertą.
9) Po zarezerwowaniu biletu lotniczego lub kolejowego, Wykonawca przesyła do Zamawiającego potwierdzenie dokonanej rezerwacji zawierające informacje wskazane w TOM III tj. Opis Przedmiotu zamówienia.
10) Bilety lotnicze lub kolejowe będą przekazywane Zamawiającemu w wersji elektronicznej lub papierowej, zgodnie z zapisami zawartymi w TOM III tj. Opis Przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: a) cena biletów lotniczych „C1” - 80% = 80 pkt. b) cena biletów kolejowych „C2” – 20% = 20 pkt.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C1 + C2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej: dwóch usług w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda dla jednego klienta.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia następujące wymagania: osoba lub osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają min. 6 miesięcy doświadczenia w rezerwacji oraz sprzedaży krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.4 SWZ:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.4
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) w pkt. 8.2 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.7. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2. IDW składa każdy z nich.
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie. Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany.
b) w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem Covid -19.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedstawieniem uzasadnienia określające przyczyny, zakres i podstawy zmiany wraz z dowodami. Do momentu złożenia pisma zawiadamiającego o zmianie i uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania dotychczasowych zapisów umownych.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany Umowy ramowej, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących warunkach: (...)
- pełna treść znajduje się w TOM II PPU (Projektowane Postanowienia Umowy), w § 10
ZMIANY UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, dostępnego na na profilu Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.