eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85e9c6bc-754f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zakupy.arp.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.publiczne@arp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace https://zakupy.arp.pl/app/login
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej na platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do Pzp.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
5. Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip.
6. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne opisano w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w Rozdziale XVIII SWZ oraz § 15 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano w Rozdziale XVIII SWZ oraz § 15 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAZ.263.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie prawa administracyjnego w okresie obowiązywania umowy ramowej, zwanej dalej „umową” lub „umową ramową”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w poniżej wskazanych formach:
1) sporządzanie projektów dokumentów, w szczególności regulacji wewnętrznych, umów, aneksów, porozumień oraz propozycji scenariuszy działań prawnych;
2) przygotowywanie opinii i informacji prawnych, ocen, ekspertyz, analiz prawnych;
3) udział w negocjacjach, innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów, postępowaniach przed organami administracyjnymi, związanych z realizacją powierzonych usług;
4) wsparcie Zamawiającego w pracach legislacyjnych, w zakresie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją przez Zamawiającego powierzonych usług, w szczególności sporządzanie scenariuszy rozwiązań prawnych, opiniowanie projektów dokumentów regulacji prawnych, udział w pracach komisji zewnętrznych, zespołów międzyresortowych i innych posiedzeniach organów.
Wszystkie zlecenia wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu zakresu usługi.
3. Wszelkie opracowania pisemne, a w szczególności opinie i informacje prawne, ekspertyzy, analizy prawne, projekty dokumentów itp., muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego skierowanego do realizacji Zamówienia. W spotkaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 3) musi uczestniczyć min. 1 osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego, skierowanego do realizacji Zamówienia.
4. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający na podstawie art. 313 ustawy Pzp zawrze umowę z jednym (1) Wykonawcą, który nie będzie podlegał wykluczeniu, spełni warunki udziału w postępowaniu i którego oferta spełni wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ oraz nie będzie podlegać odrzuceniu.
W czasie trwania umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień w formie Zleceń na zasadach określonych we wzorze umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy nie przekroczy kwoty 100.000,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.
6. Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
7. Więcej informacji w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena brutto za jedną godzinę świadczenia obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego („C”) – waga 100%.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 15 (piętnaście) zleceń polegających na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w których zakres obejmował:
1.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia w zakresie doradztwa na rzecz podmiotu uczestniczącego w procesie legislacyjnym dotyczących legislacji projektów regulacji prawnych*);
2.1.1. co najmniej 1 (jedno) zlecenie dotyczące doradztwa i udziału na szczeblu uzgodnień resortowych, w pracach legislacyjnych z zakresu regulacji administracyjnych*);
3.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia w zakresie doradztwa z obszaru prawa nieruchomości przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki);
4.1.1. co najmniej 1 (jedno) zlecenie dotyczące doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
5.1.1. co najmniej 1 (jedno) zlecenie dotyczące doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;
6.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia w zakresie zagadnień prawnych z obszaru publicznego prawa gospodarczego;
7.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia z zakresu prawa wodnego;
8.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia w zakresie zagadnień związanych
z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, w szczególności pozwoleń, koncesji, zgód;
9.1.1. co najmniej 2 (dwa) zlecenia w zakresie administracyjnoprawnych zagadnień związanych z obszarem prawa pomocy publicznej;
- przy czym zlecenia mogą/mogły być realizowane w ramach jednej lub wielu umów o pomoc prawną.
*) w odniesieniu do pkt 1.1.1. i 2.1.1. - Zamawiający wyjaśnia, że przez wyrażenie „uzgodnienia resortowe” oraz „proces legislacyjny”, należy przyjąć szerokie rozumienie tych wyrażeń, obejmujące udział - w ramach postępowania z projektami dokumentów rządowych - w czynnościach, o których mowa w § 21 pkt 2 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 poz. 348, z późn. zm.), obejmujących „uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektów”. Wskazane powyżej szerokie rozumienie użytych w treści dokumentów zamówienia wyrażeń jest uzasadnione statusem prawnym ARP S.A., która jako spółka prawa handlowego nie uczestniczy w procesie uzgodnień resortowych dokumentów rządowych, a wyłącznie – w zakresie dotyczącym działalności ARP S.A. – uczestniczy w procesie konsultacji publicznych, ewentualnie w procesie opiniowania projektów aktów prawnych.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy).
1.2. Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, z czego każda z osób musi posiadać uprawnienia adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, a co najmniej jedna z ww. osób musi ponadto posiadać minimum 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych w zakresie prawa administracyjnego.
1.3. Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 1 osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, która posiada:
a) uprawnienia adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) doświadczenie w procesach legislacyjnych prowadzonych na poziomie uzgodnień międzyresortowych z zakresu prawa administracyjnego.
Uwaga!, z zastrzeżeniem, że może to być jedna z osób, o których mowa w pkt 1.2 powyżej lub może to być inna osoba.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.
4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Więcej informacji w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie (uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 lit. b SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ.
4. Więcej informacji w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie (uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 lit. b SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Dowody określające, czy usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
8. Więcej informacji w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć OFERTĘ na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do OFERTY należy dołączyć:
1) w przypadku Wykonawcy występującego (składającego ofertę) samodzielnie:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału (załącznik nr 3 do SWZ).
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
2) w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadzie opisanej w art. 118 Pzp, oprócz ww. dokumentów z pkt. 1 powyżej, składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć:
a) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ przy czym oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz w zakresie wszystkich wymaganych podstaw wykluczenia,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp tj. oświadczenie wykonawców składających wspólną ofertę, którzy polegają na zdolnościach tych spośród wykonawców składających wspólna ofertę, którzy mają odpowiednie zdolności potrzebne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, i którzy w związku z tym wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład „konsorcjum” lub spółki cywilnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) pełnomocnictwo konsorcjalne (podmiotów składających ofertę wspólną). Wykonawcy obowiązkowo ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Może to być np. lider konsorcjum lub inna osoba, która będzie działać w imieniu wykonawców występujących wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołują się na potencjał innych podmiotów na zasadzie opisanej w art. 118 Pzp, oprócz ww. dokumentów z pkt. 3 powyżej składają:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. (przygotowane zgodnie z zapisem ust. 2 pkt. 2 lit. b).
Więcej informacji w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - wymóg nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy spółki cywilnej podpiszą ofertę.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również uczestniczy).
4) Więcej informacji w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian opisane są w § 13 i § 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zakupy.arp.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podstawy wykluczenia wskazane i omówione zostały w Rozdziale V SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w:
1) art. 108 ust. 1 Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835), zwanej dalej „Pwa”.
2. Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania, przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. określonej w § 4 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania omówione zostały w Rozdziale XVII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.