eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zamówienie w trybie podstawowym na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT GdyniaOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie w trybie podstawowym na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5862138302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Zwycięstwa

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-451

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ppnt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppnt.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie w trybie podstawowym na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca202077-7162-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013216/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Serwis sprzętu sieciowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ppnt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (dalej: platformy): https://portal.smartpzp.pl/ppnt.2.Wymagania techniczne  niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:1).stały dostęp do sieci Internet;2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, 3) włączona obsługa JavaScript, 4) oprogramowanie Szafir, 5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf, 6) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx, 7) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z treścią art. 13 RODO Zamawiający
informuje, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302,e-mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50. 2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr DO.2800.10.2022. 3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej
rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, z zastrzeżeniem że na wniosek odpowiednich Instytucji odpowiadających za prawidłowość wydatkowania środków publicznych, okres
ten może ulec przedłużeniu. 4. Kontakt z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ppnt.pl lub telefoniczne 58 880 81 50. 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), organy kontrolne. 6. Zasada jawności, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3–6 uPzp, stosuje się odpowiednio. 7. Obowiązek podania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów uPzp. 8. W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Wykonawca posiada:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 2)na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy, pod warunkiem, że skorzystanie z prawa do
sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie będzie naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników, 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 4) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy, nie przysługuje: 1) w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.2800.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 3 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentach zamówienia w szczególności załączniku nr 4 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przystąpienie do usunięcia awarii w dni robocze

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1) podmiot (lider) składając ofertę zaznacza chekbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”, a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów; 2) należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo; 3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.7.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców; 4) przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w uPzp oraz we wskazanych poniżej, w następującym zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,2)zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy,3)zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4)zmiany podwykonawcy usługi na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,5) wejście w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które spowodują konieczność zmiany warunków świadczenia usług określonych niniejszą umową – dopuszcza się zmianę tych postanowień umowy, na które zmiana prawa ma wpływ,
6) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z terminem i na warunkach określonych w umowie - dopuszcza się, o ile będzie to uzasadnione okolicznościami, zmiany terminów umownych i sposobu realizacji przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; postanowienie to stosuje się odpowiednio do wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z uwzględnieniem § 10.
2.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.