eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego do poszczególnych lokalizacji MCM "Górna" w Łodzi".Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego do poszczególnych lokalizacji MCM ”Górna” w Łodzi”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA " W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472237995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Alojzego Felińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-252

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 042 689 20 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcmgorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mcmgorna.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego do poszczególnych lokalizacji MCM ”Górna” w Łodzi”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c41918f0-5ed4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00336089/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego do poszczególnych lokalizacji MCM ”Górna” w Łodzi.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425783/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCMG-ZP.2710.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 240234,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Aparat ultrasonograficzny. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Formularzu warunków technicznych stanowiący załącznik nr 2A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.5.5.) Wartość części: 185185,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 - Dostawa sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Formularzu warunków technicznych stanowiący załącznik nr 2B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.5.5.) Wartość części: 55049,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTIMEX sp. z o.o., sp. komandytowa ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361585937

7.3.3) Ulica: ul. Egejska 19/39

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-764

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61279,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61279,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61279,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Handlowo-Usługowy "Medart-Bis" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 470777173

7.3.3) Ulica: ul. Cieszkowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-504

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61279,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.