eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Wyceny nieruchomości - 14 częściOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyceny nieruchomości - 14 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,99386,f024cb7f6d25f950416a23b64a6b0b72.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyceny nieruchomości - 14 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36ea0766-3a68-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019726/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Wycena nieruchomości (gmina, powiat, dotacja)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366920/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.64.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44108,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku usytuowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 68A, o powierzchni użytkowej 42,15 m2 . Lokal mieszkalny położony na II piętrze składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
Cel zamówienia ustalenie ceny wywoławczej do przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową udziału 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, objętego księgą wieczystą nr GL1S/……… oraz prawa własności udziału 1191/600000 w działkach nr 1268/66 i 1275/65, k.m. 7, obręb Ruda, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 20F/2.
Cel zamówienia: zbycie udziału własności Gminy Ruda Śląska na rzecz współwłaściciela nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kłodnickiej 58D wpisanej do KW nr GL1S/………….. wraz z udziałem wynoszącym 150/10000 w częściach wspólnych oraz nieruchomości gruntowej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. potwierdzone zostało nabcie przez Gminę Ruda Śląska spadku po osobie fizycznej. Gmina w drodze dziedziczenia ustawowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 2 grudnia 2021 sygn. Akt. I Ns 150/21 zagr nabyła prawo własności ww. lokalu mieszkalnego.
Cel zamówienia: określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodnickiej 58D/7 według stanu na dzień śmierci spadkodawcy tj. 26 lipca 2020 r. w celu określenia wartości czynnej spadku, a tym samym zakresu odpowiedzialności Gminy za długi spadkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycena wartości prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako działka nr 1735/304 o pow. 50 m2, zapisanej na karcie mapy 4, w obrębie Bielszowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00014854/0 położonej przy ul. Kasprowicza. Przedmiotowa działka pozostaje w ogrodzeniu posesji przy ul. Kasprowicza 4. W operacie szacunkowym należy podać odrębnie wartość gruntu oraz wartość poszczególnych części składowych gruntu i wartość nakładów poniesionych na ich wzniesienie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 1057,80 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena 3 nieruchomości ul. Łukowa, ul. Wschodnia, ul. Kamienna.

1.1. Wycena wartości przysługującego Gminie Ruda Śląska prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako:
a) działka nr 3586/160 o pow. 0.0031 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00007909/9, zabudowana fragmentem budynku transportu i łączności,
b) działka nr 3581/160 o pow. 0.0083 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00007909/9.
W operacie szacunkowym należy określić: wartość prawa własności gruntu, wartość części budynku oraz wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa własności gruntu wraz z prawem własności budynku, w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

1.2. Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3750/114 o pow. 0.0057 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.


1.3 Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3754/114 o pow. 0.0165 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu jej przekazania w drodze art. 9021K.C., na rzecz Gminy Ruda Śląska

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 1783,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu dokonania darowizn pomiędzy Ruda Śląska a SP.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasta Ruda Śląska położonej przy ul. Mickiewicza 2 w rozbiciu na wartość gruntu dz. o nr 1876/32 o powierzchni 75 m2 położonej na karcie mapy 9, w obrębie Ruda, księga wieczysta Nr GL1S/00031827/7 i składników budowlanych w postaci budynku garażu murowanego.
1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasta Ruda Śląska położonej przy ul. Mickiewicza 2 w rozbiciu na wartość gruntu dz. o nr 2513/32 o powierzchni 1349 m2 położonej na karcie mapy 9, w obrębie Ruda, księga wieczysta Nr GL1S/00031828/4 i składników budowlanych nakładów w postaci budynku garażu murowanego dwustanowiskowego i parkingu, poniesionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
1.3 Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kościelnej 35 w rozbiciu na:
-wartość działki gruntu o nr 2123/108 o pow. 1397 m2, położonej na k.m. 8, w obrębie Ruda, KW GL1S/00003465/6,
-wartość składników budowlanych w postaci budynku żłobka miejskiego MISIAKOWO o pow. użytkowej 381,50 m2,
-wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miasto Ruda Śląska na termomodernizację budynku oraz rozbudowę budynku żłobka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 3997,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej.
W ramach zadania Wykonawca sporządzi wyceny nieruchomości dla poniższych lokalizacji:
1.1. Lokalizacja: Ruda Śląska – Kochłowice Al. Powstań Śląskich
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Kochłowice, jedn. rej.910, dz. nr 3218/118 według z stanu nieruchomości na dzień 3.05.2018r.
1.2. Lokalizacja: Ruda Śląska – Bielszowice ul. Sportowców
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Bielszowice, jedn.rej.G.2863, dz.nr 3886/108 według stanu nieruchomości z dnia 3.05.2018r.
1.3. Lokalizacja: Ruda Śląska – Kochłowice ul. Krakusa
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Kochłowice, jedn. rej. G. 1891 dz. nr 3260/192, 1038/57 według stanu na dzień 3.05.2018 r.
1.4. Lokalizacja Ruda Śląska – Nowy Bytom
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Ruda, jed. rej. G.1063, dz. nr 329/70, 685/81, 264/21, 266/21, 268, 271, 284, 293, 296, 297, 298, 301, 307, 310, 313 według stanu nieruchomości na dzień 3.05.2018r.
1.5. Lokalizacja Ruda Śląska – Ruda ul. Bukowa
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Ruda, jedn.rej.G.2479, dz.nr 1064/519, 1065/519, 1066/519, 1069/519, 1070/519, 1071/519, 1072/519, 1087/519, 1088/519, 1090/519, 1091/519, 1092/519, 1093/519, 1094/519 według stanu na dzień 20.02.2019r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 18450,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.63.2017 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2213/30 o pow. 1479 m2, k. m. 3, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.63.2017 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 2213/30 o pow. 1479 m2 została podzielona na działki o numerach: 2497/30 o pow. 760 m² oraz 2498/30 o pow. 719 m².

1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.12.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 1901/25 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Halemba, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.12.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)
Uwagi: działka 1901/25 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3345/25 o pow. 593 m² oraz 3346/25 o pow. 605 m².

1.3. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2, k. m. 4, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działki 2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2 zostały podzielone na działki o numerach: 2156/53 o pow. 484 m², 2157/53 o pow. 433 m², 2158/53 o pow. 443 m², 2159/53 o pow. 388 m² oraz 2160/53 o pow. 368 m².
1.4. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 4120/365 o pow. 5536 m2, k. m. 1, obręb Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 4120/365 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 4830/365 o pow. 1113 m², 4831/365 o pow. 2236 m², 4832/365 o pow. 2024 m² oraz 4833/365 o pow. 163 m².

1.5. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.23.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
608/68 o pow. 1576 m2, k. m. 2, obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.23.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 608/68 o pow. 1576 m2 została podzielona na działki o numerach: 3045/68 o pow. 825 m² oraz 3046/68 o pow. 751 m².

1.6. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed
podziałem, znak: AM.6831.1.29.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 3154/555 o pow. 1249 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Władysława Broniewskiego.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.29.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 3154/555 o pow. 1249 m2 została podzielona na działki o numerach: 5441/555 o pow. 729 m² oraz 5442/555 o pow. 520 m².

1.7. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.69.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 473/218, 713/218 i 2958/218 o łącznej pow. 15925 m2, k. m. 2, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.69.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

1.8. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.34.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 5376/317 o pow. 5536 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.34.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 5376/317 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 5423/317 o pow. 1157 m², 5424/317 o pow. 368 m², 5425/317 o pow. 188 m², 5426/317 o pow. 188 m², 5427/317 o pow. 369 m², 5428/317 o pow. 400 m², 5429/317 o pow. 219 m², 5430/317 o pow. 219 m², 5431/317 o pow. 287 m², 5432/317 o pow. 262 m², 5433/317 o pow. 188 m², 5434/317 o pow. 189 m², 5435/317 o pow. 189 m², 5436/317 o pow. 254 m², 5437/317 o pow. 285 m², 5438/317 o pow. 219 m², 5439/317 o pow. 219 m² oraz 5440/317 o pow. 336 m².

1.9. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.47.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 2654/296 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Bielszowice, położonej przy ul. Poznańskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.47.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 listopada 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 2654/296 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3370/296 o pow. 637 m² oraz 3371/296 o pow. 561 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 11070,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Skarbu Państwa .”
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wyceny w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zawiera załącznik nr 4.9. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 12915,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Stara dz. 1098/48.
Cel zamówienia określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Janasa (17 działek). Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Podlaska dz. 3339/26. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Stara dz. 883/48.
Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Halembska dz. 4111/50, 3116/50, 1467/50, 2504/50. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infidea Wycena Nieruchomości Radosław Ostrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871769362

7.3.3) Ulica: Gawronów 22

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-527

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 949,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna Michalska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Bartosz Michalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240254418

7.3.3) Ulica: Czarnieckiego 22a

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 949,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna Michalska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Bartosz Michalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240254418

7.3.3) Ulica: Czarnieckiego 22a

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2447,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bryła Piotr Biuro Wycen Nieruchomości Operat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241489170

7.3.3) Ulica: Gen. Sowińskiego 17/28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-018

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4305,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bryła Piotr Biuro Wycen Nieruchomości Operat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241489170

7.3.3) Ulica: Gen. Sowińskiego 17/28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-018

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7995,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bryła Piotr Biuro Wycen Nieruchomości Operat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241489170

7.3.3) Ulica: Gen. Sowińskiego 17/28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-018

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11070,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infidea Wycena Nieruchomości Radosław Ostrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871769362

7.3.3) Ulica: Gawronów 22

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-527

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11070,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13899,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13899,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Konsultingowa Defin Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 278253412

7.3.3) Ulica: Sokolska 65

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-087

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13889,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12730,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15436,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12730,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AMB Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna Michalska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AMB Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Bartosz Michalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240254418

7.3.3) Ulica: Czarnieckiego 22a

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12730,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 622,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1107,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 622,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bryła Piotr Biuro Wycen Nieruchomości Operat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241489170

7.3.3) Ulica: Gen. Sowińskiego 17/28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-018

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 622,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 622,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1107,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 622,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bryła Piotr Biuro Wycen Nieruchomości Operat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241489170

7.3.3) Ulica: Gen. Sowińskiego 17/28

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-018

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 622,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.