eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Wyceny nieruchomości - 14 częściOgłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyceny nieruchomości - 14 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,99386,f024cb7f6d25f950416a23b64a6b0b72.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyceny nieruchomości - 14 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36ea0766-3a68-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019726/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Wycena nieruchomości (gmina, powiat, dotacja)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366920/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.64.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44108,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku usytuowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 68A, o powierzchni użytkowej 42,15 m2 . Lokal mieszkalny położony na II piętrze składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
Cel zamówienia ustalenie ceny wywoławczej do przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową udziału 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, objętego księgą wieczystą nr GL1S/……… oraz prawa własności udziału 1191/600000 w działkach nr 1268/66 i 1275/65, k.m. 7, obręb Ruda, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 20F/2.
Cel zamówienia: zbycie udziału własności Gminy Ruda Śląska na rzecz współwłaściciela nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kłodnickiej 58D wpisanej do KW nr GL1S/………….. wraz z udziałem wynoszącym 150/10000 w częściach wspólnych oraz nieruchomości gruntowej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. potwierdzone zostało nabcie przez Gminę Ruda Śląska spadku po osobie fizycznej. Gmina w drodze dziedziczenia ustawowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 2 grudnia 2021 sygn. Akt. I Ns 150/21 zagr nabyła prawo własności ww. lokalu mieszkalnego.
Cel zamówienia: określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodnickiej 58D/7 według stanu na dzień śmierci spadkodawcy tj. 26 lipca 2020 r. w celu określenia wartości czynnej spadku, a tym samym zakresu odpowiedzialności Gminy za długi spadkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 615,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycena wartości prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako działka nr 1735/304 o pow. 50 m2, zapisanej na karcie mapy 4, w obrębie Bielszowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00014854/0 położonej przy ul. Kasprowicza. Przedmiotowa działka pozostaje w ogrodzeniu posesji przy ul. Kasprowicza 4. W operacie szacunkowym należy podać odrębnie wartość gruntu oraz wartość poszczególnych części składowych gruntu i wartość nakładów poniesionych na ich wzniesienie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 1057,80 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena 3 nieruchomości ul. Łukowa, ul. Wschodnia, ul. Kamienna.

1.1. Wycena wartości przysługującego Gminie Ruda Śląska prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako:
a) działka nr 3586/160 o pow. 0.0031 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00007909/9, zabudowana fragmentem budynku transportu i łączności,
b) działka nr 3581/160 o pow. 0.0083 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00007909/9.
W operacie szacunkowym należy określić: wartość prawa własności gruntu, wartość części budynku oraz wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa własności gruntu wraz z prawem własności budynku, w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

1.2. Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3750/114 o pow. 0.0057 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.


1.3 Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3754/114 o pow. 0.0165 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu jej przekazania w drodze art. 9021K.C., na rzecz Gminy Ruda Śląska

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 1783,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu dokonania darowizn pomiędzy Ruda Śląska a SP.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasta Ruda Śląska położonej przy ul. Mickiewicza 2 w rozbiciu na wartość gruntu dz. o nr 1876/32 o powierzchni 75 m2 położonej na karcie mapy 9, w obrębie Ruda, księga wieczysta Nr GL1S/00031827/7 i składników budowlanych w postaci budynku garażu murowanego.
1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasta Ruda Śląska położonej przy ul. Mickiewicza 2 w rozbiciu na wartość gruntu dz. o nr 2513/32 o powierzchni 1349 m2 położonej na karcie mapy 9, w obrębie Ruda, księga wieczysta Nr GL1S/00031828/4 i składników budowlanych nakładów w postaci budynku garażu murowanego dwustanowiskowego i parkingu, poniesionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
1.3 Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kościelnej 35 w rozbiciu na:
-wartość działki gruntu o nr 2123/108 o pow. 1397 m2, położonej na k.m. 8, w obrębie Ruda, KW GL1S/00003465/6,
-wartość składników budowlanych w postaci budynku żłobka miejskiego MISIAKOWO o pow. użytkowej 381,50 m2,
-wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miasto Ruda Śląska na termomodernizację budynku oraz rozbudowę budynku żłobka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 3997,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej.
W ramach zadania Wykonawca sporządzi wyceny nieruchomości dla poniższych lokalizacji:
1.1. Lokalizacja: Ruda Śląska – Kochłowice Al. Powstań Śląskich
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Kochłowice, jedn. rej.910, dz. nr 3218/118 według z stanu nieruchomości na dzień 3.05.2018r.
1.2. Lokalizacja: Ruda Śląska – Bielszowice ul. Sportowców
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Bielszowice, jedn.rej.G.2863, dz.nr 3886/108 według stanu nieruchomości z dnia 3.05.2018r.
1.3. Lokalizacja: Ruda Śląska – Kochłowice ul. Krakusa
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Kochłowice, jedn. rej. G. 1891 dz. nr 3260/192, 1038/57 według stanu na dzień 3.05.2018 r.
1.4. Lokalizacja Ruda Śląska – Nowy Bytom
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Ruda, jed. rej. G.1063, dz. nr 329/70, 685/81, 264/21, 266/21, 268, 271, 284, 293, 296, 297, 298, 301, 307, 310, 313 według stanu nieruchomości na dzień 3.05.2018r.
1.5. Lokalizacja Ruda Śląska – Ruda ul. Bukowa
określenie wartości rynkowej nieruchomości: obręb Ruda, jedn.rej.G.2479, dz.nr 1064/519, 1065/519, 1066/519, 1069/519, 1070/519, 1071/519, 1072/519, 1087/519, 1088/519, 1090/519, 1091/519, 1092/519, 1093/519, 1094/519 według stanu na dzień 20.02.2019r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 18450,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.63.2017 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2213/30 o pow. 1479 m2, k. m. 3, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.63.2017 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 2213/30 o pow. 1479 m2 została podzielona na działki o numerach: 2497/30 o pow. 760 m² oraz 2498/30 o pow. 719 m².

1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.12.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 1901/25 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Halemba, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.12.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)
Uwagi: działka 1901/25 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3345/25 o pow. 593 m² oraz 3346/25 o pow. 605 m².

1.3. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2, k. m. 4, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działki 2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2 zostały podzielone na działki o numerach: 2156/53 o pow. 484 m², 2157/53 o pow. 433 m², 2158/53 o pow. 443 m², 2159/53 o pow. 388 m² oraz 2160/53 o pow. 368 m².
1.4. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 4120/365 o pow. 5536 m2, k. m. 1, obręb Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 4120/365 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 4830/365 o pow. 1113 m², 4831/365 o pow. 2236 m², 4832/365 o pow. 2024 m² oraz 4833/365 o pow. 163 m².

1.5. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.23.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
608/68 o pow. 1576 m2, k. m. 2, obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.23.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 608/68 o pow. 1576 m2 została podzielona na działki o numerach: 3045/68 o pow. 825 m² oraz 3046/68 o pow. 751 m².

1.6. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed
podziałem, znak: AM.6831.1.29.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 3154/555 o pow. 1249 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Władysława Broniewskiego.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.29.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 3154/555 o pow. 1249 m2 została podzielona na działki o numerach: 5441/555 o pow. 729 m² oraz 5442/555 o pow. 520 m².

1.7. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.69.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 473/218, 713/218 i 2958/218 o łącznej pow. 15925 m2, k. m. 2, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.69.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

1.8. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.34.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 5376/317 o pow. 5536 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.34.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 5376/317 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 5423/317 o pow. 1157 m², 5424/317 o pow. 368 m², 5425/317 o pow. 188 m², 5426/317 o pow. 188 m², 5427/317 o pow. 369 m², 5428/317 o pow. 400 m², 5429/317 o pow. 219 m², 5430/317 o pow. 219 m², 5431/317 o pow. 287 m², 5432/317 o pow. 262 m², 5433/317 o pow. 188 m², 5434/317 o pow. 189 m², 5435/317 o pow. 189 m², 5436/317 o pow. 254 m², 5437/317 o pow. 285 m², 5438/317 o pow. 219 m², 5439/317 o pow. 219 m² oraz 5440/317 o pow. 336 m².

1.9. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.47.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 2654/296 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Bielszowice, położonej przy ul. Poznańskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.47.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 listopada 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 2654/296 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3370/296 o pow. 637 m² oraz 3371/296 o pow. 561 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 11070,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Skarbu Państwa .”
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wyceny w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zawiera załącznik nr 4.9. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 12915,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Stara dz. 1098/48.
Cel zamówienia określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Janasa (17 działek). Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Podlaska dz. 3339/26. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Stara dz. 883/48.
Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Halembska dz. 4111/50, 3116/50, 1467/50, 2504/50. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 627,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części 11 zostały złożone cztery oferty, których ceny ofertowe znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (627,00 PLN) do ceny oferty najkorzystniejszej (1 107,00 PLN), zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania w tym zakresie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca wezwany do wyjaśnienia ceny ofertowej do upływu wyznaczonego czasu nie złożył żadnych wyjaśnień. Cena kolejnej w rankingu oferty (675,50 PLN) jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (627,00 PLN), a Zamawiający nie może jej zwiększyć, wobec czego zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania w tym zakresie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części 14 zostały złożone cztery oferty, których ceny ofertowe znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (627,00 PLN) do ceny oferty najkorzystniejszej (984,00 PLN), zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania w tym zakresie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.