eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Wyceny nieruchomości - 14 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyceny nieruchomości - 14 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.4.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371005

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00366920/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 14)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Halembska dz. 4111/50. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości ZRID ul. Halembska dz. 4111/50, 3116/50, 1467/50, 2504/50. Cel zamówienia: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wycena 3 nieruchomości ul. Łukowa, ul. Wschodnia, ul. Kamienna.
1.1. Wycena wartości przysługującego Gminie Ruda Śląska prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako:
a) działka nr 3586/160 o pow. 0.0031 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00007909/9, zabudowana fragmentem budynku transportu i łączności,
b) działka nr 3581/160 o pow. 0.0083 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00007909/9.

W operacie szacunkowym należy określić: wartość prawa własności gruntu, wartość części budynku oraz wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku.

Cel zamówienia: Określenie wartości prawa własności gruntu wraz z prawem własności budynku, w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

1.2. Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3750/114 o pow. 0.0057 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wycena 3 nieruchomości ul. Łukowa, ul. Wschodnia, ul. Kamienna.

1.1. Wycena wartości przysługującego Gminie Ruda Śląska prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako:
a) działka nr 3586/160 o pow. 0.0031 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą GL1S/00007909/9, zabudowana fragmentem budynku transportu i łączności,
b) działka nr 3581/160 o pow. 0.0083 ha, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00007909/9.
W operacie szacunkowym należy określić: wartość prawa własności gruntu, wartość części budynku oraz wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa własności gruntu wraz z prawem własności budynku, w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

1.2. Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3750/114 o pow. 0.0057 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu zbycia w drodze zamiany nieruchomości.


1.3 Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3754/114 o pow. 0.0165 ha, zapisanej na karcie mapy 1, w obrębie Kochłowice dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW GL1S/00049048/1.
Cel zamówienia: Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu jej przekazania w drodze art. 9021K.C., na rzecz Gminy Ruda Śląska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 8)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.63.2017 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2213/30 o pow. 1479 m2, k. m. 3, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.63.2017 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 2213/30 o pow. 1479 m2 została podzielona na działki o numerach: 2497/30 o pow. 760 m² oraz 2498/30 o pow. 719 m².

1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.12.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 1901/25 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Halemba, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.12.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)

Uwagi: działka 1901/25 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3345/25 o pow. 593 m² oraz 3346/25 o pow. 605 m².

1.3. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2, k. m. 4, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działki 2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2 zostały podzielone na działki o numerach: 2156/53 o pow. 484 m², 2157/53 o pow. 433 m², 2158/53 o pow. 443 m², 2159/53 o pow. 388 m² oraz 2160/53 o pow. 368 m².
1.4. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 4120/365 o pow. 5536 m2, k. m. 1, obręb Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Uwagi: działka 4120/365 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 4830/365 o pow. 1113 m², 4831/365 o pow. 2236 m², 4832/365 o pow. 2024 m² oraz 4833/365 o pow. 163 m².

1.5. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.23.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
608/68 o pow. 1576 m2, k. m. 2, obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.23.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 608/68 o pow. 1576 m2 została podzielona na działki o numerach: 3045/68 o pow. 825 m² oraz 3046/68 o pow. 751 m².

1.6. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed
podziałem, znak: AM.6831.1.29.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 3154/555 o pow. 1249 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Władysława Broniewskiego.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.29.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).

Uwagi: 3154/555 o pow. 1249 m2 została podzielona na działki o numerach: 5441/555 o pow. 729 m² oraz 5442/555 o pow. 520 m².

1.7. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.69.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 473/218, 713/218 i 2958/218 o łącznej pow. 15925 m2, k. m. 2, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.69.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.63.2017 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2213/30 o pow. 1479 m2, k. m. 3, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.63.2017 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 2213/30 o pow. 1479 m2 została podzielona na działki o numerach: 2497/30 o pow. 760 m² oraz 2498/30 o pow. 719 m².

1.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.12.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 1901/25 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Halemba, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.12.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)
Uwagi: działka 1901/25 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3345/25 o pow. 593 m² oraz 3346/25 o pow. 605 m².

1.3. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2, k. m. 4, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działki 2098/53, 2099/53, 2100/53 o łącznej pow. 2116 m2 zostały podzielone na działki o numerach: 2156/53 o pow. 484 m², 2157/53 o pow. 433 m², 2158/53 o pow. 443 m², 2159/53 o pow. 388 m² oraz 2160/53 o pow. 368 m².
1.4. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.25.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 4120/365 o pow. 5536 m2, k. m. 1, obręb Nowa Wieś, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.25.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: działka 4120/365 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 4830/365 o pow. 1113 m², 4831/365 o pow. 2236 m², 4832/365 o pow. 2024 m² oraz 4833/365 o pow. 163 m².

1.5. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.23.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym:
608/68 o pow. 1576 m2, k. m. 2, obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.23.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 608/68 o pow. 1576 m2 została podzielona na działki o numerach: 3045/68 o pow. 825 m² oraz 3046/68 o pow. 751 m².

1.6. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed
podziałem, znak: AM.6831.1.29.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 3154/555 o pow. 1249 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Władysława Broniewskiego.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.29.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 3154/555 o pow. 1249 m2 została podzielona na działki o numerach: 5441/555 o pow. 729 m² oraz 5442/555 o pow. 520 m².

1.7. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.69.2018 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 473/218, 713/218 i 2958/218 o łącznej pow. 15925 m2, k. m. 2, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.69.2018 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2019 r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

1.8. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.34.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 5376/317 o pow. 5536 m2, k. m. 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.34.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.);
Uwagi: 5376/317 o pow. 5536 m2 została podzielona na działki o numerach: 5423/317 o pow. 1157 m², 5424/317 o pow. 368 m², 5425/317 o pow. 188 m², 5426/317 o pow. 188 m², 5427/317 o pow. 369 m², 5428/317 o pow. 400 m², 5429/317 o pow. 219 m², 5430/317 o pow. 219 m², 5431/317 o pow. 287 m², 5432/317 o pow. 262 m², 5433/317 o pow. 188 m², 5434/317 o pow. 189 m², 5435/317 o pow. 189 m², 5436/317 o pow. 254 m², 5437/317 o pow. 285 m², 5438/317 o pow. 219 m², 5439/317 o pow. 219 m² oraz 5440/317 o pow. 336 m².

1.9. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej przed podziałem, znak: AM.6831.1.47.2019 w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym: 2654/296 o pow. 1198 m2, k. m. 1, obręb Bielszowice, położonej przy ul. Poznańskiej.
Cel zamówienia: określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału, znak: AM.6831.1.47.2019 (Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 listopada 2019r.) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Uwagi: 2654/296 o pow. 1198 m2 została podzielona na działki o numerach: 3370/296 o pow. 637 m² oraz 3371/296 o pow. 561 m².

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 7.10.2022r. do godziny 10:00,00.
3. Termin wykonania zamówienia:
Część 1-3 do 35 dni od daty zawarcia umowy
Część 4-6 do 49 dni od daty zawarcia umowy
Część 7 do 63 dni od daty zawarcia umowy
Część 8 do 56 dni od daty zawarcia umowy
Część 9 do 56 dni od daty zawarcia umowy
Część 10-14 do 49 dni od daty zawarcia umowy

Po zmianie:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 10.10.2022r. do godziny 10:00,00.
3. Termin wykonania zamówienia:
Część 1-3 do 35 dni od daty zawarcia umowy
Część 4-6 do 49 dni od daty zawarcia umowy
Część 7 do 63 dni od daty zawarcia umowy
Część 8 do 56 dni od daty zawarcia umowy
Część 9 do 56 dni od daty zawarcia umowy
Część 10-14 do 49 dni od daty zawarcia umowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 10:00

Po zmianie:
2022-10-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 10:30

Po zmianie:
2022-10-10 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-04

Po zmianie:
2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.