eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Przebudowa wejścia do budynku od strony zachodniej z dostosowaniem parteru budynku Domu Pomocy Społecznej do warunków ochrony przeciwpożarowej - parter skrzydło zachodnie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wejścia do budynku od strony zachodniej z dostosowaniem parteru budynku Domu Pomocy Społecznej do warunków ochrony przeciwpożarowej – parter skrzydło zachodnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teodora Trautmana 4

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-946

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322879263

1.5.8.) Numer faksu: 322879263

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps-piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biuletyn.abip.pl/dps_trautmana/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wejścia do budynku od strony zachodniej z dostosowaniem parteru budynku Domu Pomocy Społecznej do warunków ochrony przeciwpożarowej – parter skrzydło zachodnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26c7e94f-5d26-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057944/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami KM PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż. - Przebudowa wejścia od strony zachodniej DPS-u - parter - skrzydło zachodnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26c7e94f-5d26-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za ich pośrednictwem odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań,
zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, o której mowa
w punkcie 1. może również odbywać się za pomocą platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej: sekretariat@dps-piekary.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest
dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
• Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
• Inne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazywanych za
pośrednictwem platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (w zakładce Centrum pomocy dostępne są instrukcje
umożliwiające zapoznanie się ze wszystkimi funkcjonalnościami platformy).
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia.
4. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań prowadzonych na platformie e-Zamówienia w zakładce
„Przeglądaj postępowania/ konkursy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera punkt 36 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera punkt 36 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa wejścia do budynku od strony zachodniej z dostosowaniem parteru budynku Domu Pomocy Społecznej do warunków ochrony przeciwpożarowej – parter skrzydło zachodnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w
następujący sposób:
Kryterium 1.:
cena (C) - waga 60%
C=(najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej)*60
Kryterium 2.:
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każdy zadeklarowany w formularzu oferty dodatkowy rok gwarancji jakości i rękojmi za
wady powyżej wymaganego minimalnego okresu w wymiarze 5 lat, lecz nie więcej niż 2 dodatkowe lata (maksymalnie 2 punkty). W
przypadku braku wpisania w formularzu oferty dodatkowego roku gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający przyzna w tym
kryterium „0” punktów; w przypadku wskazania dłuższego dodatkowego okresu gwarancji i rękojmi za wady niż 2 lata
(łącznie 7 lat), Zamawiający przyzna maksymalnie 2 punkty w tym kryterium:
• podstawowy pięcioletni okres gwarancji – 0 pkt.
• wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o rok - 1 pkt
• wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 2 lata i więcej - 2 pkt
G= (ilość punktów badanej oferty za dodatkowe lata okresu gwarancji i rękojmi za wady/ największa ilość punktów za dodatkowe lata
gwarancji i rękojmi za wady (tj. 2))*40
3. Łączna ocena punktowa stanowi sumę uzyskanych przez Wykonawcę punktów we wszystkich
kryteriach :
Lp= C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
pkt 1-6 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także spełniają warunki udziału w postępowaniu spośród warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy
Pzp:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
poprzez:
a) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty min. 2 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
b) wykazanie, że dysponuje, lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do
pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem
zamówienia zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni)
aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, którym
mowa w SWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)
wykaz robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w SWZ, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ
2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np.
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych
dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
3. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne PEŁNOMOCNICTWO w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o
udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wobec tego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani
są złożyć wraz
z ofertą stosowne pełnomocnictwo oraz wypełnić odpowiedni punkt w Formularzu oferty.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1
ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,
iż:
1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty nie może stać w sprzeczności z przepisem art. 454 ustawy Pzp i
dopuszczalna jest jedynie w sytuacji gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć – maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne o
obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie części lub całości jego
zobowiązań
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny
3) zaniechania wykonania zadania przez Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy, z przyczyn od niego
niezależnych.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, kiedy zmiana podyktowana jest w
szczególności:
1) zmianą statusu prawnego, regulującego właściwość zamówienia
2) zmianą stanu faktycznego, powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia
3) działaniem siły wyższej, uniemożliwiającej realizacje w części lub w całości zamówienia
4) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi
5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania niniejszej umowy powodować będzie konieczność zmiany jej
zapisów, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami, tj. w następujących sytuacjach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy
2) konieczności wprowadzenia zmian, będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym, a innymi niż Wykonawca stronami
3) zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla
Zamawiającego
4) zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych
5) oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu
do Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.