eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania "Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy"Ogłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9447b264-3a4e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092478/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Nadzór Inwestorski - Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy wraz z konstrukcją tłumiącą falowanie - branża hydrotechniczna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rybactwo i morze

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.371.45.2022.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru i do jego obowiązków będzie należeć:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, zgłoszeniami robót budowlanych, obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj.) oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy;
b) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad robotami budowlanymi /usługami /dostawami realizowanymi w ramach inwestycji p.n.: „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”, za zarządzanie, które będzie obejmowało nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji, za prowadzenie nadzoru nad Robotami, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Robót, kontrola ilości wykonanych robót oraz sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia. Zarządzanie to będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
c) obecność inspektora nadzoru na budowie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, oraz na każde wezwanie Zamawiającego (w razie nagłej potrzeby) w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od wezwania Zamawiającego. Czas reakcji Inspektora Nadzoru stanowi kryterium oceny ofert o wadze 20%;
d) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124414,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220433941

7.3.3) Ulica: Benisławskiego 13/11

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-173

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5800000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.