eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania "Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9447b264-3a4e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092478/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Nadzór Inwestorski - Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy wraz z konstrukcją tłumiącą falowanie - branża hydrotechniczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rybactwo i morze

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zawarte są w Rozdziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.45.2022.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru i do jego obowiązków będzie należeć:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, zgłoszeniami robót budowlanych, obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj.) oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy;
b) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad robotami budowlanymi /usługami /dostawami realizowanymi w ramach inwestycji p.n.: „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”, za zarządzanie, które będzie obejmowało nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji, za prowadzenie nadzoru nad Robotami, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Robót, kontrola ilości wykonanych robót oraz sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia. Zarządzanie to będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
c) obecność inspektora nadzoru na budowie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, oraz na każde wezwanie Zamawiającego (w razie nagłej potrzeby) w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od wezwania Zamawiającego. Czas reakcji Inspektora Nadzoru stanowi kryterium oceny ofert o wadze 20%;
d) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów w kryterium:
1) „Cena oferty brutto” - (C),
2) „Doświadczenie inspektora nadzoru” – (DIN).
3) „Czas reakcji inspektora nadzoru” - (CR).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na wykonaniu (budowie lub przebudowie) morskiej budowli hydrotechnicznej, takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Wartość każdej z robót budowlanych, w ramach których była pełniona usługa nadzoru inwestorskiego powinna być nie niższa niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień́, o których mowa powyżej, (liczone od daty uzyskania uprawnień́), w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia), lub przez okres minimum 12 miesięcy, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych takich jak falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.

Informacje uzupełniające:
1) Morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.);
2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej
w walutach innych niż̇ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień́ Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem
3) Budowa lub przebudowa - w rozumieniu przepisów ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 t.j.)
4) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2021 r., poz. 2351 t.j.);
5) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220);
6) W przypadku, gdy któraś́ z osób wskazanych przez Wykonawcę̨ posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się̨, że osoba ta może wykonywać́ na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 t.j.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 t.j.);
7) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są̨ uprawnienia budowlane rozumie się̨ pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień́ do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu;
8) Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa wart. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (załącznik nr 10 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców oraz podmiot trzeci udostępniający zasoby określone w art. 118 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.4 ppkt a) zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne ich spełnianie.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ - składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa powyżej składa również podmiot trzeci udostępniający zasoby określone w art. 118 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres prac wykonają poszczególni współkonsorcjanci (załącznik nr 9 do SWZ);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarty został w par. 9 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt a) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) Pełnomocnictwo dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu rejestrowego, o którym mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy;
e) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt e) - składa każdy z Wykonawców;
g) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt e) składa również podmiot trzeci udostępniający zasoby określone w art. 118 ustawy Pzp;
h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres prac wykonają poszczególni współkonsorcjanci (załącznik nr 9 do SWZ);
i) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (załącznik nr 8 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.