eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania "Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364215

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00359930/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na wykonaniu (budowie lub przebudowie) morskiej budowli hydrotechnicznej, takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Wartość każdej z robót budowlanych, w ramach których była pełniona usługa nadzoru inwestorskiego powinna być nie niższa niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień́, o których mowa powyżej, (liczone od daty uzyskania uprawnień́), w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia), lub przez okres minimum 12 miesięcy, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych takich jak falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.

Informacje uzupełniające:
1) Morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.);
2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej
w walutach innych niż̇ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień́ Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem
3) Budowa lub przebudowa - w rozumieniu przepisów ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 t.j.)
4) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2021 r., poz. 2351 t.j.);
5) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220);
6) W przypadku, gdy któraś́ z osób wskazanych przez Wykonawcę̨ posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się̨, że osoba ta może wykonywać́ na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 t.j.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 t.j.);
7) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są̨ uprawnienia budowlane rozumie się̨ pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień́ do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu;
8) Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na wykonaniu (budowie lub przebudowie) morskiej budowli hydrotechnicznej, takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Wartość każdej z robót budowlanych, w ramach których była pełniona usługa nadzoru inwestorskiego powinna być nie niższa niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień́, o których mowa powyżej, (liczone od daty uzyskania uprawnień́), w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia), lub przez okres minimum 12 miesięcy, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych takich jak falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.

Informacje uzupełniające:
1) Morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.);
2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej
w walutach innych niż̇ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień́ Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem
3) Budowa lub przebudowa - w rozumieniu przepisów ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 t.j.)
4) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2021 r., poz. 2351 t.j.);
5) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220);
6) W przypadku, gdy któraś́ z osób wskazanych przez Wykonawcę̨ posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się̨, że osoba ta może wykonywać́ na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 t.j.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 t.j.);
7) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są̨ uprawnienia budowlane rozumie się̨ pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień́ do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu;
8) Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-30 10:00

Po zmianie:
2022-10-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-30 10:30

Po zmianie:
2022-10-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-29

Po zmianie:
2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.