eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi badań ankietowych: Część 1 - Przeprowadzenie badań podłużnych metodą CAWI, Część 2 - Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI, Część 3 - Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWIOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi badań ankietowych: Część 1 – Przeprowadzenie badań podłużnych metodą CAWI, Część 2 – Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI, Część 3 – Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000018046

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 16

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-701

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 623 3798

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: irszc@ciop.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410244

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00395232

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
dla Części 1, 2 i 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat PKJPA lub przynależy do OFBOR lub/i ESOMAR.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
tylko dla Części 1
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu badań podłużnych (co najmniej dwa pomiary) o charakterze społecznych badań naukowych, obejmujących pomiar psychospołecznych warunków pracy, prowadzonych na próbie badanej nie mniejszej niż 500 osób (dla każdego badania), wykonanych metodą CAWI lub PAPI oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
tylko dla Części 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn. badań ilościowych o charakterze naukowym na próbie badanej nie mniejszej niż 200 osób.

Po zmianie:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
dla Części 1, 2 i 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat PKJPA lub przynależy do OFBOR lub/i ESOMAR lub posiada certyfikat równoważny. Za certyfikat równoważny uważa się certyfikat poświadczający standardy jakości realizacji badań, wydany przez niezależny podmiot na podstawie przeprowadzonego audytu.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
tylko dla Części 1
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu badań podłużnych (co najmniej dwa pomiary) o charakterze społecznych badań naukowych, obejmujących pomiar psychospołecznych warunków pracy, prowadzonych na próbie badanej nie mniejszej niż 500 osób (dla każdego badania), wykonanych metodą CAWI lub PAPI oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
tylko dla Części 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn. badań ilościowych o charakterze naukowym na próbie badanej nie mniejszej niż 200 osób.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.