eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi badań ankietowych: Część 1 - Przeprowadzenie badań podłużnych metodą CAWI, Część 2 - Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI, Część 3 - Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWIOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi badań ankietowych: Część 1 – Przeprowadzenie badań podłużnych metodą CAWI, Część 2 – Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI, Część 3 – Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000018046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-701

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 623 3798

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: irszc@ciop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi badań ankietowych: Część 1 – Przeprowadzenie badań podłużnych metodą CAWI, Część 2 – Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI, Część 3 – Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-743eb882-522c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania do SWZ, wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl poprzez:
a) bez logowania – funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
b) funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego – opisano to w Instrukcji dla Wykonawców, która jest udostępniana na Platformie (https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl).
6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
7. Zamawiający poniżej określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu:
Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
8. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox; Google Chrome lub MS Edge.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 16, 00-701 Warszawa;
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.23.14.2023.U „Usługi badań ankietowych: Część 1 – Przeprowadzenie badań podłużnych z dwoma pomiarami w grupie 500 osób metodą CAWI, Część 2 – Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI wśród 500 osób badanych pracujących na stanowisku z monitorem, Część 3 – Przeprowadzenie badania ankietowego w grupie 200 osób metodą CAWI, związanego z oceną psychospołecznych warunków pracy i obciążenia psychicznego”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 ustawy Pzp;
5) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP;
6) zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO;
7) w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZ.23.14.2023.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badań podłużnych z dwoma pomiarami w grupie 500 osób metodą CAWI

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą, w danej części, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis sposobu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badań ankietowych metodą CAWI wśród 500 osób badanych pracujących na stanowisku z monitorem

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą, w danej części, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania ankietowego w grupie 200 osób metodą CAWI, związanego z oceną psychospołecznych warunków pracy
i obciążenia psychicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą, w danej części, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis sposobu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
dla Części 1, 2 i 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat PKJPA lub przynależy do OFBOR lub/i ESOMAR.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
tylko dla Części 1
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu badań podłużnych (co najmniej dwa pomiary) o charakterze społecznych badań naukowych, obejmujących pomiar psychospołecznych warunków pracy, prowadzonych na próbie badanej nie mniejszej niż 500 osób (dla każdego badania), wykonanych metodą CAWI lub PAPI oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
tylko dla Części 3
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn. badań ilościowych o charakterze naukowym na próbie badanej nie mniejszej niż 200 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale 9 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Certyfikat PKJPA lub dokument potwierdzający przynależność do OFBOR lub/i ESOMAR (dla Części 1, 2 i 3);
2) Wykaz usług wykonanych (tylko dla Części 1 i 3) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z Opisem koncepcji realizacji zamówienia dla Części 1 i 3 (przykładową formę stanowi Załącznik 1A i 1B do SWZ);
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności (dostawy/usługi/roboty budowlane) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku VAT. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych postanowień Umowy, do których się odnosi;
2) wystąpi siła wyższa, o której mowa w § 12 ust. 2, w takim przypadku termin realizacji Umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły wyższej;
3) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzętu lub jego zmianę o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron Umowy okoliczności, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innych sprzętów lub sprzętów innych producentów niż zadeklarowane w ofercie, o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, bez zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia.
II. Zmiana umowy w wyniku zmian cen materiałów (dotyczy tylko Części 1)
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. jego zwiększenie lub obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem Umowy (zwanych dalej „materiałami”), z zachowaniem łącznie następujących zasad:
1) minimalny poziom zmiany cen materiałów, który uprawnia do dokonania zmiany wynagrodzenia, wynosi 20% względem cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy;
2) wskaźnik zmiany cen materiałów określa się zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) wpływ zmiany cen materiałów na koszt wykonania Umowy określa się z uwzględnieniem zakresu pozostałych do wykonania usług;
4) zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów może nastąpić maksymalnie raz na każde 6 kolejnych miesięcy obowiązywania Umowy;
5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiałów wynosi 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.