eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku(...) Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku(...)
Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku(...)
Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb5da08-52fe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy,
;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ;
https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.56.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Wykonanie przedmiotu zadania I zgodnie z dokumentacją projektową.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2) w przypadku stwierdzenia w nawierzchni przewidzianej do rozbiórki kamieni polnych (kocich łbów) należy je odzyskać i przetransportować na teren OPWiK
sp. z o.o. przy ul. Kraszewskiego 1.
3) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
4) oczyszczenie i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia wraz z uszczelnieniem pianką i wymianą w włazów na krawężnikowe (w przypadku krawężników
ze światłem),
5) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg. projektu stałej organizacji ruchu,
6) opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
7) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
8) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
9) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
10) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
11) organizacja zaplecza budowy,
12) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
13) wykonanie wszystkich istniejących w terenie zjazdów z dopasowaniem wysokościowym,
14) ubezpieczenie budowy,
15) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
16) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących
i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,
17) ewentualna wycinka drzew,
18) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
19) Wyznaczyć strefy ochronne wokół drzew (co najmniej 1,5 m od pni, a najlepiej obejmujące zasięg korony), w których nie należy prowadzić prac ziemnych, poruszać się ciężkim sprzętem i składować materiałów.
20) Obudować pnie np. deskami w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
21) Jeśli konieczne jest wykonywanie robót (np. wykopów) w obrębie systemów korzeniowych, należy wykonywać je ręcznie. Korzenie należy ciąć tak aby powierzchnia ran była jak najmniejsza, gładko i ostrym narzędziem. Niedopuszczalne jest rwanie i szarpanie korzeni.
22) W przypadku cięcia korzeni szczególnie ważne jest zapewnienie nawadniania – nie należy pozostawiać obciętych i odsłoniętych korzeni do wysychania, należy je okryć np. jutą do czasu zasypania, lub wykonać przy nich ekran wypełniony substratem glebowym. Okrytym korzeniom należy zapewnić odpowiednią wilgotność poprzez regularne nawadnianie.
23) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych,
24) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy.
3.4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: cz. 1 - do kwoty 300 000,00 zł. w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Wykonanie przedmiotu zadania II zgodnie z dokumentacją projektową.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2) w przypadku stwierdzenia w nawierzchni przewidzianej do rozbiórki kamieni polnych (kocich łbów) należy je odzyskać i przetransportować na teren OPWiK
sp. z o.o. przy ul. Kraszewskiego 1.
3) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
4) oczyszczenie i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia wraz z uszczelnieniem pianką i wymianą w włazów na krawężnikowe (w przypadku krawężników
ze światłem),
5) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg. projektu stałej organizacji ruchu,
6) opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
7) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
8) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
9) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
10) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
11) organizacja zaplecza budowy,
12) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
13) wykonanie wszystkich istniejących w terenie zjazdów z dopasowaniem wysokościowym,
14) ubezpieczenie budowy,
15) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
16) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących
i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,
17) ewentualna wycinka drzew,
18) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
19) Wyznaczyć strefy ochronne wokół drzew (co najmniej 1,5 m od pni, a najlepiej obejmujące zasięg korony), w których nie należy prowadzić prac ziemnych, poruszać się ciężkim sprzętem i składować materiałów.
20) Obudować pnie np. deskami w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
21) Jeśli konieczne jest wykonywanie robót (np. wykopów) w obrębie systemów korzeniowych, należy wykonywać je ręcznie. Korzenie należy ciąć tak aby powierzchnia ran była jak najmniejsza, gładko i ostrym narzędziem. Niedopuszczalne jest rwanie i szarpanie korzeni.
22) W przypadku cięcia korzeni szczególnie ważne jest zapewnienie nawadniania – nie należy pozostawiać obciętych i odsłoniętych korzeni do wysychania, należy je okryć np. jutą do czasu zasypania, lub wykonać przy nich ekran wypełniony substratem glebowym. Okrytym korzeniom należy zapewnić odpowiednią wilgotność poprzez regularne nawadnianie.
23) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych,
24) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy.
3.4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: cz. 2 - do kwoty 250 000,00 zł. w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
2) którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował: co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:
a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,
c) działaniem siły wyższej,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) koniecznością wykonania zamówień zamiennych,
f) innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpiła konieczność zwiększenia lub zaniechania zakresu robót w stosunku do opisanych w § 1 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli zmiana terminu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, spowoduje udokumentowaną zmianę kosztów Wykonawcy, Zamawiający po ocenie wniosku i dokumentów złożonych przez Wykonawcę może zmienić wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli zmiana zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, spowoduje udokumentowaną zmianę kosztów Wykonawcy, Zamawiający po ocenie wniosku i dokumentów złożonych przez Wykonawcę może zmienić wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana może polegać odpowiednio na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Kwota zwiększenia wynagrodzenia zostanie ustalona stosownie do zakresu, o jaki zwiększy się przedmiot umowny i może być ustalona na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę. Kwot zmniejszenia wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.