eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku(...) Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku (...)Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku(...)
Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://otwock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku(...)
Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb5da08-52fe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398214

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.56.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1762006,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Wykonanie przedmiotu zadania I zgodnie z dokumentacją projektową.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2) w przypadku stwierdzenia w nawierzchni przewidzianej do rozbiórki kamieni polnych (kocich łbów) należy je odzyskać i przetransportować na teren OPWiK
sp. z o.o. przy ul. Kraszewskiego 1.
3) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
4) oczyszczenie i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia wraz z uszczelnieniem pianką i wymianą w włazów na krawężnikowe (w przypadku krawężników
ze światłem),
5) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg. projektu stałej organizacji ruchu,
6) opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
7) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
8) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
9) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
10) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
11) organizacja zaplecza budowy,
12) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
13) wykonanie wszystkich istniejących w terenie zjazdów z dopasowaniem wysokościowym,
14) ubezpieczenie budowy,
15) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
16) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących
i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,
17) ewentualna wycinka drzew,
18) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
19) Wyznaczyć strefy ochronne wokół drzew (co najmniej 1,5 m od pni, a najlepiej obejmujące zasięg korony), w których nie należy prowadzić prac ziemnych, poruszać się ciężkim sprzętem i składować materiałów.
20) Obudować pnie np. deskami w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
21) Jeśli konieczne jest wykonywanie robót (np. wykopów) w obrębie systemów korzeniowych, należy wykonywać je ręcznie. Korzenie należy ciąć tak aby powierzchnia ran była jak najmniejsza, gładko i ostrym narzędziem. Niedopuszczalne jest rwanie i szarpanie korzeni.
22) W przypadku cięcia korzeni szczególnie ważne jest zapewnienie nawadniania – nie należy pozostawiać obciętych i odsłoniętych korzeni do wysychania, należy je okryć np. jutą do czasu zasypania, lub wykonać przy nich ekran wypełniony substratem glebowym. Okrytym korzeniom należy zapewnić odpowiednią wilgotność poprzez regularne nawadnianie.
23) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych,
24) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy.
3.4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.5.5.) Wartość części: 986827,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Wykonanie przedmiotu zadania II zgodnie z dokumentacją projektową.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2) w przypadku stwierdzenia w nawierzchni przewidzianej do rozbiórki kamieni polnych (kocich łbów) należy je odzyskać i przetransportować na teren OPWiK
sp. z o.o. przy ul. Kraszewskiego 1.
3) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
4) oczyszczenie i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia wraz z uszczelnieniem pianką i wymianą w włazów na krawężnikowe (w przypadku krawężników
ze światłem),
5) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg. projektu stałej organizacji ruchu,
6) opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
7) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
8) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
9) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
10) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
11) organizacja zaplecza budowy,
12) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
13) wykonanie wszystkich istniejących w terenie zjazdów z dopasowaniem wysokościowym,
14) ubezpieczenie budowy,
15) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
16) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących
i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,
17) ewentualna wycinka drzew,
18) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
19) Wyznaczyć strefy ochronne wokół drzew (co najmniej 1,5 m od pni, a najlepiej obejmujące zasięg korony), w których nie należy prowadzić prac ziemnych, poruszać się ciężkim sprzętem i składować materiałów.
20) Obudować pnie np. deskami w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
21) Jeśli konieczne jest wykonywanie robót (np. wykopów) w obrębie systemów korzeniowych, należy wykonywać je ręcznie. Korzenie należy ciąć tak aby powierzchnia ran była jak najmniejsza, gładko i ostrym narzędziem. Niedopuszczalne jest rwanie i szarpanie korzeni.
22) W przypadku cięcia korzeni szczególnie ważne jest zapewnienie nawadniania – nie należy pozostawiać obciętych i odsłoniętych korzeni do wysychania, należy je okryć np. jutą do czasu zasypania, lub wykonać przy nich ekran wypełniony substratem glebowym. Okrytym korzeniom należy zapewnić odpowiednią wilgotność poprzez regularne nawadnianie.
23) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych,
24) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy.
3.4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.5.5.) Wartość części: 775178,55 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 556230,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 700215,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 700215,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOMIRAF Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322029124

7.3.3) Ulica: ul. Trakt Lubelski 1G

7.3.4) Miejscowość: Wola Karczewska

7.3.5) Kod pocztowy: 05-408

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 700215,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 485507,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 503371,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 485507,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOMIRAF Sp. z o.o. Sp. k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322029124

7.3.3) Ulica: Trakt Lubelski 1G

7.3.4) Miejscowość: Wola Karczewska

7.3.5) Kod pocztowy: 05-408

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 485507,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.