eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › dostawa i wdrożenie systemu finansowo - księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPROgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000706869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gopr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone , udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-964dd00b-417e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gopr.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 1)poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub 2)drogą elektroniczną (n/d ofert): na e-mail: sekretariat@gopr.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Stały dostęp do sieci Internet;
2)Platforma działa w systemie Windows, Mac i Linux.
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a)specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b)format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c)oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d)integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
e) w przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego (/GOPR/SkrytkaESP) automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
f)system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65, NIP7361039808, REGON 000706869, KRS 0000156881 Adres e-mail: zarząd@gopr.pl tel. 18 20 61 550, 20 14 152, www.gopr.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gopr.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR znak referencyjny L.dz. 214/I/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania , zgodnie z art. 15, 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania , zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.dz. 214/I/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca dostawę, instalację
i wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego finansowo - księgowego, magazynowego i kadrowopłacowego, zwanego dalej „systemem” oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników oraz jest podzielony na dwa etapy:

1) ETAP NR 1: dostawa licencji na oprogramowanie finansowo - księgowe, magazynowe i kadrowopłacowe

System ma zapewnić sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie księgowości oraz administracji w GOPR. Zakupione licencje mają stanowić integralną, połączoną w jednej bazie całość z podziałem na Biuro Zarządu Głównego (jednostka nadrzędna) i 7 Grup regionalnych GOPR.


2) ETAP NR 2 : wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu obejmuje migrację danych do nowego systemu, przygotowanie infrastruktury (m.in. instalacja licencji na komputerach, połączenie z serwerem zamawiającego lub wykonawcy) oraz przeszkolenie pracowników z obsługi nowego programu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym ilość licencji znajduje się w zał. nr 1 do swz.
2. Oferowany system ma być zgodny z obowiązującymi przepisami, a Wykonawca musi zapewnić jego aktualność i na bieżąco bez dodatkowych opłat aktualizować go co do zgodności z obowiązującym prawem, bez konieczności informacji ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym ma on uwzględniać m.in. niniejsze akty prawne wraz z wprowadzanymi w nich zmianami oraz aktami wykonawczymi, w szczególności:
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2021 poz. 219 ze zm.),
• Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931)
• Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1800)
• Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)
• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
• Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009);
• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 504 )
• Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732),

3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia dla etapu
nr 1 i nr 2 – 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego całości zamówienia):
1) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług wsparcia, na ktore składać się będą świadczenia gwarancyjne, świadczenie asysty technicznej oraz pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem systemu w okresie gwarancji.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy, bezawaryjność i pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędow w oprogramowaniu, bazie danych i we wszystkich systemach operacyjnych, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, ktore system wykorzystuje, lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne, przez okres udzielonej gwarancji licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

4. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania
i aktualizowania oprogramowania stacjonarnie i zdalnie.
W przypadku awarii oprogramowania w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada za serwis oprogramowania u zamawiającego. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 48 godzin roboczych od zgłoszenia.

5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja dla użytkowanika sporządzona w języku polskim.

6. Zamówienie– etap 1 - jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Ewentualne wskazanie tych informacji w treści załącznika nr 1 do swz ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia (jeżeli dotyczy) towarzyszy zapis „lub równoważny”, co oznacza , że dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( w szczególności: o udowodnionej równoważności technologicznej, funkcjonalności, nie powodujące jakichkolwiek trudności z kompatybilnością z posiadaną już przez Zamawiającego infrastrukturą). W takiej sytuacji (o ile dotyczy) przy ww. wskazanych opisach są w załączniku nr 1 we właściwych miejscach zamieszczone stosowne zapisy dotyczące równoważności. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48440000-4 - Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48450000-7 - Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p., (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do swz);

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 1.1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis oferowanego oprogramowania (sporządzony wg zał. nr 1 do swz) potwierdzający wymagania Zamawiającego, opisane w zał. nr 1 do swz

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis oferowanego oprogramowania (sporządzony wg zał. nr 1 do swz) potwierdzający wymagania Zamawiającego, opisane w zał. nr 1 do swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w pkt 5.5. ogłoszenia ( Rozdziale XIII ust. 1 SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia pełnej treści przewidywanych zmian . Przewidywane zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się w paragrafie 9 projektu umowy, stanowiącego zał. nr 5 do swz, która będzie zamieszczona jednocześnie z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie prowadzonego postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ponadto informuje, że wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

Termin wykonania do dnia 31.12.2023 r. określony jest na dwa etapy:
ETAP nr 1- do 10 dni od dnia zawarcia umowy
ETAP nr 2 – między 01.07.2023 r. a 31.12.2023 r.

Zamówienie jest niepodzielne na części, ponieważ ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość, co podyktowane jest w szczególności kompatybilnością dostarczanego oprogramowania z jego wdrożeniem i usług wsparcia oraz względami gwarancyjnymi. Podział na części spowodowałby rozmycie odpowiedzialności i ryzyko niewykonania zamówienia w sposób spójny i kompatybilny z dostarczanym oprogramowaniem i jego wdrożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.