eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › dostawa i wdrożenie systemu finansowo - księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPROgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000706869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gopr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gopr.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone , udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-964dd00b-417e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373168/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: L.dz. 214/I/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca dostawę, instalację
i wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego finansowo - księgowego, magazynowego i kadrowopłacowego, zwanego dalej „systemem” oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników oraz jest podzielony na dwa etapy:

1) ETAP NR 1: dostawa licencji na oprogramowanie finansowo - księgowe, magazynowe i kadrowopłacowe

System ma zapewnić sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie księgowości oraz administracji w GOPR. Zakupione licencje mają stanowić integralną, połączoną w jednej bazie całość z podziałem na Biuro Zarządu Głównego (jednostka nadrzędna) i 7 Grup regionalnych GOPR.


2) ETAP NR 2 : wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu obejmuje migrację danych do nowego systemu, przygotowanie infrastruktury (m.in. instalacja licencji na komputerach, połączenie z serwerem zamawiającego lub wykonawcy) oraz przeszkolenie pracowników z obsługi nowego programu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym ilość licencji znajduje się w zał. nr 1 do swz.
2. Oferowany system ma być zgodny z obowiązującymi przepisami, a Wykonawca musi zapewnić jego aktualność i na bieżąco bez dodatkowych opłat aktualizować go co do zgodności z obowiązującym prawem, bez konieczności informacji ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym ma on uwzględniać m.in. niniejsze akty prawne wraz z wprowadzanymi w nich zmianami oraz aktami wykonawczymi, w szczególności:
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2021 poz. 219 ze zm.),
• Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931)
• Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1800)
• Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)
• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
• Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009);
• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 504 )
• Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732),

3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia dla etapu
nr 1 i nr 2 – 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego całości zamówienia):
1) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług wsparcia, na ktore składać się będą świadczenia gwarancyjne, świadczenie asysty technicznej oraz pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem systemu w okresie gwarancji.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy, bezawaryjność i pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędow w oprogramowaniu, bazie danych i we wszystkich systemach operacyjnych, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, ktore system wykorzystuje, lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne, przez okres udzielonej gwarancji licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

4. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania
i aktualizowania oprogramowania stacjonarnie i zdalnie.
W przypadku awarii oprogramowania w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada za serwis oprogramowania u zamawiającego. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 48 godzin roboczych od zgłoszenia.

5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja dla użytkowanika sporządzona w języku polskim.

6. Zamówienie– etap 1 - jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Ewentualne wskazanie tych informacji w treści załącznika nr 1 do swz ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia (jeżeli dotyczy) towarzyszy zapis „lub równoważny”, co oznacza , że dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( w szczególności: o udowodnionej równoważności technologicznej, funkcjonalności, nie powodujące jakichkolwiek trudności z kompatybilnością z posiadaną już przez Zamawiającego infrastrukturą). W takiej sytuacji (o ile dotyczy) przy ww. wskazanych opisach są w załączniku nr 1 we właściwych miejscach zamieszczone stosowne zapisy dotyczące równoważności. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48440000-4 - Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48450000-7 - Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej (tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny), złożonej przez firmę BUSINESS FLOW IT Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 190 000,00 zł.
Z uwagi na to, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 687551,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 723978,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.