eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biuroweOgłoszenie z dnia 2023-08-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000177916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Chrystiana Szucha 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-580

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00370460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128313/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja części parteru budynku magazynowo-biurowego przy ul. Tanecznej 73 na cele magazynowo-archiwalne i biurowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245931

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BPZZ.270.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45442110-1 - Malowanie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

32231000-1 - Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

42961100-1 - System kontroli dostępu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4885265,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6138219,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5560054,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MProjekt Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146314188

7.3.3) Ulica: Przewodowa 29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-874

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5560054,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.