eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biuroweOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000177916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Chrystiana Szucha 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-580

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128313/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja części parteru budynku magazynowo-biurowego przy ul. Tanecznej 73 na cele magazynowo-archiwalne i biurowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

6.18 Pliki zawierające tzw. informacje wrażliwe, tj. Załączniki do OPZ, zostaną udostępnione na wniosek po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności informacji wrażliwych (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).
6.18.1 Wniosek o udostępnienie dokumentacji powinien zawierać co najmniej: oznaczenie postępowania, nazwę i adres Wykonawcy wraz z nr KRS lub nr NIP lub nr REGON, dane osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy.
6.18.2 Wniosek należy przesyłać za pomocą „Formularza do komunikacji” na platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
6.18.3 Warunkiem uzyskania dostępu do tzw. informacji wrażliwych jest oprócz złożenia wniosku, złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności informacji wrażliwych (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ) podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy bądź inne osoby właściwie umocowane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.18.4 Po otrzymaniu oświadczenia Zamawiający prześle, za pomocą „Formularza do komunikacji”, kod do spakowanego pliku z dokumentami zamieszczonymi w dokumentach postępowania na platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w terminie do dwóch dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonego oświadczenia.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
6.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6.3 Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: Aneta Marcinkiewicz,
Anna Mielańczuk.
6.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
6.5 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
6.6 Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”),
z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest
w pkt 11.
6.7 Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6.8 W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
- dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub
- dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
6.9 Wymagania i sposób złożenia oświadczeń, , podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego oraz ofert, zostały wskazane odpowiednio w Rozdziale 8, 9 i 11.
6.10 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnienia składane na wezwanie zamawiającego (w tym wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny oferty oraz wyjaśnienia treści oferty), jak również informacje, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty, inne niż wymienione w pkt 6.9, przekazywane w postępowaniu, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej. Wyjątek stanowią wnioski, o których mowa w pkt 4.9.3 i w pkt 6.18.
6.11 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
6.12 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6.13 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.
6.14 Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6.17 Wyjaśnienia treści SWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2) Wnioski o wyjaśnienie należy przesyłać za pomocą „Formularza do komunikacji”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da70678d-d91a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1 W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania.
20.2 Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania zamawiający w pkt 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO.
20.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że:
a) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, tel. +48 225230000, a wykonującym obowiązki administratora danych jest Dyrektor Biura Administracji; ;
b) Minister Spraw Zagranicznych powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe ”; znak sprawy BPZZ.270.17.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPZZ.270.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45442110-1 - Malowanie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

32231000-1 - Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

42961100-1 - System kontroli dostępu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.2 Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” (PC) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
1) Cena – znaczenie 60% (maksymalnie do 60 pkt)
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo jest wpisana cena liczbą.
3) Punkty w kryterium „Cena” będą obliczane na podstawie wzoru:
CC min
PC = x 60
CC of

gdzie:
PC – punkty przyznane ofercie w ramach kryterium „Cena”
CC min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
CC of – cena brutto badanej oferty
13.3 Przy ocenie ofert w kryterium „Gwarancja na wykonane prace” (G) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
1) Gwarancja na wykonane prace – znaczenie 20% (maksymalnie do 20 pkt)
2) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
3) Punkty zostaną przyznane za każdy pełny dodatkowy 12 - miesięczny okres gwarancji (maks 24 m-ce) ponad minimalny wymagany w SWZ, tj. ponad 36 m-cy, w następujący sposób:
 Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy - 10 pkt
 Przedłużenie gwarancji o 24 m-ce - 20 pkt.

4) Oferta wykonawcy z oferowanym okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy zostanie odrzucona.
5) Gwarancja będzie liczona od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
13.4 Przy ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (D), punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
1) „Doświadczenie kierownika budowy” znaczenie 20% (maksymalnie do 20 pkt)
2) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawcę w treści Formularza ofertowego w pkt VIII. „Kryteria oceny ofert” oraz informacji zawartych w załączonym do Formularza ofertowego wykazie „Doświadczenie kierownika budowy” podlegające ocenie w kryterium, o którym mowa w pkt. 13.4 SWZ (wzór stanowi Załącznik nr 3a do SWZ).
3) Punkty zostaną przyznane ofercie Wykonawcy, który wykaże, że wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy spełniający warunki udziału w postępowaniu (pkt 7.3.1 SWZ), posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na minimum 3 (trzech) robotach budowlanych (przez cały okres ich realizacji), polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, obejmującej swym zakresem co najmniej branżę budowlaną, elektryczną, sanitarną w okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w następujący sposób:
- za doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na 3 (trzech) robotach budowlanych (przez cały okres ich realizacji), polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zostanie przyznanych 10 punktów;
- za doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na 4 (czterech) robotach budowlanych lub więcej (przez cały okres ich realizacji), polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zostanie przyznanych 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie Wykonawcy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
7.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonawstwie budowy, przebudowy
lub remontu budynku, za minimum 2 000 000 zł brutto każda .
7.3 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
7.3.1 Dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
7.3.1.1 Kierownikiem budowy posiadającym co najmniej:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3.1.2 Kierownikiem robót posiadającym co najmniej:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

7.3.1.3 Kierownikiem robót posiadającym co najmniej:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

7.3.1.4 Kierownikiem robót posiadającym co najmniej:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

7.3.1.5 Geodetą posiadającym co najmniej:
a) uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, zgodnie z art. 45 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z wymaganiami określonymi w pkt 2-4. Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji określonych w punktach 1,2,3,4 z funkcja określoną w punkcie 5.
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która nabyła uprawnienia poza granicami RP, osoba taka musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby oraz posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) lub posiadać ważny wpis na listę członków izby zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), wydane przez właściwą radę izby inżynierów budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wydanym przez właściwe Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1.4 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 9.1.3 - 9.1.4 SWZ składa każdy z tych Wykonawców.
9.3 W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa dokument wymieniony pkt 9.1.4 dotyczący tego Wykonawcy oraz każdego z tych podmiotów.
9.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i znak postępowania, w którym te dokumenty zostały przez niego złożone. Zamawiający korzysta z tych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1 SWZ.
9.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.4 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.7 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.6 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.8 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.6 i pkt 9.7, w zakresie w jakim dotyczy dokumentu z pkt 9.6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
9.1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
9.1.2 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
9.1.3 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: Wykaz „Doświadczenie kierownika budowy podlegające ocenie w kryterium, o którym mowa w pkt. 13.4 SWZ” (wzór stanowi Załącznik nr 3a do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą:
11.2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 – 7.3 SWZ, polega na zdolności lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy;
11.2.4.1 Warunki jakie ma spełniać zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostały określone w art. 118 ust. 4 ustawy;
11.2.4.2 W sytuacji gdy nie jest możliwe przedstawienie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty inny podmiotowy środek dowodowy, który będzie zawierał w szczególności następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
11.2.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
11.2.6 Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ);
11.2.7 Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;
11.2.8 Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
11.2.9 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6a do SWZ) – jeżeli dotyczy.

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w pkt 7.2 w zakresie doświadczenia, musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie,
 ocena spełnienia warunków określonych w pkt 7.3. będzie dokonana łącznie,
Powyższe zasady stosuje się również w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Każdy z wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust.1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 oraz w pkt 7.1.3 SWZ (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
7.11 W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.12 Stosownie do art. 121 ustawy, Zamawiający zastrzega, że kluczowe zadania dotyczące robót budowlanych określone w pkt 3 OPZ, tj. projektowane roboty budowlane w zakresie architektury i konstrukcji: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane, c) roboty elewacyjne i dociepleniowe, muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Wykonawca nie może powierzyć ich wykonania podwykonawcy ponieważ są to świadczenia zlecone wykonawcy ze względu na jego szczególne kwalifikacje lub umiejętności. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, wykonawca nie może powołać się na kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego w zakresie kluczowych zadań, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.