eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej - pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnychOgłoszenie z dnia 2023-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007017021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 02 79

1.5.8.) Numer faksu: 91 434 01 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/778489

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Obsługa Żeglugi Morskiej i Śródlądowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4144572-06cd-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00367198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160570/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Przenośna autonomiczna platforma pływająca przeznaczona do badań hydrograficznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253832

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sz-351-097/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych, zwanej dalej „Platformą”.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 38290000-4 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
CPV – 38292000-8 Przyrządy hydrograficzne
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje na następujące powody braku podzielenia zamówienia na części (art. 91 ust. 2 ustawy PZP):
- Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV wraz z towarzyszącym jej wyposażeniem. W ocenie Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie uzasadnia jego podziału. Podział mógłby przebiegać jedynie względem Platformy a towarzyszącego jej wyposażenia, co nie niesie dla Zamawiającego żadnych korzyści a prowadzi do zagrożeń w obszarach kompatybilności sprzętu i oprogramowania, realizacji uprawnień gwarancyjnych u różnych wykonawców etc. Zamówienie pomimo braku podziału jest odpowiednie dla MŚP.
4. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
5. Zamawiający wymaga, aby Wszystkie elementy Platformy i wyposażenia były fabrycznie nowe i wyprodukowane co najmniej w 2022 r. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do uzgodnionego miejsca przeprowadzenia procedur odbioru, tj. śródlądowe drogi wodne lub morskie wody wewnętrzne znajdujące się w granicach miasta Szczecin, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. Dokładne miejsce dostarczenia i przeprowadzenia procedur odbioru zostanie uzgodnione na co najmniej 5 dni przed dostawą.
7. Dokumenty wymagane w fazie odbioru:
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej Platformy i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
8. Ilekroć w treści SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 1a i 1 b do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis w zakresie minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Przez normę
jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza spełnianie przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych lub poświadcza spełnianie przez Wykonawcę określonych równoważnych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych odwołujących się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikację techniczną) zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
9. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały w SOPZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
10. Zamówienie jest finansowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38290000-4 - Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38292000-8 - Przyrządy hydrograficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert ustalił, iż wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu na podstawie przepisów art. 226 ust. 1 ustawy PZP. Zważywszy na powyższe, Zamawiający dokonując tego ustalenia jest zobowiązany do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 255 pkt 2) ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 475000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 892143,60 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.