eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej - pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnychOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007017021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 02 79

1.5.8.) Numer faksu: 91 434 01 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa Żeglugi Morskiej i Śródlądowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4144572-06cd-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160570/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Przenośna autonomiczna platforma pływająca przeznaczona do badań hydrograficznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/778489

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/778489
- dalej zwanej „Platformą”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności: 1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub;
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Każdy dokument składający się na ofertę powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
1) być utrwalony w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do Platformy.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych, składane są:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem);
3) w formie pisemnej lub w formie dokumentowej;
- w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sz-351-097/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) przeznaczonej do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych, zwanej dalej „Platformą”.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 38290000-4 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
CPV – 38292000-8 Przyrządy hydrograficzne
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje na następujące powody braku podzielenia zamówienia na części (art. 91 ust. 2 ustawy PZP):
- Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV wraz z towarzyszącym jej wyposażeniem. W ocenie Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie uzasadnia jego podziału. Podział mógłby przebiegać jedynie względem Platformy a towarzyszącego jej wyposażenia, co nie niesie dla Zamawiającego żadnych korzyści a prowadzi do zagrożeń w obszarach kompatybilności sprzętu i oprogramowania, realizacji uprawnień gwarancyjnych u różnych wykonawców etc. Zamówienie pomimo braku podziału jest odpowiednie dla MŚP.
4. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
5. Zamawiający wymaga, aby Wszystkie elementy Platformy i wyposażenia były fabrycznie nowe i wyprodukowane co najmniej w 2022 r. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do uzgodnionego miejsca przeprowadzenia procedur odbioru, tj. śródlądowe drogi wodne lub morskie wody wewnętrzne znajdujące się w granicach miasta Szczecin, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. Dokładne miejsce dostarczenia i przeprowadzenia procedur odbioru zostanie uzgodnione na co najmniej 5 dni przed dostawą.
7. Dokumenty wymagane w fazie odbioru:
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej Platformy i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
8. Ilekroć w treści SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 1a i 1 b do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis w zakresie minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Przez normę
jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza spełnianie przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych lub poświadcza spełnianie przez Wykonawcę określonych równoważnych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych odwołujących się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikację techniczną) zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
9. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały w SOPZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
10. Zamówienie jest finansowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38290000-4 - Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38292000-8 - Przyrządy hydrograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie podobne.

Za zamówienie podobne Zamawiający uzna dostawę bezzałogowej platformy(statku) nawodnego (ASV, USV) sterowanej zarówno zdalnie jak i autonomicznie - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (wartość bezzałogowej platformy (statku) nawodnego (ASV, USV)).

UWAGA:
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena warunku zostanie dokonana w formule spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego podmiotowego środka dowodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp , wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w SOPZ, t.j.:
- Zestawienie oferowanej Platformy i wyposażenia – zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Zestawienie oferowanej Platformy i wyposażenia – zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 4;
5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 5 (jeżeli dotyczy).
6) przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w Rozdziale IXa ust. 1 SWZ;
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co najmniej co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/778489

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy (kryterium w SWZ określono w tygodniach = 112 dni)

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Więcej informacji na temat ww. podstawy wykluczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w zakładce „Ukraina” https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu- oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.