eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VIOgłoszenie z dnia 2023-07-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: (84) 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8430d63-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00332510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050559/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz krajowego z budżetu państwa

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244106

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.24.2023.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 232304,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia zawarty został w dokumencie - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1)dostawę, rozmieszczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia,
2)udzielenie gwarancji na urządzenia i sprzęt, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego,
3)uprzątnięcie i wykonanie robót porządkowych po wykonaniu prac montażowych, w tym usunięcie i wywóz opakowań,
4)wykonanie na własny koszt naprawy szkód wyrządzonych podczas realizacji zamówienia,
5)przekazanie instrukcji obsługi do urządzeń i sprzętu, atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, warunków eksploatacji i konserwacji – odpowiednio do danego urządzenia czy sprzętu – jeśli są wymagane i niezbędne do prawidłowego użytkowania,
6)przekazanie dokumentacji dostarczonego wyposażenia, w tym zestawienia przedmiotowego, ilościowego i cenowego wyposażenia (rozliczenie powykonawcze).
4. Lokalizacja docelowa dla dostawy przedmiotu zamówienia:
Miejscem docelowym jest poddasze budynku Nadszańca K1 Bastionu VI, w którym powstaje Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klub Rozwoju Zawodowego w Zamościu, a w którym ma siedzibę Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu – „Ekonomik”, ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość.
5. Szczegółowe oczekiwania Zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia zapisane zostały w załączniku nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy.
6. Wszystkie elementy wyposażenia, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, będą pochodzić z najnowszej linii produkcyjnej, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, wolne od wad, będą spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim, oraz prawem Unii Europejskiej, będą dopuszczone do obrotu handlowego, a także będą odpowiadały wymaganiom polskich norm, jeżeli takowe obowiązują.
7. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy w miejscu docelowym, a także montażu obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienia.
8. Dostawa oraz montaż urządzeń będących przedmiotem zamówienia odbędzie się w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach, w czasie ustalonym z Zamawiającym.
9. Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą pozycje nr 3, 7, 8, 17, 27, 36, 41, 46, 48, 52, 56, 61, opisane w Załączniku nr 7 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że występujące w załącznikach do SWZ: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów należy traktować, jako przykładowe oraz dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).
11. Wykonawca oferty wybranej w postepowaniu jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wyposażenia, w którym podany zostanie producent i model oferowanego przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający oświadcza, ze przedmiot zamówienia nie będzie przeznaczony dla jednostek oświatowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). pozwalających na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT.
14. Miejsce wykonywania dostawy: Polska, woj. lubelskie, Miasto Zamość, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. W. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144869,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153238,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144869,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342947479

7.3.3) Ulica: Zawiszy Czarnego 24

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144869,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.