eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VIOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: (84) 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8430d63-0058-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050559/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz krajowego z budżetu państwa

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Platformą SmartPzp” dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
2. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPzp dostępna jest na stronie Platformy SmartPzp w zakładce e-learning: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/elearning
3. W sytuacji awarii Platformy SmartPzp lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zamosc.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy SmartPzp przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
2. Korzystanie z Platformy SmartPzp możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
•Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
•Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
•system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
b)Oprogramowanie wbudowane w SmartPzp
•zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
•w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
•oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3.. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie SmartPzp jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
4. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy SmartPzp można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
5. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach danych określonych w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Nr 2247) wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.57), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml, .jpg, .jpeg, .zip, .7z.,txt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
6. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Oferta złożona przez Wykonawcę na Platformie SmartPzp, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje na Platformie SmartPzp jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę SmartPzp stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
7. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę SmartPzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: pani Ewa Palus pod adresem e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Aministratora.
6) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8)Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.24.2023.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia technologicznego części gastronomicznej Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu w obiekcie Nadszańca K1 Bastionu VI.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia zawarty został w dokumencie - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1)dostawę, rozmieszczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia,
2)udzielenie gwarancji na urządzenia i sprzęt, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego,
3)uprzątnięcie i wykonanie robót porządkowych po wykonaniu prac montażowych, w tym usunięcie i wywóz opakowań,
4)wykonanie na własny koszt naprawy szkód wyrządzonych podczas realizacji zamówienia,
5)przekazanie instrukcji obsługi do urządzeń i sprzętu, atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, warunków eksploatacji i konserwacji – odpowiednio do danego urządzenia czy sprzętu – jeśli są wymagane i niezbędne do prawidłowego użytkowania,
6)przekazanie dokumentacji dostarczonego wyposażenia, w tym zestawienia przedmiotowego, ilościowego i cenowego wyposażenia (rozliczenie powykonawcze).
4. Lokalizacja docelowa dla dostawy przedmiotu zamówienia:
Miejscem docelowym jest poddasze budynku Nadszańca K1 Bastionu VI, w którym powstaje Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klub Rozwoju Zawodowego w Zamościu, a w którym ma siedzibę Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu – „Ekonomik”, ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość.
5. Szczegółowe oczekiwania Zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia zapisane zostały w załączniku nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy.
6. Wszystkie elementy wyposażenia, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, będą pochodzić z najnowszej linii produkcyjnej, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, wolne od wad, będą spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim, oraz prawem Unii Europejskiej, będą dopuszczone do obrotu handlowego, a także będą odpowiadały wymaganiom polskich norm, jeżeli takowe obowiązują.
7. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy w miejscu docelowym, a także montażu obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienia.
8. Dostawa oraz montaż urządzeń będących przedmiotem zamówienia odbędzie się w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach, w czasie ustalonym z Zamawiającym.
9. Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą pozycje nr 3, 7, 8, 17, 27, 36, 41, 46, 48, 52, 56, 61, opisane w Załączniku nr 7 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że występujące w załącznikach do SWZ: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów należy traktować, jako przykładowe oraz dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).
11. Wykonawca oferty wybranej w postepowaniu jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wyposażenia, w którym podany zostanie producent i model oferowanego przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający oświadcza, ze przedmiot zamówienia nie będzie przeznaczony dla jednostek oświatowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). pozwalających na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT.
14. Miejsce wykonywania dostawy: Polska, woj. lubelskie, Miasto Zamość, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. W. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
2. Do oceny punktowej ofert zostaną zastosowane wzory.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100% = 100 pkt).
Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (W) uzyskaną łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytą w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej jednej dostawy (jedna dostawa rozumiana jako jedna umowa) polegającej na dostawie wyposażenia gastronomicznego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 50 000,00 zł brutto, o której mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego tj. nie niższa niż 50.000,00 zł
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu dostaw zgodnie z pkt 5.3.1 ppkt 4 SWZ (według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –– wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia upływu termin składania ofert).
2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2 pkt 2 SWZ według protokołu odbioru dostawy lub innego równoważnego dokumentu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówień.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPzp (http://portal.smartpzp.pl/zamosc) następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, którego wzór określa Załącznik nr 1 do SWZ wypełniony przez Wykonawcę i podpisany w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) formularz kalkulacji ceny, którego wzór określa Załącznik nr 1a do SWZ wypełniony przez Wykonawcę i podpisany w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 2 do SWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie każdego z nich.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8 (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodleganiu wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (jeżeli dotyczy),
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, o którym mowa w pkt 7.2.3 pkt 1 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
Do zobowiązania Wykonawca dołącza pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.
8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby.
9) gwarancje lub poręczenie, o którym mowa w pkt 9 SWZ, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, w sposób określony w pkt 9.6. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 5.2 SWZ.
3.Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3.1.SWZ powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4.Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 6.2.2. ppkt 2 SWZ, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.2.2 SWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1 SWZ.
6.Zgodnie art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 i 7, powinno być złożone w sposób określony w pkt 11.22-11.29 SWZ oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
9. Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPzp dostępnej bezpłatnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Kontrola udzielania zamówienia publicznego w zakresie zgodności z pkt 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 5.2.5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.