eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu "Zawodowa młodzież" i "Zawodowcy na start"Ogłoszenie z dnia 2021-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowa młodzież” i „Zawodowcy na start”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: (62) 501-42-00

1.5.8.) Numer faksu: 062-757-26-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowa młodzież” i „Zawodowcy na start”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e8c67e5-6186-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 "Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu Zawodowa młodzież i Zawodowcy na start"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1062f64c-855c-4fb0-bd1a-ed9349ad7914

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adresu mailowego: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem ust. XVII pkt 2 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub adresu mailowego: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem ust. XVII pkt 2 SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal – ePuap,
dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1062f64c-855c-4fb0-bd1a-ed9349ad7914

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,
email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz.
164).
4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji
postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
- przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.),
- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp.
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia Zmawiający może zadać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie - zamówienia publicznego lub jego załączników, - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 14 nauczycieli, przez uprawnioną jednostkę do prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie określonym poniżej oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.). Wykonawca musi być uczelnią, instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytutem badawczym, uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia należy zrealizować program nauczania dla studentów studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. Studia winny obejmować łącznie 360 godzin dydaktycznych (przy czym godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut). Zajęcia dla 14 osób odbywać się będą w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Zamawiający wymaga, aby zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją studiów podyplomowych;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej w celu realizacji programu studiów podyplomowych,
3) zapewnienia słuchaczom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zjazdu, którego te materiały dotyczą, z uwzględnieniem listy najważniejszych aktów prawnych i publikacji z danego obszaru tematycznego ramowego programu studiów podyplomowych
3. Zebrania i prowadzenia dokumentacji słuchaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
1) Prowadzenia ewidencji obecności słuchaczy,
2) Udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości wykonania umowy, m.in. poprzez wizytowanie zajęć;
3) Przestrzegana przepisów o ochronie danych osobowych – Ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
4. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:
80.30.00.00-7 – usługi szkolnictwa wyższego
80.43.00.00-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.6.) Główny kod CPV: 80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Kryterium cena – 60 %
Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium „cena”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej
wg poniższego wzoru: AC = CN/CB x 60 punktów
gdzie:
AC – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
CN – cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
CB – cena w ofercie badanej
2) Kryterium liczba absolwentów studiów podyplomowych – 40 %
Sposób oceny - oferta z największą ilością osób, które otrzymały dyplom ukończenia studiów podyplomowych w ciągu ostatnich 2 lat akademickich otrzyma max 40 punktów w kryterium „liczba
absolwentów studiów podyplomowych”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty z
największa ilością osób wg poniższego wzoru:
OC = OB/OW x 40 punktów
gdzie:
OC – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium liczba absolwentów studiów
podyplomowych
OW – największa liczba absolwentów studiów podyplomowych ze wszystkich złożonych ofert
OB – liczba absolwentów studiów podyplomowych badanej oferty
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie ilości przeszkolonych osób (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego), np.: brak wskazania ilości osób przeszkolonych, oferta otrzyma 0 pkt w
tym kryterium.
2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów w zastosowanych kryteriach, obliczonych według poniższego wzoru:
AB = AC + Oc
gdzie:
AB – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie
AC – ilość punktów w kryterium cena przyznana badanej ofercie
Oc – ilość punktów w kryterium liczba absolwentów studiów podyplomowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium liczba absolwentów studiów podyplomowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu oferty (sporządzonym wg formularza określonego w załączniku nr 1 do SWZ).
Ponadto wraz z formularzem oferty Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ust. XIII pkt 1 SWZ oraz wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia:
1) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 5 SWZ,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. X SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1)zmiany terminu realizacji zamówienia:
a) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami lub zmianą umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą WRPO,
b) z powodu zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,
c) z uwagi na zmiany liczby uczestników studiów, przy założeniu, że maksymalna ilość słuchaczy wynosi 14 osób, natomiast minimalna ilość słuchaczy wynosi 12 osób.
d) z powodu wstrzymania realizacji studiów w związku z COVID-19,
2)zmiany liczby uczestników studiów:
a) z powodu rezygnacji uczestnika (przy założeniu, że maksymalna ilość słuchaczy wynosi 14 osób, natomiast minimalna ilość słuchaczy wynosi 12 osób) lub zdarzeń niezależnych od Wykonawcy,
b) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami lub zmianą umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą WRPO
3)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany liczby uczestników studiów, przy założeniu, że maksymalna ilość słuchaczy wynosi 14 osób, natomiast minimalna ilość słuchaczy wynosi 12 osób.
b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług o kwotę wnikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4)zmian podyktowanych zmianami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień
do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy,
5)zmian podyktowanych okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, a wpływającymi na należyte wykonanie niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.