eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu "Zawodowa młodzież" i "Zawodowcy na start"Ogłoszenie z dnia 2022-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowa młodzież” i „Zawodowcy na start”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: (62) 501-42-00

1.5.8.) Numer faksu: 062-757-26-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1062f64c-855c-4fb0-bd1a-ed9349ad7914

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowa młodzież” i „Zawodowcy na start”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e8c67e5-6186-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00041910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 "Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu Zawodowa młodzież i Zawodowcy na start"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322896/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 136000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 56000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 14 nauczycieli, przez uprawnioną jednostkę do prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie określonym poniżej oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.). Wykonawca musi być uczelnią, instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytutem badawczym, uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia należy zrealizować program nauczania dla studentów studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. Studia winny obejmować łącznie 360 godzin dydaktycznych (przy czym godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut). Zajęcia dla 14 osób odbywać się będą w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Zamawiający wymaga, aby zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją studiów podyplomowych;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej w celu realizacji programu studiów podyplomowych,
3) zapewnienia słuchaczom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zjazdu, którego te materiały dotyczą, z uwzględnieniem listy najważniejszych aktów prawnych i publikacji z danego obszaru tematycznego ramowego programu studiów podyplomowych
3. Zebrania i prowadzenia dokumentacji słuchaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
1) Prowadzenia ewidencji obecności słuchaczy,
2) Udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości wykonania umowy, m.in. poprzez wizytowanie zajęć;
3) Przestrzegana przepisów o ochronie danych osobowych – Ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
4. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:
80.30.00.00-7 – usługi szkolnictwa wyższego
80.43.00.00-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.5.3.) Główny kod CPV: 80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz.9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.