eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Dowóz dzieci do placówek oświatowychOgłoszenie z dnia 2022-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci do placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f19219-188d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00321911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042421/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz dzieci do placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300802/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGI.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179870,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice
w roku szkolnym 2022/2023.
4.2. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży
z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz
z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.
4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398;
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606;
Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407a;
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150.
Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bratkowicach - 58; do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - 45; do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach - 5; do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 13.
Ogółem 121 uczniów.
Łączna dzienna liczba km na trasie (I dowóz i I odwóz) – 49 km.
Liczba dzienna km na trasie II odwozu – 6 km.

4.4. Dodatkowe informacje:
Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia
o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami przewożonymi w czasie dowozu/odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych. Weryfikację uczniów korzystających z przewozów wykonuje opiekun. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu.
4.5. Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
4.6. Dowóz dzieci nie może odbywać się na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób.
4.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów.
4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
– w pełni sprawnych technicznie autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
– odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
– przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
– każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie;
– w przypadku awarii autobusu – podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy;
– w każdym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami tzw. „OPIEKUNA”.
4.9. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało:
– sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu;
– pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie;
– ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;
– zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu;
– zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu;
– w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu.
4.10. Dowóz dzieci będzie się odbywał w dni nauki szkolnej.
Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 188 dni.
4.11. W przypadku zmiany organizacji zajęć szkolnych polegającej na skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów (bądź rezygnacji z drugiego odwozu).
4.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany:
1) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.),
2) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych.
4.13. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonymi dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika.
4.14. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 51700,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2022/2023.
5.2. Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania. W czasie codziennego transportu dzieci Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić stałą opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
5.3. Zamówienie obejmuje dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza przez okres zaplanowanych 198 dni nauki szkolnej, w tym obejmuje:
1) dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko dowożone będzie do Ośrodka w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B w wózku inwalidzkim, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i przerwy wiosennej;
2) dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1.
5.4. Dowóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.
5.5. Dowóz odbywał się będzie jednym kursem, odwóz w ramach 2 kursów.
5.6. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu.
5.7. Trasa: łączna długość dziennej trasy wynosi 144 km (1 dowóz, 2 odwozy). Przebieg trasy:
1) Bratkowice: 4 dzieci w tym 1 dziecko w wózku inwalidzkim;
2) Trzciana: 1 dziecko;
3) Świlcza: 1 dziecko;
4) Mrowla – 1 dziecko;
Rzeszów do w/w placówek i z powrotem.
5.8. Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.
5.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci
w trakcie roku szkolnego. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych osób spowodowanych np. chorobą lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia innych dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oraz czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Po każdej zmianie Zamawiający w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.
5.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B.
5.11. Warunki techniczne: dowóz odbywać się będzie za pomocą środka transportu będącego własnością lub w dyspozycji Wykonawcy. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi posiadać aktualne i ważne zezwolenia/licencje na wykonywanie przewozu osób w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem.
5.12. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu.
5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
1) sprawnego pojazdu wraz z kierowcą. Pojazd musi posiadać miejsce na złożony wózek inwalidzki. Siedzenia pasażerów winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z nagłówkami. Stan techniczny pojazdu świadczącego usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
2) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
3) każdemu z uczniów miejsca siedzącego;
4) w przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo lub podstawić pojazd zastępczy;
5) w pojeździe opieki nad dziećmi w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów oraz zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu.
5.14. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5.15. Do obowiązków opiekuna będzie należało:
1) odbieranie uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu lub miejsca zbiórki o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał uczniów pod opiekę nauczyciela;
2) po zakończonych zajęciach odbieranie uczniów od nauczycieli w szkole
i po odwiezieniu pod dom przekazanie pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobą nieupoważnionym lub pozostawienia ucznia bez opieki;
3) zachowanie szczególnej dbałości o dobro ucznia w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
4) w przypadku dziecka niepełnosprawnego ruchowo przenoszenie ucznia z samochodu do ośrodka i z powrotem.
5.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży.
5.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.
5.18. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdu realizujących zamówieniem,
a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 142560,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50976,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50976,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50976,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kowal Mariusz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kowal Alina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133051578

7.3.4) Miejscowość: Bratkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50976,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139708,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139708,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139708,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kowal Mariusz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kowal Alina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133051578

7.3.4) Miejscowość: Bratkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139708,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.