eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Dowóz dzieci do placówek oświatowychOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci do placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f19219-188d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042421/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz dzieci do placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w tym
pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty składające
się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w
sekcjiIII.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za ośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja
VIII.8.2ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert): 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl; lub poprzez
Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformie
i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 2) Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania
dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 4)
w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli
dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)
do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum(ZIP);7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8) Wykonawca po
upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty;9)
dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod
adresem:https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania
oświadczeń ,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w ust. 1) przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na ww. adres poczty elektronicznej;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17
8670157, email: ug.swilcza@intertele,pl; inspektorem ochrony danych osobowych u
zamawiającego jak wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
biuro@mpls.com.pl; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „
"Dowóz dzieci do placówek oświatowych",
numer referencyjny: RGI.271.22.2022, prowadzonym w trybie podstawowym; - odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; -
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; - posiada Pani/Pan:– na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo dousunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; - Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich
wniesienie; - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie: W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie: Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice
w roku szkolnym 2022/2023.
4.2. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży
z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz
z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.
4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398;
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606;
Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407a;
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150.
Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bratkowicach - 58; do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - 45; do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach - 5; do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 13.
Ogółem 121 uczniów.
Łączna dzienna liczba km na trasie (I dowóz i I odwóz) – 49 km.
Liczba dzienna km na trasie II odwozu – 6 km.

4.4. Dodatkowe informacje:
Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia
o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami przewożonymi w czasie dowozu/odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych. Weryfikację uczniów korzystających z przewozów wykonuje opiekun. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu.
4.5. Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
4.6. Dowóz dzieci nie może odbywać się na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób.
4.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów.
4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
– w pełni sprawnych technicznie autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
– odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
– przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
– każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie;
– w przypadku awarii autobusu – podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy;
– w każdym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami tzw. „OPIEKUNA”.
4.9. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało:
– sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu;
– pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie;
– ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;
– zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu;
– zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu;
– w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu.
4.10. Dowóz dzieci będzie się odbywał w dni nauki szkolnej.
Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 188 dni.
4.11. W przypadku zmiany organizacji zajęć szkolnych polegającej na skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów (bądź rezygnacji z drugiego odwozu).
4.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany:
1) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.),
2) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych.
4.13. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonymi dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika.
4.14. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2022/2023.
5.2. Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania. W czasie codziennego transportu dzieci Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić stałą opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
5.3. Zamówienie obejmuje dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza przez okres zaplanowanych 198 dni nauki szkolnej, w tym obejmuje:
1) dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko dowożone będzie do Ośrodka w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B w wózku inwalidzkim, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i przerwy wiosennej;
2) dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1.
5.4. Dowóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.
5.5. Dowóz odbywał się będzie jednym kursem, odwóz w ramach 2 kursów.
5.6. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu.
5.7. Trasa: łączna długość dziennej trasy wynosi 144 km (1 dowóz, 2 odwozy). Przebieg trasy:
1) Bratkowice: 4 dzieci w tym 1 dziecko w wózku inwalidzkim;
2) Trzciana: 1 dziecko;
3) Świlcza: 1 dziecko;
4) Mrowla – 1 dziecko;
Rzeszów do w/w placówek i z powrotem.
5.8. Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.
5.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci
w trakcie roku szkolnego. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych osób spowodowanych np. chorobą lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia innych dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oraz czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Po każdej zmianie Zamawiający w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.
5.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B.
5.11. Warunki techniczne: dowóz odbywać się będzie za pomocą środka transportu będącego własnością lub w dyspozycji Wykonawcy. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi posiadać aktualne i ważne zezwolenia/licencje na wykonywanie przewozu osób w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem.
5.12. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu.
5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
1) sprawnego pojazdu wraz z kierowcą. Pojazd musi posiadać miejsce na złożony wózek inwalidzki. Siedzenia pasażerów winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z nagłówkami. Stan techniczny pojazdu świadczącego usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
2) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
3) każdemu z uczniów miejsca siedzącego;
4) w przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo lub podstawić pojazd zastępczy;
5) w pojeździe opieki nad dziećmi w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów oraz zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu.
5.14. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5.15. Do obowiązków opiekuna będzie należało:
1) odbieranie uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu lub miejsca zbiórki o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał uczniów pod opiekę nauczyciela;
2) po zakończonych zajęciach odbieranie uczniów od nauczycieli w szkole
i po odwiezieniu pod dom przekazanie pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobą nieupoważnionym lub pozostawienia ucznia bez opieki;
3) zachowanie szczególnej dbałości o dobro ucznia w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
4) w przypadku dziecka niepełnosprawnego ruchowo przenoszenie ucznia z samochodu do ośrodka i z powrotem.
5.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży.
5.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.
5.18. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdu realizujących zamówieniem,
a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości:

Dla części 1 tj.: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2022/2023 - 700,00 zł;
Dla częsci nr 2 tj.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduklacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023 - 1 000,00 zł;
Dla każdej części oddzielnie wnosi się wadium.
Wnosząc wadium prosi się o zaznaczenie (dopisanie) dla której części jest wnoszone wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania RGI.271.22.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy niewymagających sporządzenia aneksu do umowy za zgodą Zamawiającego w następujących przypadkach:
1) powierzenia Podwykonawcom innej części przedmiotu zamówienia niż wskazana
w ofercie Wykonawcy,
2) zmian przez Zamawiającego rozkładu jazdy, przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej,
3) zmiany wysokości stawek podatku od towaru i usług VAT dla czynności objętych umową, która wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy),
4) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy bądź Zamawiającego,
5) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wymagające sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej i określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania tych zmian:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia - jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ,
2) długotrwałej zmiany przebiegu trasy lub stałej zmiany trasy dowozu dzieci
do placówek oświatowych, w przypadkach wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia lub gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z innych nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia (maks. o 40%) na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów,
4) w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej,
na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 poz. 2452)oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);Dodatkowe informacje:1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 3. W przypadku
wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, najpóźniej na dzień podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (dotyczy części 1 i 2):
1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58);
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3) wykaz sprzętu tj. dokument/dokumenty potwierdzające dysponowaniem minimum 1 dopuszczonym do ruchu autobusem/busem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.