eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › DOSTAWA ULTRASONOGRAFUOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ULTRASONOGRAFU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192953946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Styczniowego 9b

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-519

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucmmit.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ULTRASONOGRAFU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4c6955d-1a0f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651319

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651319

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w przedmiotowym
postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentów zamówienia nie wymaga logowania.
3. Za datę wpływu ofert, informacji, dokumentów lub oświadczeń, przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie lub poczcie
elektronicznej.
4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można
spakować) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: dzp@ucmmit.gdynia.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości
numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku do pojedynczej wiadomości: 30 MB
6. Zamawiający zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
8. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem
PAdES lub XAdES.
9. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia tj.:
- stały dostęp do sieci Internet,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver.46 i
późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze,
- włączona obsługa JavaScript,
- oprogramowanie służące do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pdf, .doc, .docx, xml,.xls,.xlsx .jpg, .zip, lub .rar , przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf
a) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- oferta załączona przez Wykonawcę na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje
jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).
11. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, złożenia oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli
wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum
Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul.
Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Tel: 58 699 85 06 adres e-mail: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem
ochrony danych, na adres e-mail: dane_osobowe @ucmmit.gdynia.pl;
Cel przetwarzania
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej będzie przetwarzać dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych
osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Okres przechowywania danych
- Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z
art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to
uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z
którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie powyżej.
Cd. pkt. XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/UCMMiT/TP-fn/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego przenośnego ULTRASONOGRAFU (typu laptop) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu obsługującego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wbiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca. Oświadczenie te może być złożone przez pełnomocnika, jednakże musi dotyczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Formularz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.1 do SWZ.
Wykonawca w kolumnie 3 pn. „ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE” zobowiązany jest wpisać „TAK” lub „NIE” i zamieścić opis parametru/ów lub informacje potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego zaoferowanych urządzeń oraz w dokumentach przedmiotowych (potwierdzających spełnienie wymagań przez oferowane urządzenia) podać numery parametrów urządzeń określonych w tabelach, do których dokumenty się odnoszą.
2. Fotografie lub aktualny katalog oraz instrukcja obsługi, producenta oferowanego urządzenia/autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SWZ, (pozycje w katalogach instrukcjach muszą być oznaczone nr parametru, których dotyczą), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w języku polskim.
3. Aktualny wpis lub zgłoszenie dotyczące oferowanego wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. Aktualna deklarację zgodności producenta (dotyczy każdego urządzenia).
5. Aktualny Certyfikat Jednostki Notyfikowanej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Formularz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.1 do SWZ.
Wykonawca w kolumnie 3 pn. „ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE” zobowiązany jest wpisać „TAK” lub „NIE” i zamieścić opis parametru/ów lub informacje potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego zaoferowanych urządzeń oraz w dokumentach przedmiotowych (potwierdzających spełnienie wymagań przez oferowane urządzenia) podać numery parametrów urządzeń określonych w tabelach, do których dokumenty się odnoszą.
2. Fotografie lub aktualny katalog oraz instrukcja obsługi, producenta oferowanego urządzenia/autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SWZ, (pozycje w katalogach instrukcjach muszą być oznaczone nr parametru, których dotyczą), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w języku polskim.
3. Aktualny wpis lub zgłoszenie dotyczące oferowanego wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. Aktualna deklarację zgodności producenta (dotyczy każdego urządzenia).
5. Aktualny Certyfikat Jednostki Notyfikowanej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY:
1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca
zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci
składają jedną ofertę, która musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych tych z wykonawców, którzy wykonają prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim
przypadku podmiot udostępniający zasoby jest zobowiązany wykonać prace, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia w formularzu OFERTA składają oświadczenie, z którego
wynika, które prace wykonają poszczególni wykonawcy, (załącznik nr 1 do SWZ).
6. W przypadku Wykonawców występujących w formie spółki cywilnej, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa spółki cywilnej.
7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów złożonych w toku postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 oraz wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przy przestrzeganiu postanowień ust. 3
3. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, pomimo zachowania należytej staranności zmiany, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron lub zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron,
c) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
d) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy,
e) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy, tak aby strony umowy jednoznacznie zinterpretowały jej zapisy,
f) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651319/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.
oraz
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
OŚWIADCZENIA i PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.
109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wbiegających
się o udzielenie zamówienia wykonawca. Oświadczenie te może być złożone przez pełnomocnika, jednakże musi dotyczyć
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.