eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie im. Jana Wyżykowskiego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie
im. Jana Wyżykowskiego
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000712686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp8lubin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp8lubin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie
im. Jana Wyżykowskiego
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74da4c41-546b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004191/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 8 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu: „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 5.1 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) - za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem https://lubin.ezamawiajacy.pl.
5.2 Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
5.3 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.1 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie pod adresem https://lubin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

6.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

6.3 Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

6.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty za pośrednictwem zakładki „Oferta” oraz komunikacji z zamawiającym za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

6.5 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

6.6 Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
➢ dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

➢ dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

6.7 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
➢ Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
➢ Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

➢ Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
➢ Włączona obsługa JavaScript;
➢ Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

6.8 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

6.9 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

➢ Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
➢ Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

− administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie
− inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec kontakt: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
− dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
− odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp.
− dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
− obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem określonym w Regulaminie, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
− w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących
Wykonawcy*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
− Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KG.271.2.2021.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu oraz akcesoriów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie zgodnie z wykazem i opisem zamieszczonym w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:

a) oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IV pkt. 2 SWZ – wg Załącznika nr 6 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.3.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu,

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1.2 (Załącznik nr 3 do SWZ) - składa każdy z wykonawców.

c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. – Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia rozliczenia zaliczki w wysokości 60 % ceny całkowitej brutto wskazanej
w ofercie wraz z fakturą. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia.
2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia;
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej
z gwarancji;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta
do zapłaty całej kwoty zabezpieczonej zaliczki;
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa;
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania gwarancji, ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 30 dni od dnia, w którym przypada termin wykonania przedmiotu umowy;
6) w treści gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem gwarancji jest:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie ul. Parkowa 2
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4. Szczegółowe uregulowania dotyczące zaliczki zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) zmiany dopuszczone przepisami prawa, w szczególności art. 455 ustawy Pzp
b) zmiany oznaczenia danych Stron, a w przypadku, gdy strona umowy jest konsorcjum – zmiany lidera konsorcjum,
c) zmiany formy zabezpieczenia rozliczenia zaliczki,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
f) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
g) wystąpienia, po zawarciu umowy zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy.
h) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec,
i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
j) inne okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy;
k) zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

l) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.