eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dragacz › Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z jednostkamiOgłoszenie z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z jednostkami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAGACZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dragacz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dragacz 7A

1.5.2.) Miejscowość: Dragacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3324969

1.5.8.) Numer faksu: 523324974

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugdragacz@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: EUROBROKERS Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5541010136

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Mostowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.11.5.) Kod pocztowy: 85-110

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: 604655260

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mariusz.piotrowski@eurobrokers.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z jednostkami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bab1d21-535e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający informuje, że załącznik nr 2 do SWZ – wykaz mienia zawierają informacje o
charakterze poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający
udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym
wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem
https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Po wejściu przez Wykonawcę na platformę
https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zaleca się wykonanie rejestracji Wykonawcy poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza w zakładce ,,REJESTRACJA”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy
https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie z platformy internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Odpowiedzi na zadane pytania, informacje dodatkowe itp. umieszczane będą na platformie https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Wynik postępowania zostaną opublikowane na Platformie dostępnej pod adresem
https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej. Do połączenia, w ramach Platformy przetargowej, używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Pełnomocnikiem Zamawiającego w pozostałych obszarach.
Zaleca się, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zaleca się, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko za pośrednictwem platformy internetowej, nie za pośrednictwem adresu email. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP
zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zaleca się, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. Dopuszczalne
przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
• łączny rozmiar załączanych plików nie wyższy niż 150 MB.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: +48 71 787 35 34.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Przetwarzanie danych osobowych z w związku z przeprowadzeniem postępowania odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „rozporządzenia 2016/679”). Dane osobowe będą
przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz i jednostek” prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Dragacz, Dragacz 7A; 86-134 Dragacz Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający – Gmina Dragacz, Dragacz 7A; 86-134 Dragacz, 2) administratorem danych osobowych osób fizycznych będzie broker ubezpieczeniowy Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mostowa 2; 85-110 Bydgoszcz oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy 3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@cbi24.pl, 4) dane osobowe osób fizycznych
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 5) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 7) osoba fizyczna posiada: a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 8) osobie fizycznej nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. W związku z prawem dostępu do danych, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki
informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do SWZ. Pozostałe informacje e dotyczące "RODO" opisano w rozdziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RF.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z jednostkami

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) Ustawy prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotowego zamówienia jest oszacowana z uwzględnieniem powtórzenia podobnych usług w wysokości: 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie przy powtórzeniu podobnych usług do zastosowania:
- stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy
- zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych
- Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata temporis za każdy dzień

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe warunki fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (KRS, CEIDG). Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie oo niepodleganiu wykluczeniu, z postępowania na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie nr 1 jest częścią Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w w/w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania 9.2.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 9.2.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 jest częścią Załącznika nr 3 do SWZ. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu. 9.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa pkt 9.1. SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w
tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów .9.5.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 9.6.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5., jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 9.7.Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt 9.5., zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu . Oświadczenie nr 2 jest częścią Załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.
SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 9.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa pkt 9.1. SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów .9.5. W celu potwierdzenia,
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 9.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 9.7.Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.,
zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Pozostałe informacje opisano w rozdziale 23 SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:https://eurobrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty złoży więcej niż 3 wykonawców, których
oferty nie podlegają odrzuceniu, do negocjacji zostaną zaproszeni 3 wykonawcy, których oferty
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie zostały najwyżej ocenione zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 24.3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 24.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 24.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy; 24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 24.5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 24.6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 24.7. Odwołanie wnosi się w terminie: 24.7.1. a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 24.7.2. b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w
sposób inny niż określony w lit. a; 24.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 24.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 28.7 i 28.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 24.10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 24.10.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania; 24.10.2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 24.11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 24.12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.