eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2021-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 821 26 43

1.5.8.) Numer faksu: 59 821 26 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb3426a9-387c-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250884/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163091,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie oraz obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 850 000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021 rok
2) Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2021 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia.
3) Jeżeli termin spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie określonym w umowie.
4) Wszystkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.
5) Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu:

Lp. Spłata [rok/kwartał/do dnia ] Rata do spłaty kredytu [zł]
1. 2022/ I kwartał/31.03.2022 15 000,00
2. 2022/II kwartał/ 30.06.2022 15 000,00
3. 2022/III kwartał/30.09.2022 15 000,00
4. 2022/IV kwartał/31.12.2022 15 000,00
5. 2023/ I kwartał/31.03.2023 17 500,00
6. 2023/II kwartał/30.06.2023 17 500,00
7. 2023/III kwartał/30.09.2023 17 500,00
8. 2023/IV kwartał/31.12.2023 17 500,00
9. 2024/ I kwartał/31.03.2024 15 000,00
10. 2024/II kwartał/30.06.2024 15 000,00
11. 2024/III kwartał/30.09.2024 15 000,00
12. 2024/IV kwartał/31.12.2024 15 000,00
13. 2025/ I kwartał/31.03.2025 15 000,00
14. 2025/II kwartał/30.06.2025 15 000,00
15. 2025/III kwartał/30.09.2025 15 000,00
16. 2025/IV kwartał/31.12.2025 15 000,00
17. 2026/ I kwartał/31.03.2026 15 000,00
18. 2026/II kwartał/30.06.2026 15 000,00
19. 2026/III kwartał/30.09.2026 15 000,00
20. 2026/IV kwartał/31.12.2026 15 000,00
21. 2027/ I kwartał/31.03.2027 15 000,00
22. 2027/II kwartał/30.06.2027 15 000,00
23. 2027/III kwartał/30.09.2027 15 000,00
24. 2027/IV kwartał/31.12.2027 15 000,00
25. 2028/ I kwartał/31.03.2028 15 000,00
26. 2028/II kwartał/30.06.2028 15 000,00
27. 2028/III kwartał/30.09.2028 15 000,00
28. 2028/IV kwartał/31.12.2028 15 000,00
29. 2029/ I kwartał/31.03.2029 15 000,00
30. 2029/II kwartał/30.06.2029 15 000,00
31. 2029/III kwartał/30.09.2029 15 000,00
32. 2029/IV kwartał/31.12.2029 15 000,00
33. 2030/ I kwartał/31.03.2030 15 000,00
34. 2030/II kwartał/30.06.2030 15 000,00
35. 2030/III kwartał/30.09.2030 15 000,00
36. 2030/IV kwartał/31.12.2030 15 000,00
37. 2031/ I kwartał/31.03.2031 15 000,00
38. 2031/II kwartał/30.06.2031 15 000,00
39. 2031/III kwartał/30.09.2031 15 000,00
40. 2031/IV kwartał/31.12.2031 15 000,00
41. 2032/ I kwartał/31.03.2032 15 000,00
42. 2032/II kwartał/30.06.2032 15 000,00
43. 2032/III kwartał/30.09.2032 15 000,00
44. 2032/IV kwartał/31.12.2032 15 000,00
45. 2033/ I kwartał/31.03.2033 15 000,00
46. 2033/II kwartał/30.06.2033 15 000,00
47. 2033/III kwartał/30.09.2033 15 000,00
48. 2033/IV kwartał/31.12.2033 15 000,00
49. 2034/ I kwartał/31.03.2034 15 000,00
50. 2034/II kwartał/30.06.2034 15 000,00
51. 2034 /III kwartał/30.09.2034 15 000,00
52. 2034/IV kwartał/31.12.2034 15 000,00
53. 2035/ I kwartał/31.03.2035 15 000,00
54. 2035/II kwartał/30.06.2035 15 000,00
55. 2035/III kwartał/30.09.2035 15 000,00
56. 2035/IV kwartał/31.12.2035 15 000,00

Łączny kredyt 850 000,00

6) W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kontrasygnacie skarbnika.
7) Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
8) Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.
9) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu.
10) Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
11) Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 15.12.2021 r.
12) Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365.
13) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 5 dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji elektronicznej w formie edytowalnej. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
14) Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 6 – nr 20 do SWZ.
15) Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
a) nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego,
b) nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji,
c) nie posiada innych zaległych zobowiązań w

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do godziny 10:00 dnia 10.11.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.