eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 821 26 43

1.5.8.) Numer faksu: 59 821 26 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb3426a9-387c-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: czarnadabrowka/skrytka oraz poczty elektronicznej
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal znajdujący się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl/ określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl/ , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP
11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020 r, poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: 59 82 12 643, faks: 59 82 12 644, adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl, adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka poprzez e-mail: iod@czarnadabrowka.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie oraz obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 850 000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021 rok
2) Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2021 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia.
3) Jeżeli termin spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie określonym w umowie.
4) Wszystkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.
5) Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu:

Lp. Spłata [rok/kwartał/do dnia ] Rata do spłaty kredytu [zł]
1. 2022/ I kwartał/31.03.2022 15 000,00
2. 2022/II kwartał/ 30.06.2022 15 000,00
3. 2022/III kwartał/30.09.2022 15 000,00
4. 2022/IV kwartał/31.12.2022 15 000,00
5. 2023/ I kwartał/31.03.2023 17 500,00
6. 2023/II kwartał/30.06.2023 17 500,00
7. 2023/III kwartał/30.09.2023 17 500,00
8. 2023/IV kwartał/31.12.2023 17 500,00
9. 2024/ I kwartał/31.03.2024 15 000,00
10. 2024/II kwartał/30.06.2024 15 000,00
11. 2024/III kwartał/30.09.2024 15 000,00
12. 2024/IV kwartał/31.12.2024 15 000,00
13. 2025/ I kwartał/31.03.2025 15 000,00
14. 2025/II kwartał/30.06.2025 15 000,00
15. 2025/III kwartał/30.09.2025 15 000,00
16. 2025/IV kwartał/31.12.2025 15 000,00
17. 2026/ I kwartał/31.03.2026 15 000,00
18. 2026/II kwartał/30.06.2026 15 000,00
19. 2026/III kwartał/30.09.2026 15 000,00
20. 2026/IV kwartał/31.12.2026 15 000,00
21. 2027/ I kwartał/31.03.2027 15 000,00
22. 2027/II kwartał/30.06.2027 15 000,00
23. 2027/III kwartał/30.09.2027 15 000,00
24. 2027/IV kwartał/31.12.2027 15 000,00
25. 2028/ I kwartał/31.03.2028 15 000,00
26. 2028/II kwartał/30.06.2028 15 000,00
27. 2028/III kwartał/30.09.2028 15 000,00
28. 2028/IV kwartał/31.12.2028 15 000,00
29. 2029/ I kwartał/31.03.2029 15 000,00
30. 2029/II kwartał/30.06.2029 15 000,00
31. 2029/III kwartał/30.09.2029 15 000,00
32. 2029/IV kwartał/31.12.2029 15 000,00
33. 2030/ I kwartał/31.03.2030 15 000,00
34. 2030/II kwartał/30.06.2030 15 000,00
35. 2030/III kwartał/30.09.2030 15 000,00
36. 2030/IV kwartał/31.12.2030 15 000,00
37. 2031/ I kwartał/31.03.2031 15 000,00
38. 2031/II kwartał/30.06.2031 15 000,00
39. 2031/III kwartał/30.09.2031 15 000,00
40. 2031/IV kwartał/31.12.2031 15 000,00
41. 2032/ I kwartał/31.03.2032 15 000,00
42. 2032/II kwartał/30.06.2032 15 000,00
43. 2032/III kwartał/30.09.2032 15 000,00
44. 2032/IV kwartał/31.12.2032 15 000,00
45. 2033/ I kwartał/31.03.2033 15 000,00
46. 2033/II kwartał/30.06.2033 15 000,00
47. 2033/III kwartał/30.09.2033 15 000,00
48. 2033/IV kwartał/31.12.2033 15 000,00
49. 2034/ I kwartał/31.03.2034 15 000,00
50. 2034/II kwartał/30.06.2034 15 000,00
51. 2034 /III kwartał/30.09.2034 15 000,00
52. 2034/IV kwartał/31.12.2034 15 000,00
53. 2035/ I kwartał/31.03.2035 15 000,00
54. 2035/II kwartał/30.06.2035 15 000,00
55. 2035/III kwartał/30.09.2035 15 000,00
56. 2035/IV kwartał/31.12.2035 15 000,00

Łączny kredyt 850 000,00

6) W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kontrasygnacie skarbnika.
7) Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
8) Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.
9) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu.
10) Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
11) Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 15.12.2021 r.
12) Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365.
13) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 5 dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji elektronicznej w formie edytowalnej. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
14) Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 6 – nr 20 do SWZ.
15) Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
a) nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego,
b) nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji,
c) nie posiada innych zaległych zobowiązań w

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-15 do 2035-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II podrozdział 6 SWZ
b) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ustawy PZP dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).
W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami tej ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawa warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

• zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawa warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: dokumentu (zezwolenia) uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy, który rozpoczął działalność przed wejściem w życie ww. ustawy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub inny dokument statuujący działalność bankową na terenie RP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2)Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
a) zmiany harmonogramu spłaty kredytu spowodowanej sytuacją ekonomiczną Zamawiającego,
b) zmian terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika:
•ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SWZ,
z zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
2) Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


3) Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 5dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji elektronicznej w formie edytowalnej. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.