eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup wraz z dostawą sprzętu IT oraz monitora interaktywnego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2021-11-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu IT oraz monitora interaktywnego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 637-74-17

1.5.8.) Numer faksu: 42 636-03-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą sprzętu IT oraz monitora interaktywnego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d8b2a17-438d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.kuratorium.lodz.pl/zamowienie/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-na-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-it-oraz-monitora-interaktywnego-na-potrzeby-kuratorium-oswiaty-w-lodzi-2/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (nazwa odbiorcy: Kuratorium Oświaty w Łodzi) za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortal-u w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, a także za pomocą poczty e-mail: oferty@kuratorium.lodz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem Regulamin korzystania z miniportalu oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem: Regulamin ePUAP
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu - miniportal; ePUAPu - epuap Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją użytkownika miniPortalu wskazaną na stronie 15 - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) są składane przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
7,1. Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
7,2. Poczty elektronicznej, na adres e-mail:oferty@kuratorium.lodz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), dalej „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120a, tel. 42 636-34-71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl;
2) z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl lub tel. 42 636-26-76;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Kuratorium Oświaty w Łodzi jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej itp.
5) ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa;
10) informuje, że przepisy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 548071,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 74964,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I zamówienia obejmuje dostawę laptopów w ilości – 5 sztuk

4.2.5.) Wartość części: 17479,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

48620000-0 - Systemy operacyjne

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla tej
części postępowania kryteriów oceny ofert. Ofertę, która uzyska najwyższa łączną liczbę punktów
zamawiający uzna za najkorzystniejszą. Ocenie będą podlegać oferty złożone w przetargu przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji na laptopy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność dysku twardego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr II zamówienia obejmuje dostawę skanera dokumentów ADF A3 - 1 sztuka skanera
dokumentów ADF A4 – w ilości 6 sztuk.

4.2.5.) Wartość części: 28143,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla tej
części postępowania kryteriów oceny ofert. Ofertę, która uzyska najwyższa łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą. Ocenie będą podlegać oferty złożone w przetargu przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie wymagania opcjonalnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie skanera dokumentów ADF A3 na czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr III zamówienia obejmuje dostawę monitora interaktywnego z uchwytem ściennym – w
ilości 1 sztuka.

4.2.5.) Wartość części: 8121,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla tej
części postępowania kryteriów oceny ofert. Ofertę, która uzyska najwyższa łączną liczbę punktów
zamawiający uzna za najkorzystniejszą. Ocenie będą podlegać oferty złożone w przetargu przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Monitor zastępczy na czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr IV – dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ilości - 9 sztuk.

4.2.5.) Wartość części: 21219,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla tej
części postępowania kryteriów oceny ofert. Ofertę, która uzyska najwyższa łączną liczbę punktów
zamawiający uzna za najkorzystniejszą. Ocenie będą podlegać oferty złożone w przetargu przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zwarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się w innej
tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

CZĘŚĆ I
1. Karta produktowa umożliwiająca weryfikację wymaganych parametrów oferowanego laptopa
lub inny równoważny dokument
2. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu laptopa, załączyć do oferty;
3. Certyfikat ISO 9001 dla producenta laptopa - należy załączyć do oferty;
4. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - należy załączyć do oferty;
5. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
laptopa;
6. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym załączyć
wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta laptopa.
CZĘŚĆ II
1. Karty produktowe umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów oferowanych
skanerów A3 i A4 lub inny równoważny dokument
2. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia
wsparcia i realizacji gwarancji przez wymagany okres
CZĘŚĆ III
1. Karta produktowa umożliwiająca weryfikację wymaganych parametrów oferowanego sprzętu
lub inny równoważny dokument.
CZĘŚĆ IV
1. Karta produktowa umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego urządzenia
wielofunkcyjnego lub inny równoważny dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

CZĘŚĆ I
1. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu laptopa, załączyć do oferty;
2. Certyfikat ISO 9001 dla producenta laptopa - należy załączyć do oferty;
3. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - należy załączyć do oferty;
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
laptopa;
5. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym załączyć
wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta laptopa.
CZĘŚĆ II
1. Karty produktowe umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów oferowanych
skanerów A3 i A4 lub inny równoważny dokument
2. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia
wsparcia i realizacji gwarancji przez wymagany okres
CZĘŚĆ III
1. Karta produktowa umożliwiająca weryfikację wymaganych parametrów oferowanego sprzętu
lub inny równoważny dokument.
CZĘŚĆ IV
1. Karta produktowa umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego urządzenia
wielofunkcyjnego lub inny równoważny dokument.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(rozdział XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie – załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, niepowodujące zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, według następujących zasad w sytuacji i na warunkach
określonych poniżej:
a) zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np.
wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym
samym zastosowaniu o co najmniej tych samych parametrach jak w złożonej ofercie, produktem
równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.