eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie kontroli(przeglądów) rocznych i pięcioletnich nieruchomości w zasobach KZGM OEB 1 - 6, zgodnie z wymogami prawa budowlanegoOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kontroli(przeglądów) rocznych i pięcioletnich nieruchomości w zasobach KZGM OEB 1 – 6, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kontroli(przeglądów) rocznych i pięcioletnich nieruchomości w zasobach KZGM OEB 1 – 6, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7a1bbc2-fec0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00261357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie przeglądów pięcioletnich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244639

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ.231.043.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 467472,20

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 1 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 89 budynków i 2 placów zabaw administrowanych przez OEB 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 78354,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 2 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 141 budynków administrowanych przez OEB 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 128182,82 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 3 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 50 budynków administrowanych przez OEB 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 53005,94 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 4 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 100 budynków administrowanych przez OEB 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 53005,94 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 5 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 28 budynków administrowanych przez OEB 5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 85292,90 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dla obiektów budowlanych (w tym rozdzielni elektrycznych i placów zabaw), zarządzanych przez KZGM(odpowiednio w zasobach OEB 1 do 6) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i ich przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki obiektów budowlanych i ich otoczenia, zgodnie z wymogami kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonymi w art. 62. ust. 1 pkt 1) ppkt. a) i b) oraz pkt. 2) prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy a w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi .
Część 6 obejmuje wykonanie ww. usługi dla 62 budynków administrowanych przez OEB 6.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 19185,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.