eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektura krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych.Ogłoszenie z dnia 2006-03-07

POZYCJA 12149

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Sosnowiec: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezntowana przez Prezydenta Miasta, do kontaktów: Elżbieta Gosek, Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2960580, fax (032) 2960581, e-mail: nacz.wzp@um.sosnowiec.pl, www.um.sosnowiec.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektura krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.21.00.00 - Techniczne usługi doradcze Kod CPV wg słownika 2008: 71.60.00.00 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej Oryginalny kod CPV: 74.22.22.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.20.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Oryginalny kod CPV: 74.22.40.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Oryginalny kod CPV: 74.23.13.00 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.30.00 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Oryginalny kod CPV: 74.23.15.40 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.54.00 - Usługi inspekcji budowlanej Oryginalny kod CPV: 74.23.19.00 - Usługi biegłych Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.90.00 - Usługi biegłych Oryginalny kod CPV: 74.27.40.00 - Usługi sporządzania map Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.40.00 - Usługi sporządzania map Oryginalny kod CPV: 74.27.62.00 - Usługi pomocy technicznej Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.62.00 - Usługi pomocy technicznej Oryginalny kod CPV: 74.27.44.00 - Usługi hydrograficzne Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.44.00 - Usługi hydrograficzne Oryginalny kod CPV: 74.27.52.00 - Wykonywanie badań Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.52.00 - Wykonywanie badań 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 851 698,87 Eur. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WZP.3400-1/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.21.00.00, 74.23.18.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: techniczne usługi doradcze uzgodnienia branżowe w zakresie przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, obliczenia należności za przedwczesny wyrąb lasu dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2174,56 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.22.00, 74.23.00.00, 74.23.22.00, 74.23.22.20, 74.23.22.50, 74.23.23.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi architektonicze w zakresie przestrzeni projekt wykonawczy części przyrodniczej i infrastruktury parku dendrologicznego przy ul. Kresowej wraz z koncepcją przebudowy budynku egzotarium; przygotowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont alejek parkowych; przygotowanie operatów wodnoprawnych; opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu obiektu przejścia podziemnego w ciągu ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego; opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania czterech zatok autobusowych w ciągu ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego i ul. Zuzanny; opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania dk-94 z ul.Jana Długosza wraz z sygnalizacją świetlną; opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy peronów na przystankach autobusowych przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga; wykonanie dokumentacji pogłębienia zbiornika wodnego przy ul. Wygoda; aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Karola Szymanowskiego -boczna; opracowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji projektu "gospodarka ściekowa w Sosnowcu"; opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu sygnalizacji świetlnej zbudowanej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja-Ignacego Mościckiego-Parkowa, opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniui ulic: Kościelna-Henryka Sienkiewicza; opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy-przebudowy ul. gen. Waltera Janke; ktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy ul. Ignacego Kalagi-Boczna, aktualizacja dokumentacji projektowej dla projektu budowy sygnalizacji świetlnej, tramwajowo-drogowej na skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego; opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pętli autobusowej z odwodnieniem oraz z niezbędnymi przekładkami uzbrojenia przy ul. gen. Franciszka Kleeberga aktualizacja; rozpoznanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wskazanie technologii remontu; opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy: - ul. Gen. Mariusza Zaruskiego; - ul. Szpaków; - ul. Teofila Lenartowicza; - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego; - ulicach: Czołgistów-Komandosów-Spadochroniarzy; - ul. Ceglanej; opracowanie dokumentacji projektowej na: - podświetlenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Skautów w Sosnowcu, - podświetlenie budynku przy ul. Dęblińskiej; - budowę oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Stefana Okrzei-Północną -Artura Grottgera; - budowę oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych przy Alei Zwycięstwa w Sosnowcu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 231172,79 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.40.00, 74.22.50.00, 74.23.00.00, 74.23.11.20, 74.23.11.22, 74.23.11.23, 74.23.11.30, 74.25.00.00, 74.25.10.00, 74.25.20.00, 74.25.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania ocena projektów i planów przez komisję urbanistyczno-architektoniczną; wykonanie pomiarów elementów pasa drogowego oraz utworzenie systemu referencyjnego dla 340 km dróg publicznych na terenie miasta Sosnowca; wycena szacunkowa drogowych obiektów mostowych zlokalizowanych w Sosnowcu w ilości 103 szt., określenie nośności obiektów mostowych (3 szt.) zlokalizowanych w Sosnowcu wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji tych obiektów; studium komunikacyjne gminy miejskiej Sosnowiec; koncepcja przebiegu drogi łączącej drogę krajową nr 1 z eurotrminalem w Sławkowie; koncepcja przebiegu linii kolejowej szerokotorowej łączącej euroterminal w Sławkowie z centrum logistycznym "Maczki -Bór" w Sosnowcu; informacje o położeniu sieci uzbrojenia terenu; ocena przyrodnicza wraz z koncepcją waloryzacji parku zabytkowego przy szpitalu w Zagórzu; koreferaty do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; prognoza skutów finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; opracowanie koncepcji modernizacji parku na ul. Kresowej w kierunku parku dendrologicznego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 125747,69 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.13.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego opracowania ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2223,9 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi nadzoru budowlanego nadzory specjalistyczne nad realizacją projektu "gospodarka ściekowa w Sosnowcu". 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi biegłych operaty szacunkowe dla celów renty planistycznej; sporządzanie wycen nieruchomości z zakresu zadań skarbu państwa; wykonanie operatów szacunkowych; usługi biegłych - szacowanie wartości; wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej, ul. Przygranicznej w Sosnowcu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 115598,08 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi sporządzania map prace geodezyjne z zakresu skarbu państwa; prace geodezyjne; inwentaryzacja kanalizacji. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 38763,06 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.44.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi hydrograficzne opracowanie dotyczące możliwości wykorzystania wód podziemnych do zaopatrzenia miasta w wodę. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4050,96 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.52.00, 74.27.60.00, 74.27.61.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wykonywanie badań pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiar nadmuchu powietrza; przeglądy kominiarskie i instalacji odmrażania rynien; przegląd techniczny oraz wystawianie świadectw kontroli technicznej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4638,36 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.62.00, 74.31.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: usługi pomocy technicznej pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt w ramach projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu"; pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt w ramach projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu"- etap II; pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt w ramach projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami" wykonanie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest w budownictwie jednorodzinnym. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 267329,47 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.