eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › "Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Mazowiecka w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611038403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4a5947-0465-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Mazowiecka w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych: tel. 24 366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@mazowiecka.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz kancelaria adwokacka obsługującą Akademia Mazowiecką w Płocku, a także instytucje finansujące i kontrolujące;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania*, ograniczenia przetwarzania**;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.MB.232.46.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego a następnie budowie nowego budynku połączonego funkcjonalnie z istniejącymi budynkami Uczelni Akademii Mazowieckiej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego.
Inwestycja obejmuje prace budowlane branży budowlanej, elektrycznej – teletechnicznej, audio-wideo i sanitarnej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie:
Branża budowlana:
 wykonanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy - 337m, przebicia w istniejących budynkach w celu komunikacji między budynkami, rozbiórka pozostałości w gruncie
 wykonanie prac żelbetowych tj.: płyta fundamentowa, słupy, podciągi, klatki schodowe
 wykonanie prac konstrukcji stalowej
 montaż stropów kanałowych prefabrykowanych;
 murowanie ścian nośnych i działowych
 wykonanie zabudowy gk
 montaż kasetonów sufitowych
 wykonanie konstrukcji więźby dachowej
 wykonanie pokrycia połaci dachowych blachą gładką na rąbek stojący;
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 wykonanie warstw posadzkowych
 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych;
 wykonanie obróbek blacharskich;
 zagospodarowanie terenu – wykonanie prac brukarskich
 wykonanie prac adaptacji akustycznej wyznaczonych pomieszczeń
 wykonanie prac wykończeniowych (tynkarskich, glazurnicze, gładzie, malarskie)
 wykonanie systemu oddymiania Patio

Branża elektryczna:
 Zasilanie podstawowe obiektu
 Zasilanie gwarantowane obiektu
 Zasilanie rezerwowe na cele ppoż. – agregat prądotwórczy
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 Zasilanie urządzeń pożarowych
 Instalacja oddymiania
 Pomiar energii elektrycznej
 Rozdzielnice / tablice elektryczne
 Wewnętrzne linie zasilające
 Zasilanie i sterowanie urządzeń sanitarnych
 Zasilanie urządzeń audio video
 Instalacja oświetlenia podstawowego
 Instalacja oświetlenia awaryjnego
 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 Instalacja gniazd wtykowych
 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych
 Instalacja odgromowa

Branża teletechniczna:
 Instalacja systemu okablowania strukturalnego IT
 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
 Instalacja systemu alarmowego,
 Instalacja systemu kontroli dostępu
 Montaż centrali telefonicznej IP
 Instalacja automatyki budynkowej

Branża audio-wideo:
 Wykonanie systemu multimedialnego w zakresie audio, wideo, wideokonferencja opartej o platform MS teams dla 15 pomieszczeń
Zamawiający wymaga, aby urządzenia były nowe, nieużywane, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji.

Branża sanitarna
 wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.;
 wykonanie wewnętrznej instalacji c.o;
 wykonanie instalacji ciepła technologicznego;
 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
 wykonanie instalacji klimatyzacji;
 wykonanie instalacji gazów medycznych
 wykonanie przyłączy
 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
 roboty porządkowe zewnętrzne;
 towarzyszące robotom budowlanych: przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia, wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji, porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacją gruzu, przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty) w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na robotę budowlaną oraz materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy oraz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach spełnienia warunku wykazał, że:
4.1.) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych o wartości minimum 15.000.000,00 zł brutto,
4.2.) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu systemu multimedialnego o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto.
4.3.) będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego:
a) odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się ważnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającymi minimum 18 miesięczne doświadczenie w zakresie prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków na jednym lub kilku zabytkach łącznie, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach:
 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlanej oraz posiadającą doświadczenie polegające na świadczeniu usług kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej na budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000m2
 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej,
 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej,
 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej,
b) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat poświadczający posiadanie umiejętności z zakresu technologii AVoverIP oferowanego sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 3a.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Akademia Mazowiecka w Płocku, PKO Bank Polski S.A. 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077. "Wadium - nr postępowania DA.MB.232. 46.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SWZ, składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik
nr 3 do SWZ, składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub
- pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych dokona zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub STWiORB polegających na ich niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub wykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty;
2) z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których pominięcie może skutkować wykonaniem Przedmiotu Umowy, z naruszeniem celu Umowy, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, w zakresie niezbędnym do dostosowania sposobu wykonania Umowy do zmienionych przepisów;
3) z powodu wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, warunków geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności wystąpienia niewypałów i niewybuchów, konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych, występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wykraczającego ponad poziom określony w tych dokumentach, wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, ich elementów, sieci, podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części lub odkrycia na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie umożliwiającym wykonanie Umowy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
4) z powodu wystąpienia Siły wyższej;
5) z powodu wystąpienia opóźnień lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego jego obowiązków od których zależy wykonywanie Robót w zakresie adekwatnym do naruszenia tych obowiązków;
6) przewlekłości postępowań przed organami i instytucjami związanymi z pozyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii jeżeli nie wystąpiły one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie adekwatnym do skutków tych przewlekłości;
3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy z powodu zmiany Materiałów lub Urządzeń, zwanych dalej „produktami” zaoferowanych w Ofercie w przypadku:
1) zaprzestania produkcji danego materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia;
2) zmiany numeru katalogowego (modelu, typu) danego produktu;
3) wycofania z obrotu danego produktu;
4) wprowadzenia do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego);
5) braku możliwości pozyskania produktu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
6) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;
7) innych obiektywnych okoliczności i zdarzeń, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert.
Cały katalog zmian zawiera paragraf 20 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka (w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty:
a) znaczenie kryterium – 60,00 pkt;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
L cena = (C min / C) x 60,00 pkt
gdzie:
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
- kryterium „Gwarancja na robotę budowlaną oraz materiały i urządzenia” (G):
b) znaczenie kryterium – 40,00 pkt;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja na robotę budowlaną oraz materiały i urządzenia”:
- gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 60 miesięcy gwarancji, otrzyma 40 pkt,
- gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 48 miesięcy gwarancji, otrzyma 30 pkt,
- gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 36 miesięcy gwarancji, otrzyma 20 pkt,
- gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 24 miesięcy gwarancji, otrzyma 0 pkt,

Uwaga: w przypadku, gdy w ofercie Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji dot. oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (24 miesiące) przyznając w kryterium 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium, obliczonych wg. wzoru:
P = LC+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja na robotę budowlaną oraz materiały i urządzenia”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.