eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › "Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Mazowiecka w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611038403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku dydaktycznego Akademii Mazowieckiej w Płocku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4a5947-0465-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250132

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.MB.232.46.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego a następnie budowie nowego budynku połączonego funkcjonalnie z istniejącymi budynkami Uczelni Akademii Mazowieckiej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego.
Inwestycja obejmuje prace budowlane branży budowlanej, elektrycznej – teletechnicznej, audio-wideo i sanitarnej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie:
Branża budowlana:
 wykonanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy - 337m, przebicia w istniejących budynkach w celu komunikacji między budynkami, rozbiórka pozostałości w gruncie
 wykonanie prac żelbetowych tj.: płyta fundamentowa, słupy, podciągi, klatki schodowe
 wykonanie prac konstrukcji stalowej
 montaż stropów kanałowych prefabrykowanych;
 murowanie ścian nośnych i działowych
 wykonanie zabudowy gk
 montaż kasetonów sufitowych
 wykonanie konstrukcji więźby dachowej
 wykonanie pokrycia połaci dachowych blachą gładką na rąbek stojący;
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 wykonanie warstw posadzkowych
 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych;
 wykonanie obróbek blacharskich;
 zagospodarowanie terenu – wykonanie prac brukarskich
 wykonanie prac adaptacji akustycznej wyznaczonych pomieszczeń
 wykonanie prac wykończeniowych (tynkarskich, glazurnicze, gładzie, malarskie)
 wykonanie systemu oddymiania Patio

Branża elektryczna:
 Zasilanie podstawowe obiektu
 Zasilanie gwarantowane obiektu
 Zasilanie rezerwowe na cele ppoż. – agregat prądotwórczy
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 Zasilanie urządzeń pożarowych
 Instalacja oddymiania
 Pomiar energii elektrycznej
 Rozdzielnice / tablice elektryczne
 Wewnętrzne linie zasilające
 Zasilanie i sterowanie urządzeń sanitarnych
 Zasilanie urządzeń audio video
 Instalacja oświetlenia podstawowego
 Instalacja oświetlenia awaryjnego
 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 Instalacja gniazd wtykowych
 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych
 Instalacja odgromowa

Branża teletechniczna:
 Instalacja systemu okablowania strukturalnego IT
 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
 Instalacja systemu alarmowego,
 Instalacja systemu kontroli dostępu
 Montaż centrali telefonicznej IP
 Instalacja automatyki budynkowej

Branża audio-wideo:
 Wykonanie systemu multimedialnego w zakresie audio, wideo, wideokonferencja opartej o platform MS teams dla 15 pomieszczeń
Zamawiający wymaga, aby urządzenia były nowe, nieużywane, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji.

Branża sanitarna
 wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.;
 wykonanie wewnętrznej instalacji c.o;
 wykonanie instalacji ciepła technologicznego;
 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
 wykonanie instalacji klimatyzacji;
 wykonanie instalacji gazów medycznych
 wykonanie przyłączy
 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
 roboty porządkowe zewnętrzne;
 towarzyszące robotom budowlanych: przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia, wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji, porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacją gruzu, przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty) w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22333110 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29500000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22333110 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TEKOBUD Sp. z o. o. Sp. k. – lider

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WIXBUD S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 774 23 28 946

7.3.3) Ulica: ul. Zglenickiego 44 B

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22333110 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.