eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeszcze › "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym"Ogłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272203933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ak@akbrzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akbrzeszcze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bebc303f-368f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, adres strony internetowej:https://www.miniportal.uzp.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://www.miniportal.uzp.gov.pl/, poczty elektronicznej ak@akbrzeszcze.pl, oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania w BZP. W osobnym załączniku do swz Zamawiający podał ID do postępowania w systemie miniportal. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje,
że: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator") jest Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, tel.: (032) 211 12 47, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@akbrzeszcze.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru
Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń)
wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie
Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Podobnie osprzęt winien być fabrycznie nowy.
I. Wymagania dotyczące podwozia:

1. Podwozie fabrycznie nowe, nieużywane, nierejestrowane, nie dopuszcza się prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. rok produkcji 2021, przebieg do 1000km,
3. 2 osiowe, o DMC min. 18000 kg,
4. napęd 4 x 2,
5. Kabina dzienna trzyosobowa, w kolorze białym,
6. centralny zamek, 2 kluczyki,
7. Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomat umieszczoną na kole kierownicy,
8. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
9. blokada położenia umieszczona na kolumnie kierownicy,
10. sterowanie funkcjami komputera pokładowego umieszczone na desce rozdzielczej.
11. Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
12. Wywietrznik dachowy.
13. Szyba przednia barwiona, ogrzewana elektrycznie.
14. Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny.
15. Elektrycznie otwierane szyby boczne.
16. Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika.

II. Wymagania dotyczące urządzenia bramowego:
1. Urządzenie bramowe fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2021.
2. Udźwig urządzenia przy zsuniętych ramionach 10 000 kg.
3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 7 000 kg.
4. Łańcuchy z pełną regulacją ich długości.
5. Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym.
6. Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki łączącej w górnej części.
7. Belka przeciw - wjazdowa z tyłu urządzenia bramowego
8. Oświetlenie robocze.
9. Długość teleskopowania ramion minimum 1 200 mm.
10. Długość ramion po wysunięciu teleskopów minimum 3500 mm.
11. Przygotowanie do montażu posypywarki na platformie urządzenia bramowego.
12. Funkcja wysokiego wysypywania zawartości kontenera.
13. Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą.
14. Drabinka za ścianą ochronną zapewniająca swobodny dostęp do platformy urządzenia z przodu pojazdu.
15. Podpoziomowy załadunek kontenera o wartości max. 800 mm (wartość obniżenia terenu – maksymalnie).
16. Sterowanie urządzeniem po lewej stronie.

III. Wymagania dotyczące pługu odśnieżnego:
1. Pług odśnieżny fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021.
2. Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
3. Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym.
4. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 400C.
5. Lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.
6. Ciężar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montażu przez jednego pracownika.

IV. Wymagania dotyczące posypywarko- solarki:
1. Posypywarko – solarka fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2021.
2. Zasobnik na materiał uszorstniający, wykonany ze stali węglowej o grubości minimum 3mm, o pojemności minimum 5,0 m3.
3. Bramowy system mocowania posypywarko-solarki.
4. Szerokość posypywania od 2,0 m do 12,0 m (zmiana co 0,2 m).
5. Możliwość posypywania materiałami typu sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna lub inny materiał uszorstniający.
6. Układ solankowy o pojemności 1800 l.

Szczegółowy (pozostały) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34139100-1 - Podwozia z kabiną

34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

34144440-4 - Piaskarki

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

 dostawę co najmniej dwóch nowych lub używanych pojazdów ciężarowych wraz urządzeniem bramowym, w tym co najmniej jednej dostawy obejmującej pojazd ciężarowy z urządzeniem bramowym o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), które zostały należycie wykonane.

Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przed-stawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.
Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu oferowanego sprzętu Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.8 do swz wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. V swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
Szczegółowe kwestie dot. wadium zawiera rozdział VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego zamówienia;
8. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.
2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego,
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;
5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu uPzp;
6) Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego,
7) Zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
8) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);
2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
6. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty poza przypadkami określonymi w treści niniejszej umowy, treści swz nr 07/ZP/2021 oraz przepisach prawa.
Szczegółowy projekt umowy zawarty jest w załączniku nr 1.5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-04 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu świadczonych dostaw i/lub usług, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

Szczegółowe warunki realizacji:
1. Spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w swz.
2. Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy obowiązującego u Zamawiającego.
3. Przekazanie w dniu odbioru dokumentu/ów określającego warunki serwisowania gwarancyjnego oferowanego urządzenia, wskazującego lub zawierającego wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji odpowiadający treści oferty, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Jeśli warunków nie określają zapisy umowy mające pierwszeństwo przed zapisami gwarancji, dokument gwarancyjny powinien w swojej treści potwierdzać lub zawierać zobowiązanie gwaranta do respektowania zapisów dotyczących warunków gwarancji określonych zapisami oferty złożonej przez niego jako wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
4. Przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi urządzenia z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim.
5. Przekazanie w dniu odbioru świadectwa homologacji lub innego dokumentu równoważnego wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dopuszczającego jednostkę do ruchu.

Warunki odbioru urządzenia:
Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na terenie Agencji Komunalnej zlokalizowanej w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7, w godzinach pracy pracowników – odbiór winien zakończyć się w danym dniu maksymalnie do godz. 14.00. Odbiór przedmiotu dostawy dokonany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone przez Zamawiającego. Dostarczony pojazd powinien być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego rejestrację. Dostarczony pojazd powinien być kompletny, wyposażony we wszystkie zamawiane urządzenia. Dostarczone urządzenia powinny być kompatybilne. Aktualne badania Dozoru technicznego. DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne w języku polskim. Przeszkolenie min 4 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi oraz BHP w dniu dostawy przedmiotu zamówienia ( podwozia samochodu, urządzenia bramowego, żurawia hydraulicznego, pługa odśnieżnego i posypywarko – solarki) w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć podczas dostawy, po uruchomieniu przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru:
1) Świadectwo zgodności CE urządzenia,
2) Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na j. polski,
3) Dokument gwarancyjny wg swz,
4) Katalog części zamiennych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.