eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeszcze › "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym"Ogłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272203933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ak@akbrzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akbrzeszcze.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bebc303f-368f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248258/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 07/ZP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 600000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Podobnie osprzęt winien być fabrycznie nowy.
I. Wymagania dotyczące podwozia:
1. Podwozie fabrycznie nowe, nieużywane, nierejestrowane, nie dopuszcza się prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. rok produkcji 2021, przebieg do1000km,
3. 2 osiowe, o DMC min.18000 kg,
4. napęd 4 x 2,
5. Kabina dzienna trzyosobowa, w kolorze białym,
6. centralny zamek, 2 kluczyki,
7. Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomat umieszczoną na kole kierownicy,
8. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
9. blokada położenia umieszczona na kolumnie kierownicy,
10. sterowanie funkcjami komputera pokładowego umieszczone na desce rozdzielczej.
11. Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
12. Wywietrznik dachowy.
13. Szyba przednia barwiona, ogrzewana elektrycznie.
14. Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny.
15. Elektrycznie otwierane szyby boczne.
16. Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika.
II. Wymagania dotyczące urządzenia bramowego:
1. Urządzenie bramowe fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2021.
2. Udźwig urządzenia przy zsuniętych ramionach 10 000 kg.
3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 6 500 kg.
4. Łańcuchy z pełną regulacją ich długości.
5. Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym.
6. Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki łączącej w górnej części.
7. Belka przeciw - wjazdowa z tyłu urządzenia bramowego
8. Oświetlenie robocze.
9. Długość teleskopowania ramion minimum 1 200 mm.
10. Długość ramion po wysunięciu teleskopów minimum 3500 mm.
11. Przygotowanie do montażu posypywarki na platformie urządzenia bramowego.
12. Funkcja wysokiego wysypywania zawartości kontenera.
13. Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą.
14. Drabinka za ścianą ochronną zapewniająca swobodny dostęp do platformy urządzenia z przodu pojazdu.
15. Podpoziomowy załadunek kontenera o wartości max. 800 mm (wartość obniżenia terenu – maksymalnie).
16. Sterowanie urządzeniem po lewej stronie.
III. Wymagania dotyczące pługu odśnieżnego:
1. Pług odśnieżny fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021.
2. Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
3. Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym.
4. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 400C.
5. Lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.
6. Ciężar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montażu przez jednego pracownika.
IV. Wymagania dotyczące posypywarko- solarki:
1. Posypywarko – solarka fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2021.
2. Zasobnik na materiał uszorstniający, wykonany ze stali węglowej o grubości minimum 3mm, o pojemności minimum 5,0 m3.
3. Bramowy system mocowania posypywarko-solarki.
4. Szerokość posypywania od 2,0 m do 12,0 m (zmiana co 0,2 m).
5. Możliwość posypywania materiałami typu sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna lub inny materiał uszorstniający.
6. Układ solankowy o pojemności 1800 l.
Szczegółowy (pozostały) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał.nr 1.7 do swz zmienionego 02.11.2021r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34139100-1 - Podwozia z kabiną

34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

34144440-4 - Piaskarki

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 830250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 830250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 830250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Dobrowolski Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HEWEA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 411008408

7.3.3) Ulica: ul. Obrońców Warszawy 26A

7.3.4) Miejscowość: Wschowa

7.3.5) Kod pocztowy: 67-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 830250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Dobrowolski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Obrońców Warszawy 26A,
67-400 Wschowa

HEWEA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków

Cena ofertowa brutto: 830 250,00 PLN brutto
Cena ofertowa netto: 675 000,00 PLN netto
Okres gwarancji: 36 m-cy
Termin dostawy: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.