eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk" z podziałem na 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
“Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0 – 59)8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

“Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c4e7097-012e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068688/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c4e7097-012e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i
wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod
adresem strony internetowej; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1c4e7097-012e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A
specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIZ.2611.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy i sukcesywny
zakup paliw płynnych, w ilościach detalicznych, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
na okres 12 miesięcy , licząc od dnia podpisania umowy.


1.2 Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o dwie placówki terenowe – obwody
drogowe, które mają swoje siedziby jak niżej:

Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego)
Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. słupski

Z uwagi na siedziby placówek i miejsce garażowania pojazdów i sprzętu zamówienie podzielono na dwa zadania :

ZADANIE NR 1 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku

ZADANIE NR 2 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach,

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania , a Zamawiający dokona oceny ofert i
wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie osobno.

1.3. Zakres rzeczowy zamówienia:
Prognozowane (szacunkowe ) ilości zapotrzebowania na paliwa , w okresie obowiązywania
umowy:
Olej napędowy ON - 30.000 l
Benzyna Pb - 6.000 lPrognozowana dostawa paliw na poszczególne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia
umowy, wynosi odpowiednio;

ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2

Olej napędowy ON 10.000 l 20.000 l
Benzyna Pb 5.000 l 1.000 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %.
2) stały % upust – 40 %

Cena obejmuje cenę paliw płynnych do środków transportowych i sprzętowych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów= 60pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C najt.of.
C= ----------------- x 60 pkt
C bad.of.
Gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C najt.of.- najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad.of.- cena oferty badanej
Opis:
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


Stały % upust- udzielony przez Wykonawcę stały rabat procentowy- oferta z najwyższym oferowanym rabatem otrzyma maksymalną ilość punktów= 40pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z największym udzielonym rabatem wg wzoru:
U bad.of.
U= ----------------- x 40 pkt
U max.of.
Gdzie:
U- liczba punktów za oferowany stały upust procentowy
U bad.of.- upust procentowy oferty badanej
U max.of.- maksymalny udzielony upust procentowy

Wysokość upustu musi być jednakowy dla wszystkich oferowanych paliw.
Zastosowany upust, w niezmiennej wysokości, będzie obowiązywał przez cały okres umowy.z pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem)

2. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + U

gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
U - Punkty przyznane w kryterium udzielony stały upust procentowy

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w obu kryteriach.

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały % upust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy i sukcesywny
zakup paliw płynnych, w ilościach detalicznych, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
na okres 12 miesięcy , licząc od dnia podpisania umowy.


1.2 Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o dwie placówki terenowe – obwody
drogowe, które mają swoje siedziby jak niżej:

Obwód Drogowy Nr 1 – 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16e (przy siedzibie Zamawiajacego)
Obwód Drogowy Nr 2 - 76-220 Główczyce ul. Słupska 19A pow. słupski

Z uwagi na siedziby placówek i miejsce garażowania pojazdów i sprzętu zamówienie podzielono na dwa zadania :

ZADANIE NR 1 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku

ZADANIE NR 2 – dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach,

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania , a Zamawiający dokona oceny ofert i
wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie osobno.

1.3. Zakres rzeczowy zamówienia:
Prognozowane (szacunkowe ) ilości zapotrzebowania na paliwa , w okresie obowiązywania
umowy:
Olej napędowy ON - 30.000 l
Benzyna Pb - 6.000 lPrognozowana dostawa paliw na poszczególne zadania, w okresie 12 miesięcy, od daty zawarcia
umowy, wynosi odpowiednio;

ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 2

Olej napędowy ON 10.000 l 20.000 l
Benzyna Pb 5.000 l 1.000 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %.
2) stały % upust – 40 %

Cena obejmuje cenę paliw płynnych do środków transportowych i sprzętowych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów= 60pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C najt.of.
C= ----------------- x 60 pkt
C bad.of.
Gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C najt.of.- najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad.of.- cena oferty badanej
Opis:
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


Stały % upust- udzielony przez Wykonawcę stały rabat procentowy- oferta z najwyższym oferowanym rabatem otrzyma maksymalną ilość punktów= 40pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z największym udzielonym rabatem wg wzoru:
U bad.of.
U= ----------------- x 40 pkt
U max.of.
Gdzie:
U- liczba punktów za oferowany stały upust procentowy
U bad.of.- upust procentowy oferty badanej
U max.of.- maksymalny udzielony upust procentowy

Wysokość upustu musi być jednakowy dla wszystkich oferowanych paliw.
Zastosowany upust, w niezmiennej wysokości, będzie obowiązywał przez cały okres umowy.z pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem)

2. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + U

gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
U - Punkty przyznane w kryterium udzielony stały upust procentowy

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w obu kryteriach.

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały % upust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
A)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;


4) zdolności technicznej lub zawodowej.
A)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada przynajmniej jedną stację paliw własną lub patronacką, na terenie miasta Słupska i w Główczycach pow. słupski, lub też w promieniu nie większym niż 3 km od siedziby Obwodu Drogowego w Słupsku ul. Słoneczna 16e (zadanie nr 1) i w promieniu nie większym niż 6 km od siedziby Obwodu Drogowego w Główczycach ul. Słupska 19A, pow. słupski (zadanie nr 2)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

2) Wykonawca przedstawi Wykaz Stacji Paliw, które posiada tj. przynajmniej jedną stację paliw własną lub patronacką, na terenie miasta Słupska i w Główczycach pow. słupski, lub też w promieniu nie większym niż 3 km od siedziby Obwodu Drogowego w Słupsku ul. Słoneczna 16e (zadanie nr 1) i w promieniu nie większym niż 6 km od siedziby Obwodu Drogowego w Główczycach ul. Słupska 19A, pow. Słupski (zadanie nr 2) – stanowiący załacznik nr 5 do ninieszej SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o wartości brutto oferty, o  terminach zamówienia, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ
b) Wypełniony załącznik nr 6 do SWZ wykaz cen jednostkowych brutto na dzień.… (na dane zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2)

c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
d) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
e) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.

f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów – jeśli jest to zasadne zgodnie z rozdziałem VIII. działem A, ust 5-7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
dla zadania nr 1: 1.200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście PLN).
dla zadania nr 2: 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset PLN).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium GIZ.2611.4.2023”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowaniu:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku o którym mowa w pkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zasobach(potencjale) podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu takiego podmiotu, powinien złożyć w takiej sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy,
który stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający określi rodzaj zmian umowy z Wykonawcą we projekcie umowy oraz
uregulowany art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert,
negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XV Dziale A, SWZ oraz nie będą
prowadziły do zmiany SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.