eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2023-2024".Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2023-2024”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2023-2024”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee8de5b9-ff95-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072818/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby MGW w Zabrzu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl lub bezpośredni link do postępowania https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397243

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy (dostępny podadresem:https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/user/terms).
Link do postępowania: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397243

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcja korzystania z Platformy:
a) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
b) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania . Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
b. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. AcrobatReader dla plików w formacie .pdf).
3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawyzdnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 zpóźn.zm.),tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
6. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar. Przesłanie pliku jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).
8. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800Zabrze; kontakt: biuro@muzeumgornictwa.pl
- kontakt do inspektora ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych– stosownie do art. 22 RODO
- decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie ( w formularzu oferty).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
− Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych,
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/33/MGW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2023-2024”.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana za pomocą kart flotowych na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW PALIWA
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej PB 98, benzyny bezołowiowej 95 premium ( rodzaj benzyny premium oferowany u potencjalnego Wykonawcy ) oraz oleju napędowego ON do pojazdów oraz urządzeń spalinowych będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
Uwaga:
Paliwo premium – przez paliwo premium rozumie się paliwo lepszej jakości, regularną mieszankę paliwową oferowaną przez poszczególną stację, paliwo posiadające np. substancje uszlachetniające, środki smarne, mają mniejszą ilość siarki itp. Paliwami premium są np. Orlen Verva, BP Ultimate czy Shell V-power.
2) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego.
3) Wykonawca zapewni możliwość zakupu paliwa na wszystkich należących do niego stacjach na terenie kraju.
4) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. 41-800 Zabrze ul. Georgiusa Agricoli 2, liczonej wg wskazań licznika pojazdu poruszającego się najkrótszą trasą, z możliwością całodobowego tankowania.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).
6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa.
7) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa:
a. benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4302 litrów
b. benzyna bezołowiowa PB 98 – 435 litrów
c. benzyna bezołowiowa 95 premium - 2325 litrów
d. olej napędowy ON – 20340 litrów.

1. Wykaz posiadanych pojazdów i parametry techniczne:
 dwa samochody osobowe – benzyna E95 bezołowiowa
 trzy samochody ciężarowe do 3,5 t – olej napędowy ON
 dwa autobusy – olej napędowy ON
 kolejka górnicza – olej napędowy ON
 urządzenia spalinowe – benzyna E95 bezołowiowa i ON

8) Określone w pkt 7 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku Zamówienia Publicznego.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
10) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
11) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie zamawiającemu odpowiednich kart elektronicznych w ilości wskazanej przez Zamawiającego przy czym nie mniejszej niż 12. Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz pojazdów (typ pojazdu, numer rejestracyjny, rodzaj paliwa). Wykonawca, bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu oraz uruchomi karty flotowe w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia wykonawcy wykazu pojazdów. Zamawiający dla każdej wydanej karty paliwowej, otrzyma, w oddzielnej zamkniętej kopercie numer PIN. Karty paliwowe będą wystawione na numer rejestracyjny pojazdu lub będą kartami na okaziciela.
12) Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ . Cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Stawkę podatku VAT należy określić w ofercie. Zamawiający wymaga podania procentowej wysokości upustów udzielonych przez Wykonawcę, których wielkość będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
13) W ofercie należy podać ceny netto, którymi są średnie ceny netto każdego asortymentu paliwa za okres od 01.04.2023 – 30.04.2023. Średnie ceny paliw należy podać w odniesieniu do dowolnej stacji Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Zabrze.
14) Wykonawca udostępni stały monitoring dokonanych transakcji poprzez udostępnienie wykazu jednostkowych transakcji dokonanych przez Zamawiającego, zawierający takie informacje jak: data, miejsce oraz przedmiot transakcji, ilość oraz wartość transakcji oraz numer karty flotowej na którą transakcja była dokonywana.
15) Zapłata należności odbywać się będzie bezgotówkowo, na podstawie faktur VAT dwa razy w miesiącu, w termie nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliw za okresy rozliczeniowe.

Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
I okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca,
II okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

16) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 pzp
w zakresie dostawy paliwa:
a. olej napędowy ON – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego
b. benzyna bezołowiowa Pb 95, Pb 95 premium, Pb 98 – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego.
Prawo opcji jest przywilejem Zamawiającego z którego nie ma obowiązku skorzystać. Prawo opcji zostanie udzielone w przypadku wystąpienia okoliczności w których Zamawiający będzie potrzebował realizacji dodatkowych dostaw np. wyczerpanie dotychczasowych dostaw w trakcie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 pzp w zakresie dostawy paliwa:
a. olej napędowy ON – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego
b. benzyna bezołowiowa Pb 95, Pb 95 premium, Pb 98 – maksymalne zwiększenie planowanych dostaw do 40 % zamówienia podstawowego.
Prawo opcji jest przywilejem Zamawiającego z którego nie ma obowiązku skorzystać. Prawo opcji zostanie udzielone w przypadku wystąpienia okoliczności w których Zamawiający będzie potrzebował realizacji dodatkowych dostaw np. wyczerpanie dotychczasowych dostaw w trakcie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
1. Umowa może podlegać zmianom pod warunkiem dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana postanowień Umowy możliwa jest w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
1) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także, odpowiednio, termin wykonania Umowy lub wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przez ich dostosowanie do zmienionych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego;
2) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą;
3) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;
W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, termin jej wykonania, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek zostanie rozpoznany przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych. Odmowa wyrażenia zgody w całości lub w części wymaga uzasadnienia.
§8. Waloryzacja
1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad:
- każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 10 % w stosunku do okresu, w którym sporządzono ofertę lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,
- zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o ostatni kwartalny wskaźnik cen towarów i usług opublikowany przez Prezesa GUS,
- zmiana wynagrodzenia następować może w okresach półrocznych – w pierwszym miesiącu po publikacji półrocznego wskaźnika cen towarów i usług przez Prezesa GUS,
- wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia będzie każdorazowo określany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Wykonawcę,
- maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 w niniejszym trybie wynosi 10 %.
2. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.
Cd zmian w informacjach dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl. lub bezpośredni link do postępowania https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397243

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Termin wykonania: dostawa będzie świadczona według potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, sukcesywnie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia.
cd zmian do umowy
§9. Możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w stopniu wynikającym ze zmiany wysokości wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom, przy czym obowiązek wykazania tych okoliczności spoczywa na Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.