eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa operatora do organizacji 12. Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kultury Rady Europy w EC1 ŁódźOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa operatora do organizacji 12. Dorocznego Forum Doradczego
Szlaków Kultury Rady Europy w EC1 Łódź

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100522238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-022

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ec1lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ec1lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa operatora do organizacji 12. Dorocznego Forum Doradczego
Szlaków Kultury Rady Europy w EC1 Łódź

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29c4defa-faf6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020866/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa operatora do organizacji 12. Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kultury Rady Europy w EC1 Łódź

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte zostały w dziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w dziale XIX.2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w dziale XIX.2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 383/WZK/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 727170,41 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego przygotowania i organizacji
12. Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych Rady Europy (dalej, również jako Forum), odbywającego się w dniach 20-22.09.2023 r.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) aranżacji i zabudowy oraz wyposażenia następujących przestrzeni: Foyer (Jezioro Pamięci), Hala Maszyn, antresola Hali Maszyn, Sale konferencyjne, Audytorium oraz Sala Panoramiczna (lub Ogród Zimowy) na terenie EC1 Łódź na potrzeby realizacji programu Forum, usług cateringowych oraz strefy wystawienniczej;
2) zapewnienia WI-FI oraz dostępu do Internetu dla wszystkich uczestników Forum;
3) zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej;
4) realizacji transmisji on-line oraz streamingu dwustronnego z wykorzystaniem dedykowanej platformy on-line;
5) nagrania oraz dostarczenia dokumentacji audiowizualnej Forum;
6) zapewnienia usługi cateringowej i obsługi stref cateringowych na terenie EC1 oraz
w trakcie Gali Dinner na terenie Hotelu Vienna House Andel’s Łódź;
7) świadczenia profesjonalnej obsługi fotograficznej Forum wraz z obróbką cyfrową wykonanych zdjęć;
8) świadczenia usług tłumaczenia symultanicznego (wraz z niezbędną infrastrukturą
i obsługą techniczną) oraz tłumaczenia konsekutywnego;
9) zapewnienia personelu pomocniczego do obsługi Forum, w tym osoby pełniącej funkcję Koordynatora realizacyjnego Forum;
10) wykonania projektu aranżacji przestrzeni EC1 na potrzeby realizacji przedmiotu umowy;
11) transportu, montażu, uruchomienia i demontażu sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia niezbędnego okablowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji
i odbioru określają:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ/OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy (PPU) – załącznik nr 2 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79961000-8 - Usługi fotograficzne

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55310000-6 - Restauracyjne usługi kelnerskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora realizacyjnego Forum

4.3.6.) Waga: 55

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie):
A. DOŚWIADCZENIE
Opis warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na organizacji, co najmniej dwudniowej konferencji lub/i seminarium lub/i sympozjum lub/i kongresu (1) o randze międzynarodowej dla minimum 200 osób i o wartości usługi nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, obejmujące swym zakresem kompleksowe zapewnienie obsługi techniczno-logistycznej wydarzenia(2), świadczenie usług streamingu, usług cateringowych oraz tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych.

Szczególne warunki dotyczące Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum firm):
W ramach warunku określonego w pkt. VI.1.4) lit. A, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia doświadczenia (usług) poszczególnych członków konsorcjum, z takim zastrzeżeniem, że każde przedstawione doświadczenie (usługa) musi obejmować w całości ww. warunek (wszystkie wskazane przez Zamawiającego elementy).

B. OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Opis warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która będzie uczestniczyć bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia oraz będzie odpowiedzialna za koordynację realizacji przedmiotu zamówienia (Koordynator realizacyjny Forum), i która w okresie ostatnich trzech lat brała udział w organizacji i koordynowaniu, co najmniej dwóch usług polegających na obsłudze w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym co najmniej dwudniowego wydarzenia o randze międzynarodowej (konferencji i/lub seminarium i/lub sympozjum i/lub kongresu) dla co najmniej 200 osób, obejmującego zapewnienie obsługi techniczno-logistycznej wydarzenia, świadczenie usług streamingu, usług cateringowych oraz tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osobę, którą Wykonawca zgłosi w wykazie osób złożonym w przedmiotowym postępowaniu.
W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana osoby wskazanej w wykazie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje do osoby wskazanej, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Na potrzeby oceny zdolności Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający przyjmuje następujące definicje:
(1) Przez konferencję, seminarium, sympozjum, kongres Zamawiający rozumie wydarzenie promocyjne i/lub branżowe i/lub biznesowe nie mające charakteru imprezy plenerowej o randze międzynarodowej;
(2) Przez obsługę techniczno-logistyczną wydarzenia Zamawiający rozumie zapewnienie montażu i demontażu wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego i technicznego
(m.in. nagłośnienia i oświetlenia) wykorzystywanego w czasie wydarzenia, przeprowadzenie prób technicznych na potrzeby wydarzenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ODPIS LUB INFORMACJĘ z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) WYKAZ USŁUG potwierdzających spełnienie warunków, określonych w pkt. VI.1.4) lit A. SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

2) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających warunki, określone w pkt. VI.1.4) lit B. SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca w Oświadczeniu dot. doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia (zawartym w Formularzu oferty - Załącznik nr 3 do SWZ) ) wskazał, że osoba kierowana przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia posiada doświadczenie w realizacji 3 i więcej usług,
o których mowa w zadaniu powyżej, koniecznym jest, aby ta sama osoba została wskazana,
w Wykazie osób, jako Koordynator realizacyjny Forum.

UWAGA: podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków u działu w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegółowe wytyczne dotyczące form wnoszenia i zwrotu wadium zawarte zostały w dziale XII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawców lub przez notariusza, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.
7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zaleca się, aby umowa określała:
- strony umowy,
- cel działania,
- sposób współdziałania,
- zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, na zasadach określonych w art. 442 ustawy Pzp.
2) Szczegółowe informacje w zakresie zaliczek określają projektowane postanowienia umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 12 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej, zasady wnoszenia oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy, zostały określone w pkt XVIII SWZ.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
WIZJA LOKALNA JEST OBOWIĄZKOWA . Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej „ustawa Pzp”, w trybie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp (trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji).
1. Zgodnie z treścią art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający może prowadzić negocjacje
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2. W przypadku przeprowadzenia negocjacji, po ich zakończeniu, Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych. Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może zaprosić Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.
4. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.
5. Prowadzone negocjacje będą miały poufny charakter.
6. Po zakończeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone oraz zaprosi do złożenia ofert ostatecznych. W zaproszeniu Zamawiający wskaże sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin ich otwarcia.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.