eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap IV - baszta narożna (bergfried)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-926be779-fb94-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098729/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=114197

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl. tylko na etapie zadawania pytań do SWZ. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych". Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca
się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie "Osobisty"). Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.). Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”. Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej zamówienia.publiczne@kolo.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku w ramach zadania pn. „„Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)”.”.
2. Inwestycja zlokalizowana na trenie wsi Gozdów, ark. mapy: 1, numer działki : 300.
3. Ruiny zamku z XIV w. wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-30/380 z dnia 17 stycznia 1953 r.
4. Prace będą realizowane pod nadzorem konserwatora zabytków.
5. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.
6. Zakres prac obejmuje basztę narożną (bergfried):

1) ręczne usuniecie warstwy ziemi;
2) ręczne plantowanie powierzchni;
3) załadunek i wywóz ziemi;
4) izolacja przeciwwilgociowa z gliny
5) izolacja pionowa ścian fundamentowych z geowłókniny
6) oczyszczenie powierzchni z ciemnych nawarstwień;
7) usunięcie roślinności wrastającej w strukturę muru;
8) usunięcie ze spoin wtórnych zapraw nie spełniających wymogów konserwatorskich, (zakres wyznaczonych do usunięcia wtórnych zapraw powinien zostać uzgodniony z nadzorem konserwatorskim);
9) usunięcie pojedynczych współczesnych cegieł i większych uzupełnień nie spełniających wymogów konserwatorskich;
10) oczyszczenie powierzchni muru z graffiti;
11) wywóz gruzu;
12) dezynfekcja cegieł porażonych bakteriami nitryfikacyjnymi;
13) lokalne odsolenie powierzchniowych partii muru;
14) wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych cegieł i zapraw;
15) uzupełnienie ubytków lica muru;
16) naprawa powierzchni muru z kamienia;
17) scalenie rys i spękań w technologii systemowej.

7. Wymaganie w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.

1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia na roboty budowlane, które obejmują wykonanie robót określonych w przedmiocie zamówienia, uszczegółowionych w przedmiarze robót i wskazanych w tabeli elementów scalonych w pozycjach 3 i 4 jako:

a) Roboty murarskie i murowe;
b) Scalenie rys i spękań.

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazanych powyżej kluczowych zadań.
3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy tj. wykonanie robót określonych w przedmiocie zamówienia, uszczegółowionych w przedmiarze robót i wskazanych w tabeli elementów scalonych w pozycjach 1, 2 i 5 jako:

a) Roboty ziemne;
b) Roboty rozbiórkowe;
c) Rusztowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Etap V - zabezpieczenie i konserwacja pozostałości muru południowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, w zakresie prac konserwatorskich w obiektach średniowiecznych – gotyckich, objętych prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
Przez wykonanie robót należy rozumieć:
- roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
- roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
Zamawiający wymaga podania nr rejestru zabytków i adresu realizowanej roboty.
b) Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:

 1 osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 682), oraz spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz.U. z 2022, poz. 840), która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
 1 osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi. Zamawiający wymaga, aby osoba ta, ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 oraz spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 840) oraz posiadała doświadczenie zawodowe zdobyte (po uzyskaniu uprawnień), poprzez kierowanie pracami konserwatorskimi przy co najmniej dwóch obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia opisanym w rozdz. II SWZ.
Zamawiający wymaga wskazania nr rejestru zabytku i adresu realizowanych robót.
Dopuszcza się możliwość pełnienia obu funkcji przez jedną osobę dysponującą łącznie wymaganymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 10 lat, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, w zakresie prac konserwatorskich w obiektach średniowiecznych- gotyckich objętych prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków. Zamawiający wymaga podania nr rejestru zabytków i adresu wykonanej, wskazanej, w doświadczeniu roboty. na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
UWAGA!
W związku z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp i wprowadzonym wymaganiem wykonania kluczowych części zamówienia warunek dotyczący posiadanego doświadczenia zawodowego musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub w przypadku składania oferty wspólnej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz.U. z 2022, poz. 840), która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
b) 1 osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi. Zamawiający wymaga aby osoba ta, ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 oraz spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 840) oraz posiadała doświadczenie zawodowe zdobyte (po uzyskaniu uprawnień), poprzez kierowanie pracami konserwatorskimi przy co najmniej dwóch obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia opisanym w rozdz. II SWZ.
Zamawiający wymaga wskazania nr rejestru zabytku i adresu realizowanych robót.
Dopuszcza się możliwość pełnienia obu funkcji przez jedną osobę dysponującą łącznie wymaganymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ( Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr konta: 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – ZAMEK – Etap IV – ZP.271.8.1.2023.”
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych i zawodowych rozumianej jako doświadczenie zawodowe wymaga aby spełnienie tego warunku wykazał jeden z Wykonawców. W pozostałym zakresie tj. w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach, dopuszcza łączne spełnianie wymaganych warunków przez tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
6. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia na zasadach określonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy;
3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę;
4) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, na zasadach określonych w projekcie umowy;
5) zmiana postanowień umowy w kontekście spowodowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;
6) zmiana postanowień umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
7) zmiana sposobu realizacji zamówienia w zakresie:
a) rezygnacji z podwykonawstwa;
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców;
c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę,;
d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się;
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa;
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób;
d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,;
e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą;
10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu;
11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy.
4. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Szczegółowa instrukcja postępowania przy składaniu oferty zawarta jest w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymaganie w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.

1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia na roboty budowlane, które obejmują wykonanie robót określonych w przedmiocie zamówienia, uszczegółowionych w przedmiarze robót i wskazanych w tabeli elementów scalonych w pozycjach 3 i 4 jako:

a) Roboty murarskie i murowe;
b) Scalenie rys i spękań.

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazanych powyżej kluczowych zadań.
3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy tj. wykonanie robót określonych w przedmiocie zamówienia, uszczegółowionych w przedmiarze robót i wskazanych w tabeli elementów scalonych w pozycjach 1, 2 i 5 jako:

a) Roboty ziemne;
b) Roboty rozbiórkowe;
c) Rusztowania.

2. Na etapie zawarcia umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć polisę OC o wartości minimum 1.000.000.00 zł.
3. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.