eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830337895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiślna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158232295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi.tarnobrzeg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f8247a5-cc5e-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Tytuł projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu- Etap II

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148450/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZU-24-22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195512,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana uszczelnienia dylatacji między korytem odpływowym z piaskownika a komorą odpływową oraz wymiana przewodu grzewczego toru jezdnego zgarniacza piasku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 48544,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 139000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont 2 sztuk dmuchaw do napowietrzania ścieków

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 7967,48 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 06.05.2022 roku. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 23.05.2022 roku do godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu dla części I zamówienia oraz dla części II zamówienia nie złożono żadnej oferty. W tym stanie faktycznym Zamawiający podjął decyzję jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 06.05.2022 roku. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 23.05.2022 roku do godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu dla części I zamówienia oraz dla części II zamówienia nie złożono żadnej oferty. W tym stanie faktycznym Zamawiający podjął decyzję jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12792,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12792,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FP-AIRTECH ZBIGNIEW CICHOCKI, WACŁAW MIEDZIANOWSKI, JACEK PAŁCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222522340

7.3.3) Ulica: ul. Anastazego Cywińskiego 5

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12792,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.