eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.Ogłoszenie z dnia 2022-05-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830337895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiślna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158232295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f8247a5-cc5e-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Tytuł projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu- Etap II

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi.tarnobrzeg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) ofert stwierdzono inaczej.
2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy zamawiającego(1). https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi.tarnobrzeg
3. Zamawiający w zakresie pytań:
3.1. technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
3.2. merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika(2).
7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl,
awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
10. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar(3).
(1) Będąc na stronie danego postępowania kliknij w link z logo zamawiającego na stronie dot. postępowania. Jeśli link jest aktywny to oznacza, że zamawiający posiada Profil nabywcy.
(2)Proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu w tym przypadku plików z komputera użytkownika do systemu platformazakupowa.pl. Zaleca się, aby łączna objętość plików nie była większa niż 0,5 GB, gdyż w przypadku braku wystarczającego transferu danych ich wgranie do systemu może zająć bardzo dużo czasu.
(3)Z serwerem tempus1.gum.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu- Etap II” prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZU-24-22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana uszczelnienia dylatacji między korytem odpływowym z piaskownika a komorą odpływową oraz wymiana przewodu grzewczego toru jezdnego zgarniacza piasku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena (waga 60%)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru:
„Pc” : Najniższa oferowana cena brutto / Cena badanej oferty brutto x 60
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
2) Okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on:
− Dla części 1 – nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 2 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 3 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali do 40 pkt obliczone według wzoru:
„Pg” : Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert x 40
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”
Wymagany minimalny okres gwarancji to dla części 1: - 36 miesięcy, dla części 2: – 24 miesięcy, dla części 3: – 24 miesięcy.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty maksymalny dla danej części zamówienia okres gwarancji, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:
P = Pc + Pg
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena (waga 60%)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru:
„Pc” : Najniższa oferowana cena brutto / Cena badanej oferty brutto x 60
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
2) Okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on:
− Dla części 1 – nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 2 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 3 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali do 40 pkt obliczone według wzoru:
„Pg” : Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert x 40
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”
Wymagany minimalny okres gwarancji to dla części 1: - 36 miesięcy, dla części 2: – 24 miesięcy, dla części 3: – 24 miesięcy.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty maksymalny dla danej części zamówienia okres gwarancji, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:
P = Pc + Pg
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont 2 sztuk dmuchaw do napowietrzania ścieków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena (waga 60%)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru:
„Pc” : Najniższa oferowana cena brutto / Cena badanej oferty brutto x 60
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
2) Okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on:
− Dla części 1 – nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 2 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
− Dla części 3 – nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali do 40 pkt obliczone według wzoru:
„Pg” : Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert x 40
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”
Wymagany minimalny okres gwarancji to dla części 1: - 36 miesięcy, dla części 2: – 24 miesięcy, dla części 3: – 24 miesięcy.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty maksymalny dla danej części zamówienia okres gwarancji, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:
P = Pc + Pg
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
dla części nr 2 – 150 000,00 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
dla części nr 1 – 50 000,00 zł,
dla części nr 2 – 150 000,00 zł,
dla części nr 3 – 10 000,00 zł.
W sytuacji ubiegania się Wykonawcy o więcej niż jedną część zamówienia warunek dotyczący ubezpieczenia OC będzie podlegał sumowaniu, np. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jednocześnie w części 1 i części 2 będzie musiał wykazać iż posiada sumę ubezpieczenia w wysokości 200 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.
Warunki dotyczące części 1 zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 roboty polegającej na remoncie/modernizacji/przebudowie/budowie obiektu budowlanego, o jednostkowej wartości roboty nie mniejszej niż - 40 000,00 zł, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku polegającym na kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub modernizacji obiektów budowlanych w tym: przy realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości robót budowlanych co najmniej 40.000,00 zł bez podatku VAT; (wg załącznika nr 10 do swz).
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające inne ważne uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).
Warunek dotyczący części 2 zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót polegających na remoncie/modernizacji/przebudowie/budowie zgarniacza prostokątnego dwułopatowego piasku dla oczyszczalni o wydajności minimum 4000 m3/dobę wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).
Warunek dotyczący części 3 zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
b) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót polegających na remoncie obrotowych dmuchaw wyporowych (o niskich ciśnieniach i dużych przepływach) o wydajności minimum 2 m3/min. każda wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu wg załącznika nr 9 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W związku z tym, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dotyczy części 2) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. a);
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. b);
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4 ) SWZ (wg załącznika nr 4 do swz);
Informacja:
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 3 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur).
• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
4) Wykaz osób (dotyczy części 1) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg podanego wzoru „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, wskazanych (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4) SWZ (wg załącznika nr 10 do swz),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 uPzp, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego:
Bank PeKaO SA o/Tarnobrzeg
nr konta: 62 1240 2744 1111 0000 3990 9143
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: FZU-24-22 Część 2”
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 266 ust. 1 pkt 14 uPzp).
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
 odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ,
 musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ,
 zawierać w swej treści okoliczności zgodne z art. 98 ust. 6 uPzp, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
6. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia (załącznik nr 7 doswz). Zapisy wzoru umowy dołączonego do swz zostaną dostosowane do treści złożonej przez
Wykonawcę oferty.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp, a także okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we wzorze umowy wg załącznika nr 7 do swz.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy.
6. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
7. Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany spowodowane zaistnieniem okoliczności wskazanych we wzorze umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
8. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Szczegółowe warunki dokonania zmian umowy zawarte zostały w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.05.2022 r., o godz. 1100 Otwarcie ofert nie jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu funkcjonalności systemu platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że jest zamawiającym sektorowym i w ramach przedmiotowego postępowania nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp. Zamawiający jednak do przeprowadzenia postępowania na zasadzie fakultatywności przyjmuje reguły określone w ustawie Pzp
W niniejszym postępowaniu zamawiający będzie stosował również
podstawy wykluczenia z postępowania określone na podstawie USTAWY z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.