eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gda雟ki › 安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin WierzycaOg這szenie z dnia 2022-06-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin Wierzyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZWI╴EK GMIN WIERZYCA Z SIEDZIB W STAROGARDZIE GDA垶KIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221785748

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. W豉dys豉wa Sikorskiego 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Starogard Gda雟ki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585621997

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgwierzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.zgwierzyca.pl/index.php

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - zwi您ki podmiot闚, o kt鏎ych mowa wart. 4 pkt1 lub 2ustawylub podmiot闚, o kt鏎ych mowa wart. 4pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin Wierzyca

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9adbdfc6-f69a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00226406

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00105619/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g pocztowych dla Zwi您ku Gmin Wierzyca

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu miniPortalu miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (/zgwierzyca/skrytkaESP) epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zgwierzyca.pl Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc odbywa si zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu zosta造 opisane w Instrukcji u篡tkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB. Za dat przekazania oferty,wniosk闚,zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.Dane post瘼owania mo積a wyszuka na Li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu klikaj帷 wcze郾iej opcje"Dla Wykonawc闚"lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Post瘼owania. W zwi您ku z realizacj wymog闚 okre郵onych w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pa雟twa danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pa雟twu prawach z tym zwi您anych: 1.Administratorem danych osobowych jest Zwi您ek Gmin Wierzyca, ul. gen. W豉dys豉wa Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gda雟ki, tel.: 58 562 19 97, e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl 2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zgwierzyca.pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w zakresie i celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy Pzp oraz przes豉nce wynikaj帷ej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 5.Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. 6.Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp. 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a tak瞠 nie b璠 poddawane procesowi profilowania. 8.Posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; −na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO. Adres PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 9.Nie przys逝guje Pani/Panu: −w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalno – prawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Do obowi您k闚 tych nale膨: obowi您ek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i do kt鏎ych dane te wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie zamawiaj帷ego; −obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie zamawiaj帷ego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonywanie powszechnych us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: 1) przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania przesy貫k listowych, 2) przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania paczek pocztowych, 3) dor璚zania zwrot闚 przesy貫k niedor璚zonych po wyczerpaniu mo磧iwo軼i dor璚zenia lub wydania adresatom w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
2. Spos鏏 dostarczenia przesy貫k okre郵aj nast瘼uj帷e ustawy i akty wykonawcze:
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego,
2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post瘼owania cywilnego,
3) rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji us逝gi pocztowej,
4) rozporz康zenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk闚 wykonywania us逝g powszechnych przez operatora wyznaczonego,
5) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
6) regulamin Poczty Listowej, 安iatowy Zwi您ek Pocztowy sporz康zony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.,
7) regulamin dotycz帷y Paczek pocztowych, 安iatowy Zwi您ek Pocztowy sporz康zony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.,
8) ustawa z dnia 29 sierpnia 2015 r. Ordynacja podatkowa,
9) inne powszechnie obowi您uj帷e przepisy,
10) „regulamin 鈍iadczenia us逝g pocztowych” zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy – Prawo pocztowe,
11) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz niniejszy opis przedmiotu zam闚ienia.
3. Wykazane w Formularzu ofertowym ilo軼i poszczeg鏊nych rodzaj闚 przesy貫k zosta造 okre郵one szacunkowo (orientacyjnie na podstawie analizy us逝g pocztowych z lat ubieg造ch oraz przewidywanych dzia豉) w celu obliczenia warto軼i oferty i por闚nania ofert i nie s ilo軼iami zobowi您uj帷ymi Zamawiaj帷ego, na co Wykonawca wyra瘸 zgod i nie b璠zie dochodzi roszcze z tytu逝 zmian ilo軼iowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zam闚ienia. 4. Warto嗆 nale積o軼i za 鈍iadczenie us逝g pocztowych obliczana b璠zie w okresach miesi璚znych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesy趾i oraz rzeczywistej ilo軼i przesy貫k danego rodzaju. Je瞠li przesy趾a obj皻a przedmiotem umowy zostanie nadana z us逝g dodatkow lub komplementarn nieuj皻 w formularzu oferty, to zostanie ona wyceniona zgodnie z aktualnie obowi您uj帷ym cennikiem Wykonawcy opublikowanym na jego stronie internetowej. Uiszczanie op豉t b璠zie nast瘼owa這 z do逝 w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT.
5. Cena podana przez wykonawc nie b璠zie podlega豉 zmianom przez okres realizacji zam闚ienia z wyj徠kiem:
1) ustawowej zmiany obowi您ku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towar闚 i us逝g (VAT),
2) zmiany cennika powszechnych us逝g pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej lub w spos鏏 dopuszczony przez obowi您uj帷e przepisy Prawa pocztowego.
6. Nadanie przesy貫k nast瘼owa b璠zie w dniu ich przyj璚ia przez Wykonawc od Zamawiaj帷ego. W przypadku zastrze瞠 dotycz帷ych odebranych przesy貫k, Wykonawca wyja郾ia je z Zamawiaj帷ym. Przy braku mo磧iwo軼i ich wyja郾ienia z Zamawiaj帷ym lub ich usuni璚ia w dniu ich nadania, nadanie takich przesy貫k nast徙i w nast瘼nym dniu roboczym lub w dniu usuni璚ia zastrze瞠.
7. Terminy dor璚zania przesy貫k pocztowych b璠 zgodne z przepisami prawa.
8. Dla Przesy貫k ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b璠zie dostarcza do siedziby Zamawiaj帷ego, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezw這cznie po dor璚zeniu przesy趾i.
9. W przypadku nieobecno軼i adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie o pr鏏ie dostarczenia przesy趾i ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat mo瞠 odebra przesy趾. Termin odbioru przesy趾i przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia nast瘼nego po dniu pozostawienia zawiadomienia; w tym terminie wykonawca powt鏎nie zawiadamia adresata o pozostawieniu przesy趾i we wskazanym miejscu. Po up造wie terminu odbioru przesy趾a zwracana jest Zamawiaj帷emu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. UWAGA – Potwierdzenie nadania przesy趾i musi mie moc dokumentu urz璠owego zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896), 10. U篡te w SWZ okre郵enia zwi您ane z opisem przedmiotu zam闚ienia oznaczaj: -przesy趾a priorytetowa – us逝ga realizowana najszybsz drog w obrocie krajowym i zagranicznym, -przesy趾a ekonomiczna – przesy趾a listowa nierejestrowana lub polecona nieb璠帷a przesy趾 priorytetow; kategoria przesy貫k dor璚zanych na terenie kraju do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, -przesy趾a rejestrowana – przesy趾 pocztow przyj皻 za pokwitowaniem przyj璚ia i dor璚zan za pokwitowaniem odbioru, -przesy趾a nierejestrowana – przesy趾 listow nadan i dor璚zon bez pokwitowania, -przesy趾a polecona – przesy趾a rejestrowana b璠帷a przesy趾 listow, przemieszczana i dor璚zana w spos鏏 zabezpieczaj帷y j przed utrat, ubytkiem zawarto軼i lub uszkodzeniem; -zwrotne potwierdzenie odbioru – zwr鏂one nadawcy potwierdzenie odbioru zawieraj帷e dat i podpis odbiorcy, stanowi帷y potwierdzenie otrzymania przesy趾i listowej. 11. Szacunkowa liczba list闚 nierejestrowanych to oko這 4500 szt. 12. Szacunkowa liczba list闚 niewymagaj帷ych zwrotnego potwierdzenia odbioru dla wymienionych typ闚 to ok. 757 szt. 13. Szacunkowa liczba przesy貫k wymagaj帷ych zwrotnego potwierdzenia odbioru o mocy dokumentu urz璠owego to ok. 45 110 szt. (w tym krajowe 45071 szt. i zagraniczne 39 szt.). 14. Szacowana liczba zwrot闚 niedor璚zonych przesy貫k to ok. 4 000 szt. 15. Poszczeg鏊ne ilo軼i przesy貫k maj charakter szacunkowy i mog ulec zmianie w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 16. Szczeg馧owy opis warunk闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta we Wzorze Umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1.Ofert z najni窺z cen, zostanie uznana za ofert najkorzystniejsz. 2.Je瞠li w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w kt鏎ym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl璠u na to, 瞠 zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie, zamawiaj帷y wzywa wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen. 3.Wykonawcy, sk豉daj帷 oferty dodatkowe, nie mog oferowa cen wy窺zych ni zaoferowane w uprzednio z這穎nych przez nich ofertach.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Posiadanie uprawnie do wykonywania dzia豉lno軼i pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operator闚 pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe .

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Aktualne zezwolenie na wykonywanie dzia豉lno軼i pocztowej lub o鈍iadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika. Dokument pe軟omocnictwa, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia tych Wykonawc闚 nale篡 za陰czy do oferty.
Pe軟omocnictwo powinno by za陰czone do oferty i powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
- post瘼owania o zam闚ienie publiczne, kt鏎ego dotyczy,
- wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
- ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pe軟omocnictwo powinno zosta z這穎ne w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza si r闚nie przed這瞠nie elektronicznej kopii dokumentu po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaj帷ej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy dotycz帷ych: 1)udzia逝 podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, je瞠li Wykonawca na 膨danie Zamawiaj帷ego przedstawi o鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Je瞠li zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo豉 si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)wyst徙ienia si造 wy窺zej – rozumianej jako wyst徙ienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn皻rznego, niemo磧iwego do przewidzenia i zapobie瞠nia, kt鏎ego nie da這 si unikn望 nawet przy zachowaniu najwy窺zej staranno軼i, a kt鏎e uniemo磧iwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi您ania w ca這軼i lub cz窷ci. W razie wyst徙ienia si造 wy窺zej Strony Umowy zobowi您ane s do這篡 wszelkich stara w celu ograniczenia do minimum op騧nienia w wykonywaniu swoich zobowi您a umownych, powsta造ch na skutek dzia豉nia si造 wy窺zej; 4)zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub wynikaj帷ych z prawomocnych orzecze lub ostatecznych akt闚 administracyjnych w豉軼iwych organ闚 – w takim zakresie, w jakim b璠zie to niezb璠ne w celu dostosowania postanowie Umowy do zaistnia貫go stanu prawnego lub faktycznego; 5)odpowiedniej zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego, b)wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, c)zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych, e)zmiany wysoko軼i stawek cenowych wskazanych w formularzu ofertowym w przypadku zmiany cennika powszechnych us逝g pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej lub w spos鏏 dopuszczalny przez obowi您uj帷e przepisy Prawa pocztowego, przy czym dotyczy to zar闚no wzrostu cen lub koszt闚, jak i ich obni瞠nia, wzgl璠em wysoko軼i cen lub koszt闚 przyj皻ych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, wed逝g nast瘼uj帷ych zasad: -maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia nie mo瞠 przekroczy 40% warto軼i umowy z dnia jej zawarcia; -waloryzacja nie mo瞠 s逝篡 do sanowania b喚d闚 Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mog one prowadzi, do zmniejszenia ryzyka zwi您anego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawc; -Wykonawca ma obowi您ek zmiany wynagrodzenia nale積ego podwykonawcom, je瞠li Wykonawcy temu zmieniono warto嗆 wynagrodzenia, w zwi您ku ze zmianami cen i koszt闚 realizacji zam闚ienia; -waloryzacja wysoko軼i wynagrodzenia w zwi您ku ze wzrostem cen i koszt闚 mo磧iwa b璠zie po przedstawieniu przez Wykonawc, wnioskuj帷ego o zmian warto軼i umowy szczeg馧owej analizy opartej na obiektywnych 廝鏚豉ch potwierdzaj帷ych te zmiany. Analiza musi uwzgl璠nia okoliczno軼i, kt鏎e wyst瘼owa造 w trakcie sk豉dania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizacj przedmiotu zam闚ienia oraz te, kt鏎e wyst徙i造 nagle i spowodowa造 wzrost cen. 6) Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy w okoliczno軼iach i przypadkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego na miniPortalu. Spos鏏 z這瞠nia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika”, dost瘼nej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.